Tính (lim sqrt dfrac1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^22nleft( n + 7 ight)left( 6n + 5 ight) )


Ta có: (1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = dfracnleft( n + 1 ight)left( 2n + 1 ight)6).

Bạn đang xem: Câu hỏi của hoahongnhunguyen

Khi đó: (lim sqrt dfrac1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^22nleft( n + 7 ight)left( 6n + 5 ight) = lim sqrt dfracnleft( n + 1 ight)left( 2n + 1 ight)12nleft( n + 7 ight)left( 6n + 5 ight) )( = lim sqrt dfracleft( 1 + dfrac1n ight)left( 2 + dfrac1n ight)12left( 1 + dfrac7n ight)left( 6 + dfrac5n ight) )( = dfrac16).

Xem thêm: Khi Đưa Một Quả Cầu Kim Loại Không Nhiễm Điện Lại Gần Một Quả Cầu Khác Nhiễm Điện Thì


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarray*20ldfracsqrt x + 4 - 2x&khi&x > 0\mx + m + dfrac14&khi&x le 0endarray ight.), (m) là tham số. Tìm quý giá của (m) để hàm số có giới hạn tại (x = 0).


Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarray*20ldfrac2x + 63x^2 - 27&khi&x e pm 3\ - dfrac19&khi&x = pm 3endarray ight.). Mệnh đề nào sau đây là đúng?


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = dfrac2sqrt 1 + x - sqrt<3>8 - xx). Tính (mathop lim limits_x o 0 fleft( x ight)).


Tính (lim sqrt dfrac1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^22nleft( n + 7 ight)left( 6n + 5 ight) )


Giới hạn: (mathop lim limits_x o 5 dfracsqrt 3x + 1 - 43 - sqrt x + 4 ) có giá trị bằng:


Tìm (L = lim left( dfrac11 + dfrac11 + 2 + ... + dfrac11 + 2 + ... + n ight))


Cho hàm số (f(x) = left{ eginarrayldfracax^2 - (a - 2)x - 2sqrt x + 3 - 2,,,khi,,,x e 1\8 + a^2,,,khi,,,x = 1endarray ight.). Có toàn bộ bao nhiêu quý giá của $a$ nhằm hàm số tiếp tục tại (x = 1)?


Cho (fleft( x ight)) là một đa thức thỏa mãn nhu cầu (mathop lim limits_x o 1 dfracfleft( x ight) - 16x - 1 = 24). Tính (I = mathop lim limits_x o 1 dfracfleft( x ight) - 16left( x - 1 ight)left( sqrt 2fleft( x ight) + 4 + 6 ight))


Tìm toàn bộ các quý giá của (m) để hàm số (fleft( x ight) = left{ {eginarray*20ldfracsqrt 1 - x - sqrt 1 + x x& mkhi&{x

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *