Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: Question 25

Although he was very tired, he agreed lớn help me with my homework.

A. Despite being very tired, but he agreed lớn help me with my homework.

B. Tired as he was, he agreed lớn help me with my homework.

C. As tired as he was, he agreed lớn help me with my homework.

D. Tired though was he, he agreed to lớn help me with my homework.

Lời giải: 

Đáp án B.

Tired as he was, he agreed lớn help me with my homework.

Dịch: mặc dù anh ấy cực kỳ mệt, tuy thế anh ấy vẫn đồng ý giúp tôi làm bài tập.Cấu trúc tương phản, đối lập:Although/Though S + V + O = Despite/In spite of N/V-ing, S + V + O.=Adj + as/though + S tobe, S + V + O ( khoác dù…nhưng…).Đáp án A sai vày thừa “but”.Đáp án C, D sai cấu trúc ngữ pháp.

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải bài viết liên quan về cấu tạo đảo ngữ nhé!

I. ĐẢO TOÀN BỘ

1. Trong câu cùng với “There be …….”, “be” có lúc có thể đổi thành “ live , lie, stand” với ý chỉ tinh thần .There is a boat in the river.There stands a temple on the đứng đầu of the hill.2. Dùng trong những câu mở màn bằng những phó từ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”.Trường phù hợp này nhà ngữ là đại trường đoản cú thì không đảo .

Xem thêm: Nitro Là Gì ? Tìm Hiểu Về Xu Hướng Mới Xăng Nitro Là Gì, Giá Xăng Nitro 99 Cho Xe Máy

Now comes my turn.Here is a letter for you.Then followed three days of heavy rain.In came the teacher, & the lesson began.Off went the horses.Up went the arrow into the air.Away they went.3. Kết cấu giới từ bỏ chỉ xứ sở đưa lên đầu câu để nhận mạnh In the front of the lecture hall sat the speaker.On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave to lớn die.4. Cần sử dụng trong câu nhấn mạnh bổ ngữ. Ngã ngữ gửi lên trước không chỉ có để nhấn mạnh vấn đề mà còn khiến cho cho cấu tạo câu bằng phẳng hơnSuch was the story he told me.Gone are the days when we had nothing lớn eat.5. Dùng trong câu gồm dẫn lời nói trực tiếp “ You have made great progress this term.” said our teacher.“Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil to lớn shake hands with you?”“Why didn’t you join us!” asked our monitor .

II. ĐẢO BỘ PHẬN


1. Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường gửi : n/adj./verb/adv lên trước .Child as he is, she knows a great deal.Youngest as he is , he studies best in our class.However tired he is, he continues to work.Again as he tired, he failed.Hard as he works, he makes little progress.Try as he does, she will never pass it.Search as they would, they could find no sign.Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes.Young though he is, he has won the Nobel Prize.2. Vào câu đk lược “if ” chuyển “were, had, should” lên đầu câu .Were you a fish, the cát would eat you.Had your father known this, he would have given you advice.3. Câu mở đầu bằng những từ ngữ sau “not, never, hardly, not only…but also, neither…nor, seldom, little, rarely, scarcely, nowhere, by no means, in no time, hardly/ scarcely….when, no sooner…than, not until,”Never have I met him.Hardly did I think it possible.Not until midnight, did it stop raining.Not until she took off the glasses did I recognize herScarcely had I got home, when it began khổng lồ rain.No sooner had he left home than it began lớn rain.Not only does he like, but also he learns it well.Not only I but also she likes English .Neither has he called on her, nor will he vì chưng so.4. Team câu mở màn bằng các từ và nhiều từ sau “often, always, once, many a time ,now and then, every other day”Often vì I tell her about my life here.Many a time has he helped me with my experiment.5. Câu bắt đầu bằng “Only” và bộ phận trạng ngữ mà nó phối hợp .Only in this way, can you learn English well.Note :“0nly”ở đầu câu ,nhưng nó bổ nghĩa mang lại chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không hòn đảo .Only the teachers are allowed to use the room.Only him we could find in the room just now.6. Vào câu hỏiWhat did the two cheats pretend lớn be doing?What bởi vì you think the two cheats pretended khổng lồ be doing?(chú ý)What makes you so angry? (chú ý)7. Biện pháp nói tái diễn ý ,dùng “so, nor, neither”He has finished his work, so have I.You can’t bởi it, nor can I.Note :- Nếu nhà ngữ là giống như nhau , phía sau mô tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo .It is fine today, so it is.- Phía trước phức tạp : các chủ ngữ khác biệt – có hai câu trở lên trên – vừa có khẳng định vừa gồm phủ định thì dùng giải pháp nói sau :so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb .Her mother is a doctor and works in the People’s Hospital. So it is with mine.8. Câu chúc khởi đầu bằng “may”May you have a good journey!May you succeed!9. Câu mở màn bằng “so/such…that” chỉ nấc độSo loudly did he speak that all of us could hear him clearly.So angry was he that he couldn’t speak.Such a noise was there that I couldn’t work

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *