Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Audio là gì

Therefore, there are good reasons khổng lồ assume that music công nghệ và audio processing are now facing an acclereranbởi inkhổng lồ the new millennium.
The work here is based on the transcription of video- or audio-taped material rather than unobtrusive observation.
The performance of the task and the subsequent retrospective sầu interview were both Clip and audio recorded.
The semistructured interviews were carried out by the first author and audio-taped ; they lasted from 20 to lớn 60 minutes.
His work is notable for its use of sophisticated audiovisual language & its display of his desire for perfection.
The museum, the development of which cost a further 6 million raised from private fundraising, makes extensive use of audiovisual công nghệ.
They usually have sầu an educational alặng, introducing new audiences khổng lồ different audiovisual works through an organized & prepared program of screenings.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt quan điểm của các biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *