Chúng ta hay tập trung không hề ít vào định hướng mà quên đi việc thực hành trong những bài tập. Chính vì thế, trong bài xích học hôm nay không chỉ đề cập lại những kiến thức tương quan đến thì quá khứ solo mà những dạng bài bác tập trung tâm liên quan mang đến thì này được đào sâu hơn. Hi vọng các bạn hoàn thành các bài tập về thì vượt khứ đơn và đánh giá lại đáp án ngay phía bên dưới nhé!

*

Bài tập về thì quá đối kháng và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì thừa khứ 1-1 sử dụng nhằm mô tả một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ cùng đã hoàn thành ngay trên thời đặc điểm này trong vượt khứ, không thể liên quan liêu gì mang đến hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

– Thì vượt khứ sử dụng để biểu đạt sự thiệt đúng về quá khứ.

– Thì quá khứ dùng làm chỉ hành động chen ngang, loại gián đoạn.

– Thì quá khứ thường dùng làm kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Lốt hiệu nhận thấy thì quá khứ đơn.

 Thì thừa khứ đơn đơn giản và có nhiều dấu hiệu nhận biết khi vào câu có các từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời gian

– in + time (trong thừa khứ)

– When, S + was/were

– From … to …

C. Cấu tạo của thì vượt khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu che định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển các động từ sau lịch sự dạng bất quy tắc sinh hoạt thì thừa khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài tập phân tách động từ sinh hoạt thì thừa khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to lớn Korea khổng lồ see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken and some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late & (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

10. His father (turn) _______ off the TV after the news.

Xem thêm:

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh và Tony _________ (see) dolphins và turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue máy tính 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài xích tập điền tự và phân chia động trường đoản cú vào những câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ to lớn give up smoking 4 months ago.

3. Last week, phái nam ______ a new car. Now it belongs to lớn someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: bài xích tập tìm với sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

2. My family leaved France and moved lớn a small village.

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *