Bạn đang xem: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số chất không tđắm đuối gia làm phản ứng trứa gương là:


Cho dãy các hóa học : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ ). Số chất trong hàng tsi mê gia được làm phản ứng tcầm cố gương là


Cho m gam cacbohiđrat X bội phản ứng tcầm cố bạc chiếm được a gam Ag. Đun nóng X trong dung dịch axit, tiếp đến mang lại tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng tnúm bạc chiếm được b gam Ag( b> a).Vậy X là chất nào sau đây:


Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì trọng lượng bạc nhận được buổi tối nhiều là


Cho 25 ml dung dịch glucozơ không rõ độ đậm đặc công dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) vào dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ sẽ dùng là :


Tính lượng kết tủa bạc chiếm được Khi tiến hành trứa gương hoàn toàn dd cất 18g glucozơ.(Biết H = 85%)


Đun nóng hỗn hợp đựng m gam glucozơ cùng với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2g Ag. Giá trị m là (biết H= 75%):


Cho tất cả hổn hợp 27g glucozo và 9g fructozo làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/hỗn hợp NH3 dư, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Dung dịch đựng 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ lúc công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 sẽ tiến hành bao nhiêu gam bạc?


Cho m gam glucozơ cùng fructozơ tính năng với lượng dư dd AgNO3/NH3tạo thành 43,2 gam Ag. Cũng m gam tất cả hổn hợp này công dụng vừa không còn với 8 gam Br2trong dung dịch. Số mol glucozơ cùng fructozơ trong các thành phần hỗn hợp này lần lượt là


Tbỏ phân 34,2 gam mantozơ cùng với hiệu suất 50%. Dung dịch nhận được sau phản ứng mang đến chức năng với dd AgNO3/ NH3 dư. Khối hận lượng Ag kết tủa là:


Xem thêm: 1 Năm Có Bao Nhiêu Ngày, Tuần, Quý Là Gì, 1 Quý Mấy Tháng

Cho 150ml hỗn hợp mantozơ không rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 thu được 12,96 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của hỗn hợp matozơ sẽ cần sử dụng là


Thuỷ phân cục bộ 3,42 gam saccarozơ vào môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Tiến hành thủy phân m gam bột gạo đựng 80% tinc bột, rồi mang tổng thể dung dịch thu được đem tiến hành làm phản ứng tcố gương thì chiếm được 5,4 gam bột sắt kẽm kim loại. Biết rằng hiệu suất của quá trình phản ứng là 1/2. Giá trị của m là


Tbỏ phân trọn vẹn 7,02 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm glucozơ với saccarozơ vào hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp Y. Trung hòa không còn lượng axit trong dung dịch Y rồi mang đến phản bội ứng ứng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về cân nặng của saccarozơ trong các thành phần hỗn hợp X là


Thủy phân các thành phần hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozo cùng 0,01 mol mantozo một thời hạn thu được hỗn hợp X (công suất bội nghịch ứng tdiệt phân từng hóa học mọi là 75%). Lúc mang đến cục bộ X tính năng với cùng 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được x mol Ag. Tìm x


Tdiệt phân m gam mantozo, sau một thời hạn chiếm được hỗn hợp X. Khi mang đến hỗn hợp X tác dụng sát hết cùng với dung dịch AgNO3 vào NH3 thì thu được về tối nhiều 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quy trình thủy phân là 80%. Giá trị sớm nhất của m là:


Thủy phân 17,1 gam mantozơ chiếm được dung dịch X, mang lại X phản bội ứng trọn vẹn cùng với dd AgNO3/ NH3 dư chiếm được 19,44g Ag. Tính năng suất làm phản ứng tbỏ phân


Hỗn phù hợp X tất cả glucozơ với tinh bột. Chia X làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1: mang đến phản bội ứng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo nên 3,24 gam Ag.

Phần 2: rước thủy phân trọn vẹn bởi dung dịch H2SO4 loãng rồi hòa hợp axit dư bởi hỗn hợp NaOH, sau đó cho toàn cục thành phầm tác dụng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra 9,72 gam Ag.

Kân hận lượng tinc bột vào X là


Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được các thành phần hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y phản nghịch ứng hoàn toản 0,015 mol Br2. Nếu đem hỗn hợp chứa 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X mang đến bội nghịch ứng lượng dư AgNO3/NH3thì trọng lượng Ag tạo thành thành làtừng nào (biết năng suất phản ứng tráng gương là 90%):


Cho 250 ml dung dịch glucozơ bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 5,4 gam Ag. Nồng độ mol của hỗn hợp glucozơ sẽ dùng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol hỗn hợp X tất cả glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ phải cần sử dụng 1,02 mol O2, thu được CO2 và H2O gồm tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu mang đến 0,15 mol X trên vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Thuỷ phân m gam xenlulozo vào môi trường axit, trung hoà lượng axit dư sau bội nghịch ứng mang đến công dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 chiếm được m gam Ag kết tủa. Hiệu suất của phản bội ứng thuỷ phân xenlulo là?


Tbỏ phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozo vào môi trường xung quanh axit thu được hỗn hợp X. Cho tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun cho nóng thu được a gam Ag. Nếu cho X công dụng cùng với hỗn hợp nước brom dư thì có b gam brom bội phản ứng. Tổng giá trị (a+b) là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *