Hóa cơ học 11 là trong những phần kỹ năng trọng trọng tâm trong công tác Hóa học cấp cho 3. Triết lý xoay quanh nhà đề này còn có tính vận dụng cao, là căn cơ để học tốt mảng Hóa cơ học lớp 12. Những em hãy thuộc bigbiglands.com Education phát âm ngay bài viết bên dưới đây để ôn tập về kim chỉ nan cơ bản và những phương trình Hóa hữu cơ 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Các phương trình hóa học lớp 11


Khái quát lác về Hóa hữu cơ 11

Khái niệm

Hợp hóa học hữu cơ được khái niệm là những hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối bột cacbua, muối cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại các hợp chất hữu cơ

Trong công tác Hóa cơ học 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ tiến hành phân nhiều loại thành 2 nhóm, đó chính là hiđrocacbon cùng dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là loại hợp hóa học hữu cơ dễ dàng và đơn giản nhất. Trong nguyên tố phân tử chỉ đựng hai thành phần là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon ko no bao gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon không no gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là các hợp hóa học mà trong phân tử của hóa học này ngoài C, H ra còn tồn tại một số hay các nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là gốc hidrocacbon)Hợp chất chứa nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố hóa học Lớp 8, 9, 10 giải pháp Đọc và Mẹo ghi nhớ Nhanh


Anđehit Là Gì? tính chất Lý Hóa Và phương pháp Của Anđehit

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường chạm chán Và bài Ca Hóa Trị

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ tốt nhất thiết phải tất cả sự góp phương diện của 2 nguyên tố chính là C cùng H. Xung quanh ra, hợp hóa học hữu cơ hoàn toàn có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết hầu hết có trong hợp hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.Các hợp hóa học hữu cơ đa số đều dễ bay hơi, dễ dàng cháy tương tự như kém bền cùng với nhiệt.Các phản ứng vào hoá học tập hữu cơ thường lờ đờ và không trả toàn. Phần nhiều phản ứng này thường xẩy ra trong đk phải đun nóng và có những chất xúc tác.

Các phương trình trong công tác Hóa hữu cơ 11

Dưới đây là một số phương trình chất hóa học trong lịch trình Hóa cơ học 11 mà các em bắt buộc thuộc ở lòng.

Ankan

Phản ứng cầm của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách và oxi hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha trộn ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng giảm mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cùng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng điều chế anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cùng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng đúng theo của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng cụ của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3/NH3 nhận được kết tủa màu sắc vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng pha chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha trộn ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng cụ của benzen
*

Phản ứng pha trộn benzen
*

Stiren

Sitren vừa có đặc điểm giống anken (nối song ở nhánh), vừa có đặc thù giống benzen (có vòng thơm).

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Wav Là Gì (Và Làm Cách Nào Để Mở Chúng)? / Làm Thế Nào Để

Phản ứng cộng của stiren
*

Phản trùng đúng theo của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc trưng của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc trưng của phenol
*

Phản ứng pha chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc trưng của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha trộn anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng điều chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Mặc dù nhiên, những axit này vẫn có khá đầy đủ các đặc thù hóa học của một axit và một số tính chất khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn bứt phá điểm số 2022 – 2023 trên bigbiglands.com Education

bigbiglands.com Education là nền tảng học livestream trực tuyến đường Toán – Lý – Hóa – Văn đáng tin tưởng và chất lượng số 1 Việt Nam dành cho học sinh từ bỏ lớp 8 đến lớp 12. Với văn bản chương trình huấn luyện và giảng dạy bám gần kề chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bigbiglands.com Education sẽ giúp đỡ các em lấy lại căn bản, cải tiến vượt bậc điểm số và cải thiện thành tích học tập.


đặc thù Hóa học tập Của NH3. Công thức Và Ứng Dụng Của NH3

Tại bigbiglands.com, các em vẫn được huấn luyện và giảng dạy bởi những thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% thầy giáo dạy xuất sắc toàn quốc. Các thầy cô đều phải sở hữu học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo và có tương đối nhiều thành tích xuất sắc đẹp trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng tạo, sát gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức và kỹ năng một cách gấp rút và dễ dàng dàng.

bigbiglands.com Education còn tồn tại đội ngũ nắm vấn học tập tập chuyên môn luôn theo sát quy trình học tập của những em, cung ứng các em câu trả lời mọi vướng mắc trong quy trình học tập và cá thể hóa lộ trình học hành của mình.

Với vận dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng gốc rễ công nghệ, từng lớp học của bigbiglands.com Education luôn bảo đảm an toàn đường truyền bình ổn chống giật/lag tối đa với unique hình hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Nhờ nền tảng gốc rễ học livestream trực con đường mô phỏng lớp học offline, những em rất có thể tương tác trực tiếp với giáo viên thuận lợi như lúc học tại trường.

Khi vươn lên là học viên tại bigbiglands.com Education, những em còn nhận thấy các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn cục công thức và văn bản môn học được biên soạn chi tiết, tinh tế và chỉn chu giúp các em học tập và ghi nhớ con kiến thức thuận tiện hơn.


Lý Thuyết cấu trúc Vỏ Nguyên Tử Hóa 10 Và bài bác Tập Vận Dụng

bigbiglands.com Education cam kết đầu ra 7+ hoặc tối thiểu tăng 3 điểm cho học viên. Nếu không đạt điểm số như cam kết, bigbiglands.com sẽ hoàn trả những em 100% học tập phí. Các em nhanh tay đăng ký học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại bigbiglands.com Education ngay từ bây giờ để được hưởng mức ngân sách học phí siêu ưu đãi lên đến mức 39% sút từ 699K chỉ còn 399K.

Các khóa đào tạo online tại bigbiglands.com Education

Học Toán Online LivestreamToán 10Học Online Toán 11Học 1 kèm 1
Hóa 10 OnlineHọc thiết bị Lý 10Học Lý 12Học tốt lý 11

Hóa hữu cơ 11 nhập vai trò nền tảng gốc rễ và là phần loài kiến thức đặc biệt trong chương trình cấp 3. Mong muốn sau lúc đọc kết thúc bài viết, những em sẽ hệ thống lại kiến thức đã học một cách xuất sắc hơn. Chúc các em luôn có gần như giờ học kết quả và đạt nhiều thành công trong học tập!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *