Câu hỏi :

Cho các phát biểu sau:(a) Chất to được gọi thông thường là triglixerit xuất xắc triaxylglixerol.(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước mà lại tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.(c) bội nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức theo thứ tự là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.(e) Triolein có tác dụng tham gia phản nghịch ứng cộng hiđro khi đun nóng với xúc tác Ni.(f) Chất bự bị thủy phân khi làm cho nóng trong dung dịch kiềm.Số tuyên bố đúng là


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *