Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 0,448 lít khí CO2 (sinh sống đktc) hấp thụ không còn vào 100 ml dung dịch đựng hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 0.448 lít khí co2 hấp thụ hết vào 100ml

1,970

B. 3,940

C. 1,182.

D. 2,364


*

Cho 0,448 lít khí co2 ( sinh hoạt đktc) hấp thụ không còn 100 ml dd đựng các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06 M cùng Ba(OH)2 0,12M, nhận được m gam kết tủa . Giá trị của m là

A. 3,940

B. 1,182

C. 2,364

D. 1,970


*

Ta tất cả :

(left{eginmatrixn_CO2=0,02left(mol ight)\n_NaOH=0,006left(mol ight)\n_Baleft(OH ight)2=0,012left(mol ight)endmatrix ight.)

(RightarrowSigma n_OH^-=0,03left(mol ight))

(k=fracn_OH^-n_CO2=1,5)

Nên chế tạo mặt khác HCO3- a(mol) và CO3- b(mol)

Bảo toàn C : (a+b=0,02left(1 ight))

Bảo toàn năng lượng điện : (a+2b=0,03left(2 ight))

(left(1 ight)+left(2 ight)Rightarrowleft{eginmatrixa=0,01\b=0,01endmatrix ight.)

(Rightarrow m_kt=1,97left(g ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

*
=
*
= 0,02 (mol).

nOH− = nNaOH + 2 = 0,1(0,06 + 2.0,12) = 0,03 (mol).

nBa2+ = = 0,12.0,1 = 0,012 (mol).

Do

*
= 1,5 CO2 phản nghịch ứng cùng với OH− sản xuất cùng .

Phản ứng dạng ion:

CO2 + 2OH− + H2O

a 2a a

CO2 + OH−

b b

Ba2+ + BaCO3↓

Ta có:

*
a = b = 0,1 (mol).

Do đó: n D


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 0,448 lít khí CO2 (sinh hoạt đktc) kêt nạp hết vào 100 ml dung dịch đựng tất cả hổn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,182.

B.3,940.

C. 1,970.

D. 2,364.


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

Ta có:

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lít khí CO2 (sinh sống đktc) dung nạp không còn vào 100 ml hỗn hợp chứa hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,182.

B. 3,940.

C. 1,970.

D. 2,364.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lít khí C O 2 (sinh hoạt đktc) dung nạp không còn vào 100 ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06M và B a ( O H ) 2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,940.

B. 1,182.

C. 2,364

D. 1,970.


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D

Ta có: T = n O H - n C O 2 = 0 , 03 0 , 02 = 1 , 5 . Do kia bao gồm các quy trình sau xảy ra:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lít khí CO2 (làm việc đktc) kêt nạp không còn vào 100 ml dung dịch cất hỗn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

Xem thêm: Cách Tìm Nghiệm Dương Nhỏ Nhất Của Phương Trình Lượng Giác Là

1,970.

B. 1,182

C. 2,364.

D. 3,940.


Lớp 11 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Ta bao gồm nCO2 = 0,02 mol; nNaOH = 0,006 mol; nBa(OH)2 = 0,012 mol

nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,012 mol với ∑nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,006 + 2.0,012 = 0,03 mol

*

nên tạo nên 2 một số loại muối

nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 cơ mà nBa2+ = 0,012 mBaCO3↓ = 0,01.197 = 1,97g


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lít khí CO2 (sống đktc) dung nạp không còn vào 100 ml dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,940.

B. 1,182.

C. 2,364.

D. 1,970.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

nOH-=0,006 + 2.0,012 = 0,03(mol)

nCO2 = 0,02(mol)

Có: 1

*

Kăn năn lượng kết tủa = 0,01.197=1,97(g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lkhông nhiều khí CO2 (làm việc đktc) dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,364.

B. 3,940.

C. 1,970.

D. 1,182.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

nCO2 = 0,448: 22,4 = 0,02 mol

nOH = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1.0,06 + 2.0,1.0,12 = 0,03 mol

nBa2+ = 0,1.0,12 = 0,012 mol

Ta thấy nCO2 OH CO2

=> phản nghịch ứng chế tạo 2 muối

=> nCO3 = nOH – nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol Ba2+

=> nBaCO3 = nCO3 = 0,01 mol

=> mBaCO3 = 0,01.197 = 1,97g


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lkhông nhiều khí CO2 (ở đktc) dung nạp không còn vào 100 ml hỗn hợp đựng hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,940.

B. 1,182.

C. 2,364.

D. 1,970


Lớp 11 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 0,448 lkhông nhiều khí CO2 (nghỉ ngơi đktc) dung nạp hết vào 100 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,970

B. 1,182.

C. 2,364

D. 3,940.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *