toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 1,12 g bột sắt cùng 0,24 g bột Mg vào một trong những bình chứa 250 ml hỗn hợp CuSO4 rồi khuấy kĩ cho tới khi dứt phản ứng. Sau bội nghịch ứng, cân nặng kim loại bao gồm trong bình là 1,88 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản bội ứng.


*

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là kim loại mạnh rộng Fe buộc phải Mg bội phản ứng trước.

Bạn đang xem: Cho 1 12g bột fe và 0 24g bột mg

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg làm phản ứng không còn làm trọng lượng tăng là :

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của sắt làm trọng lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 phản nghịch ứng làm cân nặng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol x=0,128=0,015(mol)x=0,128=0,015(mol)

Số mol Fe lúc đầu là /momn0/mnmo,/momn015/mn/math" id="MathJax-Element-2-Frame">1,1256=0,02(mol)>0,0151,1256=0,02(mol)>0,015

Vậy fe còn dư với CuSO4 hết.

Nồng đô mol của CuSO4 là : (0,01+0,015).1000250=0,1M(0,01+0,015).1000250=0,1M.


Đúng 0
bình luận (0)
*

Cho 1,12 gam bột Fe với 0,24 gam bột Mg tính năng với 250 ml hỗn hợp , khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng thực hiện xong. Khối lượng kim loại gồm trong bình bội phản ứng là 1,88 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch trước phản ứng.

A. 0,1M

B. 0,15M

C. 0,12M

D. 0,2M


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng: 1,88 – (1,12 + 0,24) = 0,52 (gam)

Trước hết, Mg tính năng với CuSO4

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

nMg = 0,1 mol ⇒ nCuSO4 =0,1 mol

Từ (1) ⇒ 0,1 mol Mg công dụng với 0,1 mol CuSO4 hiện ra 0,01 mol Cu đã có tác dụng cho trọng lượng kim loại tăng:

0,01.(64 – 24) = 0,4 (gam)

⇒Phản ứng thân Fe với CuSO4 làm cho cho cân nặng kim nhiều loại tăng:

0,52 – 0,4 =0,12 g

fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

*

Vậy:

*


Đúng 0

comment (0)

Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg công dụng với 250 ml dung dịch CuSO 4 , khuấy nhẹ cho đến hết màu sắc xanh, nhấn thấy khối lượng kim nhiều loại sau bội nghịch ứng là 1,76 gam. Mật độ đung dịch CuSO 4 trước phản bội ứng là

A. 0,01 M

B. 0,02M

C, 0,03M

D. 0,04M


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

*

Nhận xét: khi mang đến bột sắt kẽm kim loại vào dung dịch, trọng lượng kim các loại sau phản bội ứng vẫn tăng lên.

Ta có khoảng sau:

*

*


Đúng 0

comment (0)

Cho 1,68 gam bột sắt và 0,36 gam Mg tính năng với 375 ml dung dịch CuSO 4 khuấy nhẹ cho đến khi hỗn hợp mất màu xanh, thấy khối lượng kim một số loại thu được sau làm phản ứng là 2,82 gam. độ đậm đặc mol/l của CuSO4 trong dung dịch trước phản nghịch ứng là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)

Cho l,68g bột sắt với 0,36g bột Mg tác dụng với 375ml hỗn hợp CuSO4 khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất color xanh, thấy trọng lượng kim nhiều loại thu được sau phản nghịch ứng là 2,82g. Mật độ mol/1 của CuSO4 trong hỗn hợp trước bội phản ứng là

A. 0,2

B. 0,15M

C. 0,1M

D. 0,05M


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn C

*


Đúng 0

comment (0)

Cho l,68g bột sắt cùng 0,36g bột Mg chức năng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu sắc xanh, thấy cân nặng kim loại thu được sau phản nghịch ứng là 2,82g. Mật độ mol/1 của CuSO4 trong hỗn hợp trước phản nghịch ứng là

A. 0,2M

B.0,15M

C.

Xem thêm: Má Lúm Đồng Điếu Là Gì ? Má Lúm Đồng Điếu Có Ý Nghĩa Gì Trong Nhân Tướng Học

0,1M

D.0,05M


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

*

*

Nếu Fe cùng Mg bội phản ứng hết:

*

=> mCu = 64.0,045 = 2,88 g > 2,82 g

=> bệnh tò sắt phản ứng còn dư.

*

*

*

*


Đúng 0

comment (0)

Cho l,68g bột sắt với 0,36g bột Mg chức năng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho tới khi hỗn hợp mất màu xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau bội nghịch ứng là 2,82g. Nồng độ mol/1 của CuSO4 trong dung dịch trước phản bội ứng là

A. 0,2

B. 0,15M

C. 0,1M

D. 0,05M


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Cho một tất cả hổn hợp gồm bao gồm 1,12 gam Fe với 0,24 gam Mg tính năng với 250 ml dung dịch CuSO4. Phản ứng triển khai xong, người ta thu được kim loại có trọng lượng là 1,88 gam. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch đã dùng.

A. 0,1M

B. 0,12M

C. 0,2M

D. 0,05M


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Phương trình hóa học:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Có: nMg = 0,01 mol và nFe = 0,02 mol

Theo (1) cùng (2), trường hợp Mg cùng Fe phản nghịch ứng hết thì chiếm được 0,03 mol Cu.

Khối lượng sắt kẽm kim loại thu được sau phản nghịch ứng là:

0,03 .64 = 1,92 (gam)

Thực tế chỉ nhận được 1,88 gam kim loại. Minh chứng kim các loại đã đến không phản ứng hết.

Mg có tính khử bạo gan hơn Fe đề xuất phản ứng trước.

Lượng Cu hiện ra ở (1) là 0,01 mol tương xứng với khối lượng 0,64 (gam)

Khối lượng fe dư và Cu có mặt ở (2) là: 1,88 – 0,64 = 1,24 (gam)

Đặt cân nặng Fe gia nhập ở (2) là x, cân nặng sắt dư là (1,12 – 56x) và trọng lượng Cu có mặt ở (2) là 64x.

Ta có: (1,12-56x) + 64x = 1,24 => x = 0,015

LượngCuSO4trong 250 ml dung dịch đang phản ứng hết:

0,015 + 0,01 = 0,025(mol)

Nồng độ mol của hỗn hợp đã dùng là : 0,025/0,25 = 0,1mol/l


Đúng 0

comment (0)

12./ cho 3,92 gam bột sắt vào 200ml hỗn hợp CuSO4 10% ( D= 1,12 g/ml ) .

a. Tính khối lượng kim loại new tạo thành

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp sau làm phản ứng ( mang sử thể tích dung dịch biến hóa không đáng kể


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Ta có:(n_Fe=dfrac3,9256=0,07left(mol ight))

(PTHH:Fe+CuSO_4--->FeSO_4+Cudownarrow)

a. Theo PT:(n_Cu=n_FeSO_4=n_Fe=0,07left(mol ight))

(Rightarrow m_Cu=0,07.64=4,48left(g ight))

Ta có:(V_dd_FeSO_4=V_dd_CuSO_4=dfrac2001000=0,2left(lít ight))

(Rightarrow C_M_FeSO_4=dfrac0,070,2=0,35M)


Đúng 2

comment (0)

Cho 1,96g bột fe vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có trọng lượng riêng là 1,12g/ml a) Viết PTHH b) xác định nồng độ mol của hóa học trong hỗn hợp khi phản bội ứng kết thúc. Trả thiết rằng thể tích của hỗn hợp sau bội phản ứng thay đổi không đáng kể. 


Lớp 9 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a) Phương trình phản bội ứng: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu b) Số mol của fe là : 1,96 : 56 = 0,035 (mol) cân nặng dd CuSO4 là : m ddCuSO4 = 1,12 . 100 = 112 (g) khối lượng CuSO4 tất cả trong dd là :

mCuSO4 = 10% . 112 = 11,2 (g)

Số mol của CuSO4 là :

11,2 : 160 = 0,07 mol

Fe + CuSO4 ——> FeSO4 + Cu (1)

Theo (1) ta tất cả : nFe = nCuSO4 = 0,07 mol > 0,035 mo

l => số mol của CuSO4 dư

Vậy ta tính theo số mol của Fe.

CM CuSO4 = (0,07 – 0,035/100)*1000 = 0,35 (M)

CM FeSO4 = (0,035/100)*1000 = 0,35 (M)


Đúng 1

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *