Cho một mẫu mã kim loại tổng hợp Na-Ba chức năng với nước dư chiếm được dung dịch X và 3,36 lkhông nhiều khí (đktc). Cho dung dịch X công dụng cùng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp HCl 1M với AlCl3 0,6M. Kăn năn lượng kết tủa thu được là

Phương pháp giải

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = ?

XOH- + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì thứ tự những phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Đặt số mol vào những PTHH suy ra số mol kết tủa nhận được.Quý Khách đã xem: Cho 1 mẫu mã kim loại tổng hợp na-ba

Lời giải của GV bigbiglands.com

nH2 = 0,15 mol; nH+ = nHCl = 0,1 mol; nAl3+ = nAlCl3 = 0,06 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = 0,3 mol

XOH-: 0,3 mol + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì máy tự những làm phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

0,1 → 0,1dư 0,2

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,06 → 0,18 dư 0,02 → 0,06

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

0,02 ← 0,02

=> nAl(OH)3 chiếm được = 0,06 - 0,02 = 0,04 mol => m kết tủa = 0,04.78 = 3,12 gam

Đáp án đề xuất chọn là: b

...

Bạn đang xem: Cho 1 mẫu hợp kim na-ba

*

*

*

*

*

Xem thêm: Tên Thật Dương Quý Phi Và Mối Tình Đầy Bi Kịch Với Cha Chồng

Câu hỏi liên quan

Trộn dung dịch cất a mol AlCl3 với dung dịch cất b mol NaOH. Để chiếm được kết tủa thì cần có tỉ lệ

Dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phối hợp hết về tối nhiều m gam Al2O3. Giá trị của m là

Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau Lúc phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M tác dụng cùng với V lít hỗn hợp NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

Hòa chảy 8,6 gam hỗn kim loại tổng hợp các loại K cùng Al vào nước, sau bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 4,48 lkhông nhiều khí (đktc) với m gam chất ko tung. Giá trị của m là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp có Al cùng Na vào nước dư, sau khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) và 2,35 gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là :

X bao gồm Ba cùng Al. Cho m gam X vào nước dư, sau thời điểm những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa hợp hoàn toàn m gam X bởi dung dịch NaOH, thu được 15,68 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm Na, Al với Fe (với tỉ lệ mol Na với Al tương xứng là 5 : 4) tính năng cùng với H2O dư thì chiếm được V lít khí, hỗn hợp Y và chất rắn Z. Cho Z công dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì nhận được 0,25V lkhông nhiều khí (các khí đo sống cùng điều kiện). Thành phần % theo trọng lượng của sắt vào hỗn hợp X là

Cho V lkhông nhiều dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, chiếm được m gam kết tủa. Mặt khác, cho một,5V lkhông nhiều dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp chứa 0,14 mol AlCl3, chiếm được 0,75m gam kết tủa. Giá trị của V là

Tiến hành 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: mang lại 100 ml hỗn hợp AlCl3 x (mol/l) công dụng cùng với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được 2y mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) tác dụng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Giá trị của x là:

Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (có thành phần cầm đổi) kết hợp vào nước được hỗn hợp Z. Cho dung dịch Z bội phản ứng với hỗn hợp chứa 0,04 mol AlCl3, cân nặng kết tủa nhận được lớn số 1 với nhỏ dại nhất là:

Hoà chảy hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, nhận được hỗn hợp X. Cho tổng thể X công dụng cùng với 200 ml dung dịch (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau phản bội ứng trọn vẹn nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X với 300 ml hỗn hợp Y thu được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X với 500 ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X là

Cho x gam Al chảy hoàn toàn vào y mol HCl chiếm được dung dịch Z chứa 2 hóa học tan bao gồm thuộc độ đậm đặc mol. Thêm rảnh rỗi dung dịch NaOH vào hỗn hợp Z thì thiết bị thị trình diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- là


Giá trị của x là :

Nhỏ lỏng lẻo hỗn hợp cho dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A cất Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ tình dục giữa cân nặng kết tủa với số mol OH- được màn trình diễn bởi đồ gia dụng thị sau:


Nếu mang đến 100 ml hỗn hợp hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100 ml dung dịch A thì trọng lượng kết tủa chiếm được là bao nhiêu?

Dung dịch X cất a mol AlCl3 cùng 2a mol HCl. Rót nhàn nhã dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta bao gồm trang bị thị sau


Giá trị của x là

Hòa rã không còn a mol Al vào dung dịch cất 2a mol NaOH chiếm được dung dịch X. kết luận nào sau đây đúng ?


Giá trị của m và V lần lượt là :

Cho 46,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Na, K, Ba cùng Al2O3 ( trong số đó oxi chiếm phần 30,9% về khối lượng) kết hợp không còn trong nước thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lkhông nhiều dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho một mẫu mã kim loại tổng hợp Na-Ba chức năng với nước dư nhận được dung dịch X cùng 3,36 lkhông nhiều khí (đktc). Cho dung dịch X tính năng với 100 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6M. Khối hận lượng kết tủa thu được là

Hòa chảy hoàn toàn 0,54 gam Al vào vào 200 ml hỗn hợp X cất HCl 0,2M và H2SO4 0,1M nhận được hỗn hợp Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần cấp dưỡng hỗn hợp Y nhằm lượng kết tủa nhận được lớn số 1 là

Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M cùng với 350 ml hỗn hợp NaOH 1M. khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, khối lượng kết tủa chiếm được là

Cho lượng dư chất làm sao trong số chất sau vào hỗn hợp AlCl3 nhưng sau thời điểm các phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?

Hỗn đúng theo X gồm Al cùng Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 1,83 gam X vào 50 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), thu được V lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của V là

Cho lếu hợp kim nhiều loại có 5,4 gam Al với 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau Lúc các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn trọng lượng hóa học rắn còn lại là

Cho thủng thẳng mang đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào hỗn hợp Al2(SO4)3 hiện tượng quan liêu giáp được là

Hòa chảy không còn m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, thu được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc). Thể tích dung dịch NaOH buổi tối thiểu bắt buộc dùng là

Cho 11,8 gam hỗn hợp X có Al cùng Cu vào hỗn hợp NaOH (loãng, dư). khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là

Lần lượt tiến hành 2 thể nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho nhàn nhã dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

- Thí nghiệm 2: Cho thong dong dd NaOH mang lại dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch đựng 0,02 mol MgCl2 với 0,02 mol AlCl3. Lọc đem kết tủa cùng nung mang đến khối lượng ko thay đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ dại độc nhất vô nhị thì cực hiếm của x tối tphát âm là

Hoà tung 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 cùng 0,16 mol Al2(SO4)3 vào hỗn hợp đựng 0,4 mol H2SO4 với 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Trường vừa lòng như thế nào tiếp sau đây chiếm được Al(OH)3?

Nhận định làm sao sau đây không đúng ?

Cho khoan thai dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào hỗn hợp đựng a mol tất cả hổn hợp gồm HCl, AlCl3 và Al2(SO4)3. Số mol kết tủa nhận được (y mol) phụ thuộc vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn trình diễn như đồ dùng thị mặt. Giá trị của a là:


Cho 0,85 lkhông nhiều dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho đến lúc phản ứng trọn vẹn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Cho thong dong 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là

Hòa tung trọn vẹn m gam Al vào dung dịch loãng cất 0,2 mol H2SO4, chiếm được khí H2 và dung dịch X. Cho thong dong hỗn hợp NaOH 2M vào X, công dụng phân tích được ghi làm việc bảng sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *