Cho 10 gam amin đơn chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối hạt. Số đồng phân cấu tạo của X là


Hotline CT của X là RNH2

$RNH_2 + HClxrightarrowRNH_3Cl$

Áp dụng tăng giảm cân nặng ta có: nHCl = namin $= dfrac15 - 1036,5 = dfrac1073,,mol$

→ Mamin $= dfrac10dfrac1073 = 73 lớn R + 16 = 73 o lớn R = 57$ → R là C4H9

Số đồng phân cấu trúc của X là

(1). CH3CH2CH2CH2NH2 (2). CH3CH2CH(NH2)CH3

(3). (CH3)2CHCH2NH2 (4). (CH3)2C(NH2)CH3

(5). CH3NHCH2CH2CH3 (6). CH3NHCH(CH3)2

(7). CH3CH2NHCH2CH3 (8). (CH3)2NCH2CH3


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàng những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ từ bỏ lực bazơ sút dần là


Cho 10 gam amin đối chọi chức X làm phản ứng hoàn toàn cùng với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối bột. Số đồng phân cấu trúc của X là


khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lkhông nhiều khí N2 (những thể tích khí đo làm việc đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, solo chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối bột. Công thức của 2 amin trong hh X là


Hỗn đúng theo khí X bao gồm O2 và O3 có tỉ khối hận đối với H2 là 22.Hỗn vừa lòng khí Y có metylamin cùng etylamin gồm tỉ kân hận so với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lkhông nhiều Y đề nghị toàn diện V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O cùng N2, các hóa học khí đo sinh hoạt thuộc ĐK nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của các vừa lòng chất trên, chỉ cần cần sử dụng một dung dịch demo làm sao sau đây?


Cho cha hỗn hợp bao gồm cùng mật độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo vật dụng trường đoản cú pH tăng đột biến là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hsinh hoạt tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, tổng thể lượng ancol hình thành mang đến công dụng không còn với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y tác dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X đựng một đội –NH2. Cho 10,3 gam X tính năng cùng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng toàn vẹn cùng với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Mặt không giống 0,02 mol X tác dụng toàn vẹn với hỗn hợp chứa 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối bột. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, nhận được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản nghịch ứng là


Cho hóa học cơ học X có phương pháp phân tử C2H8O3N2 tính năng cùng với hỗn hợp NaOH, chiếm được chất hữu cơ 1-1 chức Y và các chất vô sinh. Kăn năn lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X gồm nhì hóa học hữu cơ tất cả thuộc cách làm phân tử C2H7NO2 tính năng toàn vẹn cùng với dung dịch NaOH và nấu nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hh Z (nghỉ ngơi đktc) tất cả nhì khí (các làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn tương đối của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được trọng lượng muối hạt khan là


Cho 8,9 gam một hòa hợp chất hữu cơ X có phương pháp phân tử C3H7O2N phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau Khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch chiếm được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các làm phản ứng chấm dứt thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được tất cả hổn hợp bao gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Tbỏ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Tdiệt phân ko hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà ko thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X gồm công thức là


Tbỏ phân trọn vẹn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam hỗn hợp X tất cả các amino axit (những amino axit chỉ có một tổ amino cùng một đội nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu đến 1/10 các thành phần hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn trọng dung dịch, thì lượng muối bột khan thu được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y hầu như mạch hnghỉ ngơi. Lúc thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo nên một amino axit duy nhất bao gồm cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, nhận được N2 và 36,3 gam tất cả hổn hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang đến thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản nghịch ứng hồ hết xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E tất cả X và Y tính năng hết cùng với dung dịch NaOH nhận được các thành phần hỗn hợp gồm nhị amin no (đều sở hữu hai nguim tử cacbon trong phân tử, không hẳn đồng phân của nhau) cùng hỗn hợp B chỉ cất nhì muối bột (A và D). Cho những phát biểu sau:

(1) Chất X và Y phần đông tính năng cùng với hỗn hợp NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Cho 10g amin đơn chức x phản ứng hoàn toàn với hcl dư thu được 15g muối

(2) Tbỏ phân X thu được etylamin.

(3) Dung dịch B có tác dụng ttê mê gia bội nghịch ứng tnắm bạc.

(4) Các A cùng D có cùng số nguyên ổn tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho các phạt biểu

(1) Trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

Xem thêm: Unique Selling Point Là Gì, Bạn Có Thực Sự Hiểu Unique Selling Point

(2) Dung dịch lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu nướng canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả đựng team NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 cùng tơ lapsan đều phải sở hữu thuộc yếu tắc nguyên tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ dùng phản bội ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả xem sét các dung dich X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi sinh sống bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo lần lượt là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được biểu lộ nhỏng sau:

*

Chất X là


*

Cơ quan lại nhà quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ các dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Sở tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *