Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ngơi nghỉ đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:

Phương pháp giải

- áp dụng phương thức qui thay đổi nguyên ổn tử

Qui thay đổi 11,36 gam hỗn hợp gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là hỗn hợp của x mol sắt với y mol O.quý khách sẽ xem: Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp bao gồm fe, feo, fe2o3 và fe3o4 bội nghịch ứng hết vớ

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- vận dụng công thức giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)

Cách 1: áp dụng cách thức qui thay đổi ngulặng tử

Qui đổi 11,36 gam hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11 36g hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: vận dụng cách làm giải nhanh hao.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray)

Đáp án nên lựa chọn là: d

...

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Nung m gam bột Fe vào oxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà chảy không còn hỗn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:

Vào nuốm kỷ XVII các công ty kỹ thuật đã mang được một mẩu Fe nguyên hóa học từ bỏ các mhình họa vỡ của thiên thạch. Sau Khi đem đến phòng phân tích bởi bảo quản không xuất sắc nên nó bị oxi trở thành m gam chất rắn X có Fe cùng các oxit của chính nó. Để xác minh trọng lượng của mẩu Fe thì những công ty khoa học đã mang đến m gam chất rắn X trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được khí NO tuyệt nhất cùng hỗn hợp muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y khối lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên hóa học kia tất cả khối lượng là:

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản bội ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được một,344 lít khí NO (thành phầm khử tuyệt nhất ở đktc) cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau làm phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam Fe trong không gian, sau phản bội ứng thu được m gam X tất cả sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tan m gam tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, thu được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử tốt nhất. Giá trị m là:

Nung m gam Fe vào không gian, sau đó 1 thời gian ta nhận được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X bao gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tung không còn 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử nhất. Giá trị m là:

Hoà tan không còn m gam hỗn hợp X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 quánh nóng thu được 4,48 lít khí gray clolor duy nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 145,2 gam muối khan, giá trị m là:

Hoà rã trọn vẹn 49,6 gam hh X gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 quánh, nóng chiếm được dung dịch Y với 8,96 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Thành phần Xác Suất về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X với trọng lượng muối bột vào hỗn hợp Y theo thứ tự là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Mặt không giống hoà chảy hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn đúng theo X tất cả sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 cùng với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà chảy hết vào dung dịch Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư nhận được hỗn hợp Z. Nhỏ nhàn hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho đến khi hoàn thành thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 buộc phải dùng với thể tích khí bay ra sống đktc là:

Nung x mol sắt và 0,15 mol Cu vào không gian một thời gian chiếm được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn trên bởi H2SO4 quánh, rét, dư nhận được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là

Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bội nghịch ứng hết cùng với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lkhông nhiều NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa hợp tối đa 5,04 gam Fe sinh ra khí NO. Biết trong những bội phản ứng, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Số mol HNO3 vẫn phản nghịch ứng là

Hòa rã hoàn toàn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau bội nghịch ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất, đktc) và dung dịch đựng 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu vào X là

Cho 52 gam tất cả hổn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), bội phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M cất 108 gam 2 muối bột sunfat cùng 1,6 gam hóa học rắn không tan chỉ bao gồm 1 kim loại. Giá trị của m là

Hoà tung hết m gam tất cả hổn hợp X tất cả sắt, FeS, FeS2 và S bằng HNO3 rét dư thu được 9,072 lít khí màu nâu tốt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần cân nhau.

Xem thêm: Brainly - I Choose The Word Whose Under

Phần 1 mang lại tác dụng cùng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa Trắng.

Phần 2 chảy trong hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa Z, nung Z vào không gian mang lại khối lượng ko đổi được a gam chất rắn.

Giá trị của m và a theo thứ tự là:

Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lkhông nhiều (đktc) SO2. Mặt khác đến 6,48 gam X chức năng hỗn hợp HNO3 nóng dư nhận được V lkhông nhiều khí gray clolor độc nhất vô nhị (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của V với m theo thứ tự là:

Hỗn thích hợp X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm 25% trọng lượng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời gian nhận được chất rắn Y với các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ kăn năn đối với H2 bằng 18. Hòa tung hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp cất 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào dưới đây ?

Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng bắt buộc dùng) thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết thành phầm khử của N+5

là khí NO tuyệt nhất, những phản bội ứng mọi xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là


Cơ quan chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội


Giấy phnghiền cung cấp hình thức mạng xã hội trực đường số 240/GP.. – BTTTT bởi vì Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *