toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

*

Hòa tan không còn 12 9 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg với Al vào hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp A cùng 14,56 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm cân nặng các sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Giúp bản thân với!!

Mình đề xuất gấp với cảm ơn trước nhé!


*

Gọi x là số mol Mg

y là số mol Al

Ta có PT:

Mg+H2SO4----->MgSO4+H2 (1)

x.........x..................x..........x

2Al+3H2SO4----->Al2(SO4)3+3H2 (2)

y............(frac32)y..................(frac12)y..........(frac32)y

n(H_2)= (frac14,5622,4)= 0,65(mol)

Ta bao gồm hệ PT :

24x + 27y = 12,9(I)

x + (frac32)y = 0,65(II)

từ (I) với (II) ta gồm : x = 0,2 ; y = 0,3

=> mMg= 24. 0,2 = 4,8(g)

%mMg= (frac4,812,9.100)% = 37,21%

%mAl= 100% - 37,21% = 62,73%


*

Câu 5: ​Cho 5,1 gam hỗn hợp Al với Mg công dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8%, sau làm phản ứng thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc)​a. Tính phần trăm trọng lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.​b. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp X.Giúp bản thân với những b ơi


(a.n_H_2=dfrac5,622,4=0,25left(mol ight)\Đặt:left{eginmatrixn_Al=aleft(mol ight)\n_Mg=bleft(mol ight)endmatrix ight.left(a,b>0 ight)\2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2\Mg+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2\ ightarrowleft{eginmatrix27a+24b=5,1\1,5a+b=0,25endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,1\b=0,1endmatrix ight.\left{eginmatrix\%m_Al=dfrac27.0,15,1.100approx52,941\%\\%m_Mgapprox47,059\%endmatrix ight.)

(b.m_ddH_2SO_4=dfrac0,25.98.1009,8=250left(g ight)\m_ddsau=m_Al,Mg+m_ddH_2SO_4-m_H_2=5,1+250-0,25.2=254,6left(g ight)\C\%_ddAl_2left(SO_4 ight)_3=dfrac0,05.342254,6.100approx6,716\%\C\%_ddMgSO_4=dfrac0,1.120254,6.100approx4,713\%)


Đúng 2

Xem thêm: 12Pp13B21: X Là Tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, X Là Tetrapeptit Ala

comment (2)

Hòa tan trả 1,035 gam hỗn hợp A tất cả 2 sắt kẽm kim loại Mg cùng Al vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 9,8% thu được 1,176 lít khí (đktc) cùng dung dịch X.

a) xác minh thành phần trăm về khối lượng các sắt kẽm kim loại có trong tất cả hổn hợp A

b) Xác định cân nặng H2SO4 gồm trong hỗn hợp X

c) Đốt cháy hoàn toàn 1,035 gam tất cả hổn hợp A trong oxi dư. Xác định trọng lượng oxit nhận được sau phản bội ứng


Lớp 10 Hóa học chủ đề 6: links hóa học
2
0
Gửi bỏ

Không viết phương trình nhá !!

a) call a với b theo thứ tự là số mol của Mg cùng Al

(Rightarrow24a+27b=1,035) (1)

Ta có:(n_H_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight))

Bảo toàn electron:(2a+3b=2cdot0,0525) (2)

Từ (1) và (2)(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=dfrac0,015cdot241,035cdot100\%approx34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_H_2SO_4=dfrac100cdot9,8\%98=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4left(p/ứ ight)=n_H_2=0,0525left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow n_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475left(mol ight))(Rightarrow m_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475cdot98=4,655left(g ight))

c) Bảo toàn nguyên tố:(left{eginmatrixn_Al_2O_3=dfrac12n_Al=0,0125left(mol ight)\n_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m_oxit=0,0125cdot102+0,015cdot40=1,875left(g ight))


Đúng 3
comment (1)

a) Gọi(left{eginmatrixn_Mg=aleft(mol ight)\n_Al=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

(m_A=1,035left(g ight) ightarrow24a+27b=1,035)(1)

(Mg+2H_2SO_4đ ightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O)

a ------------ 2a ----------------------- a (mol)

(2Al+6H_2SO_4đ ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O)

b ------------ 3b -------------------------- 1,5b (mol)

(n_SO_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight) ightarrow a+1,5b=0,0525)(2)

Giải hệ (1)(2)( ightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrixm_Mg=0,015.24=0,36left(g ight)\m_Al=0,025.27=0,675left(g ight)endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

b)(Sigma_n_H_2SO_4=2a+3b=0,105left(mol ight))

( ightarrow m_H_2SO_4=0,105.98=10,29left(g ight))

c.(left{eginmatrixn_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)\n_Al_2O_3=dfrac12.n_Al=0,0125left(mol ight)endmatrix ight.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *