Câu này chúng ta tính hết số mol ra, viết pt, rồi tính theo bài bác toán thù dư hết -> đẩy số mol của hóa học không còn thanh lịch. Giờ đã bận bắt buộc nói gọn gàng vậy nha


Đúng 0
Bình luận (0)

nFe= 0,04 mol

nAgNO3=0,02 mol

nCuNO3= 0,1 mol

Fe (0,01)+ 2AgNO3(0,02) -> Fe(NO3)2(0,01)+ 2Ag ( 0,02)

Fe(0,04)+Cu(NO3)2(0,04) -> Fe(NO3)2(0,04)+ Cu(0,04)

CMddFe(NO3)2=\(\dfrac0,01+0,040.2\) = 0,25 M

mA= mAg +mCu= ( 0,02.108)+(0,04.64)=4,72 (g)


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho 200ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Thêm 2,24 gam gam bột Fe kim loại vào dung dịchđó khuấy rất nhiều tới Khi làm phản ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn A cùng hỗn hợp B.

Bạn đang xem: Cho 2 24g bột sắt vào 200ml

a,Tính số gam chất rắn A

b, Tính mật độ mol những muối bột vào dd B

c,Hòa tung chất rắn A bằng HNO3 quánh thì gồm từng nào lít khí màu nâu bay ra(đktc)?


Lớp 9 Hóa học Chương thơm I. Các các loại vừa lòng chất vô cơ
1
0
Gửi Hủy

a) m rắn=4,08 gam

b) CM Cu(NO3)2 dư=0,35M; CM Fe(NO3)2=0,2M

c) V NO2=1,792 lít

Giải ưa thích công việc giải:

Ta có: nAgNO3=0,2.0,1=0,02 mol; nCu(NO3)2=0,5.0,2=0,1 mol; nFe=2,24/56=0,04 mol

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

Vì nAgNO3=0,02 mol; nFe =0,04 -> sắt dư -> tạo thành 0,02 mol Ag và sắt làm phản ứng 0,01 mol -> dư 0,03 mol

sắt + Cu(NO3)2 -> Fe(NO3)2 + Cu

Vì Cu(NO3)2=0,1 mol; nsắt =0,03 mol -> Cu(NO3)2 dư =0,07 mol ; nCu=0,03 mol

Rắn nhận được gồm Ag 0,02 mol và Cu 0,03 mol -> m rắn=4,08 gam

Dung dịch sau phản ứng đựng Cu(NO3)2 dư 0,07 mol cùng Fe(NO3)2 0,04 mol (Bảo toàn Fe)

-> CM Cu(NO3)2=0,07/0,2=0,35M; CM Fe(NO3)2=0,04/0,2=0,2M

Hòa tung rắn bởi HNO3 đặc

Ag + 2HNO3 -> AgNO3 + NO2 + H2O

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O

-> nNO2=nAg + 2nCu=0,02+0,03.2=0,08 mol -> V NO2=0,08.22,4=1,792 lít


Đúng 3
Bình luận (0)

Cho 2,24 gam bột Fe vào 200ml dung dịch các thành phần hỗn hợp tất cả hổn hợp tất cả AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Khuấy đều mang lại bội phản ứng trọn vẹn, chiếm được hóa học rắn A và hỗn hợp B. Khối lượng chất rắn A là:

A. 4,08g

B. 2,08g

C. 1,80g.

D. 4,12g.


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

nFe = 0,04. Thđọng từ những bội phản ứng xảy ra:

 

*

 


Đúng 0
Bình luận (0)

mang lại 200ml dd hh AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Thêm 2,24g bột kim loại sắt vào dd kia khuấy phần lớn tới khi Pư hoàn toàn chiếm được chất rắn A cùng dd B.

a) tính số gam chất rắn A.

b) tính CM của những muối bột vào dd B( biết V dd ko cố đổi)


Lớp 9 Hóa học tập Đề cương cứng ôn tập HKI
0
0
Gửi Hủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch đựng 0,15 mol Fe(NO3)2 với 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy đầy đủ cho tới Lúc sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X và m gam hóa học rắn. Cho X công dụng cùng với lượng dư dd NaOH, demo được a gam kết tủa. Tính m, a


Lớp 9 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch chứa 0,15 mol Fe(NO3)2 với 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy rất nhiều cho đến Lúc sau bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dd X và m gam hóa học rắn. Cho X công dụng cùng với lượng dư dd NaOH, thử được a gam kết tủa. Tính m, a


Lớp 9 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch cất 0,15 mol Fe(NO3)2 và 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy đều cho đến Khi sau phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu đc dd X với m gam hóa học rắn. Cho X chức năng cùng với lượng dư dd NaOH, test được a gam kết tủa. Tính m, a


Lớp 9 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Cho 2,24g bột Fe vào 200ml dd tất cả AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M . khuấy mọi để pư xảy hoàn toàn chiếm được hóa học rắn A và dd B .

Xem thêm: Phân Biệt Giữa Nghiệm Kép Là Gì, Phân Biệt Giữa Nghiệm Đơn Và Nghiệm Kép Vô Tỷ

a) Tính phần trăm theo khôi lượng các hóa học trong A cùng nồng độ mol các chất có vào hỗn hợp V

b) Lấy tổng thể dung dịch đem cô cạn, lượng chất rắn khan thu được mang nung rét vào môi trường không có õi cho đến Khi cân nặng chất rắn không chuyển đổi,được m gam chất rắn C với thoát ra V lít (sống đktc) khí. Tính m gam và V lkhông nhiều ?

 


Lớp 9 Hóa học Chương thơm I. Các một số loại phù hợp chất vô cơ
1
0
Gửi Hủy

a,

Fe phản ứng cùng với AgNO3 trước Cu(NO3)2

nFe= 0,04 mol

nAgNO3= 0,02 mol

nCu(NO3)2= 0,1 mol

Fe+ 2AgNO3 \(\rightarrow\)Fe(NO3)2+ 2Ag

Spu, AgNO3 hết, dư 0,03 mol sắt, tạo nên 0,01 mol Fe(NO3)2, 0,02 mol Ag

Fe+ Cu(NO3)2 \(\rightarrow\) Fe(NO3)2+ Cu

Spu, sắt hết. Dư 0,07 mol Cu(NO3)2, tạo ra 0,03 mol Fe(NO3)2, 0,03 mol Cu

Vậy:

A đựng 0,02.108= 2,16g Ag; 0,03.64= 1,92g Cu

\(\%_Ag=\frac2,16.1002,16+1,92=52,94\%\)

%Cu= 47,06%

B đựng 0,01+0,03=0,04mol Fe(NO3)2, 0,07 mol Cu(NO3)2

CM Fe(NO3)2= \(\frac0,040,2\)= 0,2M

CM Cu(NO3)2= \(\frac0,070,2\)= 0,35M

b,

2Fe(NO3)2 \(\underrightarrow^to\) 2FeO+ 4NO2+ O2

\(\rightarrow\) Nung 0,04 mol Fe(NO3)2 tạo 0,04 mol FeO; 0,08 mol NO2; 0,02 mol O2

2Cu(NO3)2\(\underrightarrow^to\) 2CuO+ 4NO2+ O2

\(\rightarrow\) Nung 0,07 mol Cu(NO3)2 sản xuất 0,07 mol CuO; 0,14 mol NO2; 0,035 mol O2

m= 0,04.72+ 0,07.80= 8,48g

V= 22,4.(0,08+0,02+0,14+0,035)= 6,16l


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 1 đinch Fe vào 1 lit dd chứa Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,12M. Sau lúc pư kết thúc thu đc dd A với blue color đã nphân tử một phần cùng 1 chất rắn B gồm trọng lượng lớn hơn cân nặng của đinc sắt lúc đầu là 10,4g. Tính cân nặng của đinc sắt thuở đầu.

A.11,2g

B.5,6g

C.16,8g

D.8,96g


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D.

 

*

 

Sau lúc pư ngừng thu được dd A với greed color đã nphân tử một phần à sắt đang làm phản ứng không còn cùng với AgNO3 cùng bội phản ứng với 1 phần Cu(NO3)2.

điện thoại tư vấn số mol Cu(NO3)2 phản nghịch ứng là x mol.

sắt + 2AgNO3 à Fe(NO3)2 + 2Ag

0,06ß 0,12 à 0,12

Fe + Cu(NO3)2 à Fe(NO3)2 + Cu

x ß x à x

Vậy mtăng = 0,12.108 + x.64 – 0,06.56 – x.56 = 10,4 ó x = 0,1 mol

Vậy khối lượng đinc Fe lúc đầu là: mFe = 0,1.56 + 0,06.56 = 8,96 gam.


Đúng 0
Bình luận (0)

Hòa rã trọn vẹn 4,55g kim loại Zn vào 200 mL dd HCl (cân nặng riêng biệt là 0,8 g/ml), sau PƯ thu đc V lít khí (đktc) và dd Xa) Tính mật độ mol dd HCl ttê mê gia PƯb) Tính quý giá Vc) Cô cạn dd X trọn vẹn, tính cân nặng chất rắn còn lạid) Cho dd X PƯ đủ với 200g dd AgNO3, thu đc ddY. Tính mật độ % dd Y(Cho Zn=65, Cl=35.5, H=1)


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

\(n_Zn=\dfrac4,5565=0,07(mol)\\ Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\\ a,n_HCl=0,14(mol)\\ \Rightarrow C_M_HCl=\dfrac0,140,2=0,7M\\ b,n_H_2=0,07(mol)\\ \Rightarrow V_H_2=0,07.22,4=1,568(l)\\ c,n_ZnCl_2=0,07(mol)\\ \Rightarrow m_ZnCl_2=0,07.136=9,52(g)\\ c,ZnCl_2+2AgNO_3\khổng lồ 2AgCl\downarrow+Zn(NO_3)_2\)

\(m_dd_ZnCl_2=200.0,8+4,55-0,07.2=164,41(g)\\ n_AgCl=0,14(mol);n_Zn(NO_3)_2=0,07(mol)\\ \Rightarrow C\%_Zn(NO_3)_2=\dfrac0,07.189164,41+200-0,14.143,5.100\%=3,84%\)


Đúng 3
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *