Cho 300 ml hỗn hợp chưa đôi khi Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1,5M vào 150 ml hỗn hợp chứa đôi khi AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M. Sau Khi những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được m gam kết tủa. quý giá của m là


Phương pháp giải

Lập tỉ lệ:

+ Nếu k ≤3 thì thu được kết tủa là Al(OH)3

Khi kia kết tủa chiếm được cất Al(OH)3 và BaSO4 với nAl(OH)3 = 1/3 nOH-

+ Nếu 3 3 cùng AlO2-

Lúc đó kết tủa nhận được chứa Al(OH)3 với BaSO4 với nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH-

+ Nếu k ≥ 4 thì nhận được AlO2-

Khi kia kết tủa nhận được chỉ nên BaSO4


nBa(OH)2 = 0,3.1 = 0,3 (mol) ; nNaOH = 0,3.1,5 = 0,45 (mol)

=> ∑nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,3.2 + 0,45 = 1,05 (mol)

nBa2+ = 0,3 (mol)

nAlCl3= 0,15.1 = 0,15 (mol); nAl2(SO4)3 = 0,15.0,5 = 0,075 (mol)

=> ∑nAl3+ = nAlCl3 + 2nAl2(SO4)3 = 0,15 + 0,075.2 = 0,3 (mol) ; nso42- = 0,225 (mol)

Ta có: (3 tạo thành kết tủa Al(OH)3 cùng AlO2-

nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH- = 4.0,3 - 1,05 = 0,15 (mol)

Vây sau phản bội ứng nhận được kết tủa Al(OH)3: 0,15 mol với BaSO4 :0,225 (mol)

=> m↓ = 0,15.78 + 0,225.233 = 64,125 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau lúc phản bội ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M chức năng với V lkhông nhiều dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là


Hòa chảy 8,6 gam lếu hợp kim nhiều loại K cùng Al vào nước, sau bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 4,48 lít khí (đktc) và m gam hóa học không tan. Giá trị của m là


Cho m gam tất cả hổn hợp tất cả Al và Na vào nước dư, sau khi những phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 2,24 lkhông nhiều khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam hóa học rắn không chảy. Giá trị của m là :


X bao gồm Ba cùng Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Mặt không giống, hòa tan hoàn toàn m gam X bởi hỗn hợp NaOH, chiếm được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Một các thành phần hỗn hợp X có Na, Al cùng Fe (cùng với tỉ lệ thành phần mol Na cùng Al khớp ứng là 5 : 4) công dụng với H2O dư thì nhận được V lkhông nhiều khí, dung dịch Y với hóa học rắn Z. Cho Z tác dụng cùng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì chiếm được 0,25V lkhông nhiều khí (những khí đo ngơi nghỉ thuộc điều kiện). Thành phần % theo trọng lượng của sắt trong tất cả hổn hợp X là


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp cất 0,14 mol AlCl3, chiếm được m gam kết tủa. Mặt không giống, cho một,5V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, nhận được 0,75m gam kết tủa. Giá trị của V là


Tiến hành 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: mang lại 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) công dụng với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được 2y mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) tính năng với 660 ml dd NaOH 1M chiếm được y mol kết tủa. Giá trị của x là:


Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (bao gồm thành phần ráng đổi) hài hòa vào nước được dung dịch Z. Cho hỗn hợp Z phản bội ứng cùng với hỗn hợp cất 0,04 mol AlCl3, cân nặng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ dại tốt nhất là:


Hoà chảy trọn vẹn 0,15mol pnhát chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, nhận được hỗn hợp X. Cho cục bộ X chức năng với 200 ml dung dịch (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau phản ứng hoàn toàn nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


X là hỗn hợp Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X với 300 ml dung dịch Y thu được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X với 500 ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X là


Cho x gam Al chảy trọn vẹn vào y mol HCl nhận được hỗn hợp Z chứa 2 chất tan bao gồm cùng nồng độ mol. Thêm thủng thẳng dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ gia dụng thị biểu diễn lượng kết tủa nhờ vào vào lượng OH- là


*

Nhỏ lỏng lẻo dung dịch cho dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A cất Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giới tính giữa trọng lượng kết tủa và số mol OH- được trình diễn bởi vật thị sau:


*

Nếu mang đến 100 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3M vào 100 ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa nhận được là bao nhiêu?


Dung dịch X chứa a mol AlCl3 cùng 2a mol HCl. Rót nhàn nhã dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta tất cả đồ gia dụng thị sau


*

Hòa rã hết a mol Al vào hỗn hợp cất 2a mol NaOH thu được dung dịch X. tóm lại nào sau đây đúng ?


Hòa chảy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp có Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Kết thúc bội phản ứng chiếm được dung dịch X (không chứa muối hạt amoni) với 0,084 mol hỗn hợp khí N2 và N2O bao gồm tỉ khối đối với oxi là 31 : 24. Cho thư thả hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa vươn lên là thiên theo thiết bị thị hình vẽ mặt .

Bạn đang xem: Cho 300ml dung dịch ba(oh)2 0 1m

*

Giá trị của m và V theo lần lượt là :


Cho 46,6 gam hỗn hợp X có Na, K, Ba và Al2O3 ( trong những số ấy oxi chỉ chiếm 30,9% về kăn năn lượng) tổ hợp không còn trong nước chiếm được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho một chủng loại hợp kim Na-Ba công dụng với nước dư thu được dung dịch X cùng 3,36 lít khí (đktc). Cho dung dịch X chức năng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp HCl 1M với AlCl3 0,6M. Kăn năn lượng kết tủa chiếm được là


Hòa chảy hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml hỗn hợp X cất HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được hỗn hợp Y. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M đề nghị phân phối dung dịch Y nhằm lượng kết tủa chiếm được lớn nhất là


Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng kết tủa chiếm được là


Cho lượng dư hóa học làm sao trong số chất sau vào dung dịch AlCl3 mà lại sau khoản thời gian những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?


Hỗn đúng theo X bao gồm Al cùng Al2O3. Hòa chảy trọn vẹn 1,83 gam X trong 50 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Cho láo lếu hợp kim loại tất cả 5,4 gam Al với 2,3 gam Na chức năng cùng với nước dư. Sau lúc các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn sót lại là


Hòa tung hết m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, nhận được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích hỗn hợp NaOH tối thiểu cần dùng là


Cho 11,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al với Cu vào dung dịch NaOH (loãng, dư). Lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Khối hận lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X là


Lần lượt tiến hành 2 thể nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho đàng hoàng dd NH3 mang lại dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Hướng dẫn đo và sử dụng bảng quy đổi size giày Converse để quy đổi

- Thí nghiệm 2: Cho ung dung dd NaOH đến dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu làm sao tiếp sau đây đúng?


Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào hỗn hợp cất 0,02 mol MgCl2 cùng 0,02 mol AlCl3. Lọc mang kết tủa và nung đến cân nặng ko đổi được m gam hóa học rắn. Để m nhỏ tuổi duy nhất thì quý hiếm của x buổi tối tđọc là


Hoà tung 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch cất 0,4 mol H2SO4 với 0,1 mol HCl được hỗn hợp X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho thong dong hỗn hợp Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch chứa a mol hỗn hợp có HCl, AlCl3 với Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn biểu diễn nlỗi đồ dùng thị mặt. Giá trị của a là:

*


Cho 0,85 lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4  đến lúc làm phản ứng hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Cho thong thả 350 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là


Hòa tung hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, thu được khí H2 với dung dịch X. Cho thư thả hỗn hợp NaOH 2M vào X, kết quả thử nghiệm được ghi ở bảng sau:

*
*

Giá trị của m với a theo lần lượt là


Hỗn thích hợp X bao gồm Al và Al2O3. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn thu được 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch Y công dụng cùng với dung dịch HCl dư nhận được hỗn hợp Z cất 26,88 gam muối hạt. Phần trăm cân nặng Al vào hỗn hợp X sát nhất với


*

Cơ quan liêu nhà quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng các dịch vụ social trực tuyến số 240/GP. – BTTTT do Bộ tin tức cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *