Câu 12145: Cho 400 ml hỗn hợp E gồm AlCl3 x mol/lít với Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khoản thời gian các phản bội ứng chấm dứt thu được 8,424 gam kết tủa. Phương diện khác, khi cho 400 ml E chức năng với hỗn hợp BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ trọng x : y là

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml dung dịch e gồm alcl3

3 : 4

B.

Xem thêm: Năng Lượng Tỏa Ra Khi Tổng Hợp Được 1G Khí Heli, Cho Phản Ứng Hạt Nhân

3 : 2

C. 4 : 3

D. 7 : 4


Giải đưa ra tiết:

nAlCl3 = 0,4x ; nAl2(SO4)3 = 0,4y; nNaOH = 0,612; nAl(OH)3 = 0,108 ; nBaSO4↓ = 0,144

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

0,144……0,144

→ nAl2(SO4)3 = 0,144/3 = 0,048 → 4y = 0,048 → y = 0,12

∑nAl3+ = 0,4x + 0,12.2 =0,4x + 0,096

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓(1)

(0,4x + 0,096)..(1,2x+0,288)…0,4x+ 0,096

Al(OH)3 + OH- → (2)

Số mol OH- còn sống pứ (2) là 0,612- 1,2x-0,288 = 0,324 -1,2x

Số mol kết tủa sót lại = (0,4x + 0,096) – (0,324 - 1,2x) = 0,108 → x = 0,21

Vậy ta có, x:y = 0,21:0,12 = 7/4


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *