Cho 8,9 gam một vừa lòng hóa học cơ học X gồm phương pháp phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

Phương pháp giải

+) Từ số mol NaOH cùng số mol X => số mol NaOH dư

+) tính Mmuối hạt => CTPT của muối => CTPT của X

Lời giải của GV bigbiglands.com

$k = pi + v = frac2.3 + 2 - 7 + 12 = 1$

$n_X = dfrac8,989 = 0,1,mol,;,n_NaOH = 1,5.0,1 = 0,15,mol$

nNaOH dư = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol

mmuối hạt = 11,7 - 0,05.40 = 9,7 gam

nmuối hạt = nX = 0,1 mol

Mmuối = $dfrac9,70,1 = 97$ → Muối là H2NCH2COONa

→ X là H2NCH2COOCH3

Đáp án buộc phải chọn là: d


*

*

*

*

*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những hóa học thu xếp theo đồ vật từ bỏ lực bazơ bớt dần là

Cho 10 gam amin đơn chức X bội nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối hạt. Số đồng phân kết cấu của X là

lúc đốt cháy trọn vẹn một amin solo chức X, chiếm được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lkhông nhiều khí N2 (các thể tích khí đo sinh sống đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đơn chức, tiếp nối nhau vào dãy đồng đẳng làm phản ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối bột. Công thức của 2 amin vào hh X là

Hỗn phù hợp khí X gồm O2 với O3 bao gồm tỉ kân hận so với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y bao gồm metylamin với etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y buộc phải toàn diện V2 lkhông nhiều X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O với N2, các chất khí đo nghỉ ngơi thuộc điều kiện ánh sáng, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là

Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của các hợp hóa học bên trên, chỉ cần sử dụng một thuốc test như thế nào sau đây?

Cho bố dung dịch bao gồm thuộc độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo sản phẩm tự pH tăng ngày một nhiều là:

Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là

Chất hữu cơ X mạch hsinh hoạt gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) xác suất cân nặng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X bội nghịch ứng hoàn toàn cùng với hỗn hợp NaOH, toàn bộ lượng ancol ra đời cho chức năng không còn với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y chức năng với cùng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

α-aminoaxit X đựng một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X chức năng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng đầy đủ với hỗn hợp đựng 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X công dụng vừa đủ với hỗn hợp cất 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối bột. Công thức của X là

Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau lúc các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, số mol NaOH sẽ phản bội ứng là

Cho hóa học cơ học X bao gồm công thức phân tử C2H8O3N2 chức năng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học cơ học 1-1 chức Y với các chất vô sinh. Kân hận lượng phân tử (theo đvC) của Y là

Cho tất cả hổn hợp X có hai hóa học cơ học gồm cùng phương pháp phân tử C2H7NO2 tác dụng toàn vẹn với hỗn hợp NaOH với nấu nóng, nhận được hỗn hợp Y cùng 4,48 lkhông nhiều hh Z (ngơi nghỉ đktc) gồm hai khí (rất nhiều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được khối lượng muối bột khan là

Cho 8,9 gam một phù hợp chất hữu cơ X có phương pháp phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được 11,7 gam chất rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

Đun lạnh chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm những làm phản ứng kết thúc chiếm được sản phẩm là:

Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) chiếm được các thành phần hỗn hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Tdiệt phân không hoàn toàn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm phương pháp là

Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp nhị đipeptit thu được 63,6 gam tất cả hổn hợp X có những amino axit (các amino axit chỉ bao gồm một tổ amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 tất cả hổn hợp X tính năng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn thận hỗn hợp, thì lượng muối bột khan chiếm được là

Tripeptit X với tetrapeptit Y phần nhiều mạch hở. Khi tbỏ phân trọn vẹn tất cả hổn hợp bao gồm X và Y chỉ tạo thành một amino axit độc nhất vô nhị bao gồm cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, nhận được N2 cùng 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang đến thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết những bội phản ứng mọi xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E tất cả X và Y tính năng không còn cùng với dung dịch NaOH chiếm được hỗn hợp có nhì amin no (đều phải có hai nguim tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ cất hai muối hạt (A cùng D). Cho những tuyên bố sau:

(1) Chất X và Y rất nhiều tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.Quý Khách đã xem: Cho 8.9 gam một thích hợp chất hữu cơ x

(2) Thủy phân X nhận được etylamin.

Bạn đang xem: Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

(3) Dung dịch B có khả năng tmê say gia phản ứng trứa bạc.

(4) Các A cùng D tất cả cùng số ngulặng tử cacbon.

Số nhận định đúng

Cho các phạt biểu

(2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

Xem thêm: Câu Hỏi Vùng Nước Tiếp Giáp Với Đất Liền Ở Phía Trong Đường Cơ Sở Là Gì ?

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên lúc làm bếp canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) có cất team NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 cùng tơ lapsan đều phải sở hữu thuộc yếu tố nguyên tố.

Số tuyên bố đúng

Cho sơ đồ phản nghịch ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *