Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho dd X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– và 0,001 mol NO3-. Để loại trừ không còn Ca2+ trong X đề nghị một lượng vừa đủ dd cất a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A.

Bạn đang xem: Cho dung dịch x gồm 0 007 mol na+

0,180.

B.0,120

C. 0,444.

D.0,222.


*

Đáp án D

Đặt nCa(OH)2 = x

OH- + HCO3- → CO32- + H2O

2x → 2x → 2x (mol)

n Ca2+ = 0,003 + x; n CO32- = 2x

Loại hết Ca2+ thì Ca2+ đề nghị kết tủa hết với CO32-

⇒ n Ca2+ = n CO32- ⇒ 0,003 + x = 2x ⇒ x = 0,003 ( thỏa mãn nhu cầu )

⇒ a = 0,222gCho dd X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– với 0,001 mol NO3-. Để thải trừ không còn Ca2+ trong X đề nghị một lượng vùa dùng dd đựng a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A.0,180.

B.0,120

C. 0,444.

D.0,222.


Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 moL H C O 3 - và 0,001 mol N O 3 - . Để loại trừ không còn Ca2+ vào X buộc phải một số lượng vừa dùng dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A. 0,180.

B.0,1trăng tròn.

C.0,444.

D.0,222


Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 và 0,001 mol. Để loại bỏ hết Ca2+ vào X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A. 0,222

B. 0,120

C. 0,444

D. 0,180


Cho dung dịch X bao gồm 0,06 mol Na + , 0,01 mol K + , 0,03 mol Ca 2 + , 0,07 mol Cl - cùng 0,06 mol HCO 3 - . Để loại bỏ không còn ion Ca 2 + bắt buộc một lượng đủ dung dịch cất a gam Ca OH 2 .Giá trị của a là

A. 1,80.

B. 1,20

C. 2,22.

D. 4,44.


Dd X cất những ion: Ca2+, Na+, HCO3– với Cl–, trong các số ấy số mol của ion Cl– là 0,1. Cho một nửa dd X pư cùng với dd NaOH (dư), nhận được 2 gam kết tủa.

Xem thêm:

Cho một nửa dd X còn lại pư với dd Ca(OH)2 (dư), nhận được 3 gam kết tủa. Mặt khác, ví như đun sôi mang đến cạn dd X thì nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A.9,21

B.9,26.

C.8,79.

D.7,47.


Dung dịch E chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong các số ấy số mol của Cl- gấp đôi số mol của ion Na+. Cho một ít dung dịch E bội nghịch ứng cùng với dd NaOH dư nhận được 4g kết tủa. Cho một nửa dd E còn sót lại phản nghịch ứng cùng với dd Ca(OH)2 dư chiếm được 5g kết tủa. Mặt khác, ví như hâm nóng mang đến cạn hỗn hợp E chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 11,84

B. 8,79

C. 7,52

D. 7,09


Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- với a mol ion X (làm lơ sự năng lượng điện li của nước). Ion X với cực hiếm của a là

A.NO3-cùng 0,03

B.Cl- cùng 0,01

C.CO32- và 0,03

D.OH-với 0,03


Một dung dịch X bao gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3– với a mol Y (làm lơ sự điện li của nước). Ion Y cùng quý hiếm của a là

A. OH– và 0,03.

B. Cl– cùng 0,01.

C. CO32– và 0,03.

D. NO3– với 0,03


Một hỗn hợp X bao gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- với a mol ion Y (bỏ lỡ sự điện li của nước). Ion Y với cực hiếm của a là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *