*

Cho hình lăng trụ tam giác hầu hết ABC.A"B"C" có AB=a,góc giữa 2 mặt phẳng (A"BC) với (ABC) bởi 60 độ. Gọi G là trung tâm của tam giác A"BC.

Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ tam giác đều abc.a’b’c’ có ab=a, góc giữa hai mặt phẳng (a’bc) và (abc) bằng 60

Tính thể tích của khối lăng trụ đã mang đến và bán kính mặt mong ngoại tiếp tứ diện GABC theo a_ Thể tích khối lăng trụ :

Gọi D là trung điểm của BC ta có :(BCperp ADRightarrow BCperp A"DRightarrowwidehatADA"=60^0)

Ta cso(AA"=AD. anwidehatADA"=frac3a2;S_ABC=fraca^2sqrt34)

Do đó(V_ABC.A"B"C"=S_ABC.AA"=frac3a^2sqrt38)

- Bánkính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC :

Ta bao gồm I là giao điểm của GH với mặt đường trung trực của AG trong phương diện phẳng (AGH)

Gọi E là trung điểm của AG, ta gồm :

(R=GI=fracGE.GAGH=fracGA^22GH)

Ta tất cả :

(GH=fracAA"3=fraca2;AH=fracasqrt33;GA^2=GH^2+AH^2=frac7a^212)

Do đó(R=frac7a^22.12.frac2a=frac7a12)


Đúng 0
Bình luận (1)

A B C D G H A" B" C" A E G H I


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ tam giác đềuABC.A"B"C"có góc giữa hai khía cạnh phẳngA"BCvàABCbằng60°, cạnhAB=a. Tính thể tích V của khối lăng trụABC.A"B"C"?

A.V=a334.

B.V=3a34.

C.V=3a338.

D.V=a33.


Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án C

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" tất cả đáy ABC là tam giác vuông trên A với AB = a, AC =a3. Hình chiếu vuông góc của A" lên mặt phẳng (ABC) trùng với giữa trung tâm G của tam giác ABC cùng góc thân AA’ chế tạo ra với khía cạnh phẳng (ABC)bằng60∘. Gọi V là thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C". TínhV3+Va3-1.

A. 1.

B.

Xem thêm:

a.

C.a2.

D.a3.


Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án B

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C"biết góc giữa hai khía cạnh phẳngA"BCvàABCbằng45°, diện tích s tam giácA"BCbằnga26. Tính diện tích s xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụABC.A"B"C".

A.4πa233

B.2πa2

C.4πa2

D.8πa233


Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án C

*

Gọi I là trung điểm của BC. ĐặtA"A=x⇒AI=x,A "I=x2

Khi đó:BC=2BI=2.AItan30°=2x3SA"BC=12AI".BC=a26⇔12x2.2x3=a26⇔x=a3⇒BC=2x3=2a33=2a

Bán kính mặt đáy hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ làR=2a34a23=2a3

Diện tích bao phủ của hình tròn trụ ngoại tiếp hình lăng trụ làSxq=2π.2a3.a3=4πa2


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ những ABC.A"B"C", biết góc giữa hai phương diện phẳng (A"BC)và (ABC)bằng45°, diện tích s tam giác A"BCbằnga26. Tính diện tích xung quanh của hình tròn ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A"B"C".

*

*

*

*


Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ đềuABC.A"B"C", biết góc thân hai phương diện phẳngA"BCvàABCbằng45°, diện tích s tam giác A"BCbằnga26. Tính diện tích s xung xung quanh của hình tròn ngoại tiếp hình lăng trụABC.A"B"C"

A.4πa233

B.2πa2

C. 4πa2

D. 8πa233


Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy

Chọn lời giải C

*

Gọi M là trung điểm BC.

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A"B"C"có góc giữa hai phương diện phẳng (A"BC)và (ABC)bằng60o, cạnh AB = 2. Thể tích V của khối lăng trụ ABC.A"B"C" là

A.23

B. - 2

C.33

D. - 3


Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy

Chọn C

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ tam giác những ABC.A"B"C" gồm cạnh đáy bởi a, góc thân mặt phẳng (A"BC ) cùng mặt phẳng ( ABC ) bằng45p. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A"B"C" bằng

A.3a38

B.a332

C.a334

D.a338


Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ tam giác hồ hết

ABC.A"B"C" tất cả cạnh đáy bằng a, góc

giữa khía cạnh phẳng (A"BC ) với mặt phẳng

( ABC ) bằng 45o. Thể tích của khối

lăng trụ ABC.A"B"C" bằng

*

*

*

*


Lớp 12Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hình lăng trụ tam giác số đông ABC.A"B"C"có góc thân hai phương diện phẳng (A"BC)và (ABC) bằng600, cạnh AB = a. Thể tích V của khối lăng trụ kia là:

A.338a3

B.3a3

C.34a3

D.34a3


Lớp 11Toán
1
0
GửiHủy

Đáp án A

*

điện thoại tư vấn M là trung điểm BC. Ta cóA"MA^=600

AM là trung tuyến đường trong tam giác mọi cạnh a đề xuất AM =a32

*
*

*
*


Đúng 0

Bình luận (0)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *