Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời hạn phản bội ứng nhận được 7,76g các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn. quý giá của m là :

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

5,12g

B. 3,84g

C. 5,76g

D. 6,40g


*

Đáp án : D

Ta thấy nNO3 = 0,08 mol Zn = 0,09 mol => Zn dư với muối hạt vào dung dịch ở đầu cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn khối lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g


*

Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời gian thu được 7,76g hh chất rắn X và dd Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau Lúc p.ư xảy ra hoàn toàn chiếm được 10,53g chất rắn Z. m =

A.6,4 B.5,76 C.3,84 D.5,12


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> trọng lượng tăng (=7,76-m) = khối lượng của Ag sinh ra bám vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> khối lượng tăng (=7,76-m) = cân nặng của Ag ra đời dính vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4=> giải đáp A


quy trình 1 sau p.ư bao gồm (Cu;Ag): 7.76g với hh ( Cu 2+; Ag+) , cho tiếp Zn vào thì Zn đẩy Cu với Ag còn sót lại vào dd muối hạt ra, đề nghị toàn thể quy trình coi nhỏng cho cả Cu và Zn vào dd AgNO3; nếu Ag p.ư hết thì số mol e dấn là 0,08 Zn dư, số mol Zn p.ư = 0,04 => số mol Zn dư = 0,05ta bao gồm PT bảo toàn kân hận lượngm + 0,08.108 = 7,76 + 10,03 - 0,05.65=> m =6,4=> lựa chọn câu trả lời A


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời gian làm phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam hóa học rắn Z. Tính giá trị của m.


Ta thấy(n_NO3=0,08molZn)dư với muối hạt vào dung dịch sau cùng là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn kân hận lượng: mZn+ ,my=(m_ddcuối)+(m_rắncuối)

=>mY= 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn trọng lượng : mCu+ mdd AgNO3= mX+ mY

=> mCu= m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g.


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian bội nghịch ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m 1à

A. 5,12

B.3,84

C. 5,76

D.6,40


Đáp án D

*

Sau phản bội ứng rắn X 1à láo kim loại tổng hợp một số loại buộc phải X 1à Ag (2x) với Cu (y)

Dung dịch Y tất cả AgNO3 (0,08-2x) và Cu(NO3)2 (x)

nZn = 0,09

*

nZn bội phản ứng = 0,04-x + x = 0,04 => nZn dư =0,09-0,04 =0,05

Chất rắn Z gồm Cu (x); Ag (0,08-2x) và Zn dư (0,05)

=> 64x + 108.(0,08-2x) + 0,05.65 = 10,53 => x = 17/1900

2x.108 + y.64 = 7,76

y = 173/1900

mCu = (x+y).64 = 6,4

Cách tính nhanh: ta rước Z + X gồm: Ag (0,08); Zn (0,05) cùng Cu (m)

=> m = 10,53+7,76-0,05.65-0,08.108

= 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn phản bội ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là:

A.

Xem thêm: Định Nghĩa Tam Giác Vuông Cân Là Gì, Tam Giác Cân Là Gì

5,12

B. 5,76

C. 3,84

D. 6,40


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp A g N O 3 0,2M, sau một thời gian bội phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời gian làm phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X với hỗn hợp Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là :

A. 6,40.

B. 5,76 .

C. 3,84.

D. 5,12.


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO 3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X với hỗn hợp Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau thời điểm phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 6,40

B. 5,76

C. 3,84

D. 5,12


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản bội ứng chiếm được 7 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau khi phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 6,40 gam

B. 5,76 gam

C. 3,20 gam

D. 3,84 gam


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn làm phản ứng nhận được 7 gam hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khoản thời gian phản bội ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *