Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian bội phản ứng chiếm được 7,76g các thành phần hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X rồi thêm 5,85g Zn vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được 10,53g hóa học rắn. quý giá của m là :

A.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3 0 2m

5,12g

B. 3,84g

C. 5,76g

D. 6,40g


*

Đáp án : D

Ta thấy nNO3 = 0,08 mol Zn = 0,09 mol => Zn dư với muối trong dung dịch ở đầu cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn trọng lượng : mZn + mY = mdd cuối + mrắn cuối

=> mY = 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn trọng lượng : mCu + mdd AgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g


*

Cho m(g) bột Cu vào 400ml dd AgNO3 0,2M, sau một thời hạn thu được 7,76g hh chất rắn X với dd Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y. Sau lúc p.ư xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn Z. m =

A.6,4 B.5,76 C.3,84 D.5,12


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> cân nặng tăng (=7,76-m) = cân nặng của Ag hiện ra bám vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4


Cu + 2Ag ---> Cu2+ + 2Agx---->2x--------x------->2x---> khối lượng tăng (=7,76-m) = khối lượng của Ag hình thành bám vào Cu ( = mAg- mCu pứ) 2x.108 - 64x = 7,76 - m---> m = 153x-7,76 (1)Zn + Cu2+ ---> Zn2+ + Cuxx molZn + 2Ag -----> Zn2+ + 2Ag0,04-x (0,08-2x)---> nZn dư = 0,09 - (x+0,04-x) = 0,05--> 0,05.95 + 64x + (0,08-2x).108 = 10,53--->152x = 1,36(1) ---> m=6,4=> lời giải A


quy trình 1 sau p.ư tất cả (Cu;Ag): 7.76g và hh ( Cu 2+; Ag+) , cho tiếp tục Zn vào thì Zn đẩy Cu cùng Ag còn sót lại trong dd muối hạt ra, yêu cầu tổng thể quy trình coi như cho cả Cu cùng Zn vào dd AgNO3; trường hợp Ag p.ư hết thì số mol e thừa nhận là 0,08 Zn dư, số mol Zn p.ư = 0,04 => số mol Zn dư = 0,05ta bao gồm PT bảo toàn kân hận lượngm + 0,08.108 = 7,76 + 10,03 - 0,05.65=> m =6,4=> chọn câu trả lời A


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời gian bội nghịch ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Tính quý hiếm của m.


Ta thấy(n_NO3=0,08molZn)dư cùng muối hạt vào hỗn hợp ở đầu cuối là 0,04 mol Zn(NO3)2

Bảo toàn khối lượng: mZn+ ,my=(m_ddcuối)+(m_rắncuối)

=>mY= 0,04.189 + 10,53 – 5,85 = 12,24g

Bảo toàn khối lượng : mCu+ mdd AgNO3= mX+ mY

=> mCu= m = 7,76 + 12,24– 0,08.170 = 6,4g.


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản nghịch ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và hỗn hợp Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm bội phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m 1à

A. 5,12

B.3,84

C. 5,76

D.6,40


Đáp án D

*

Sau phản ứng rắn X 1à láo hợp kim các loại yêu cầu X 1à Ag (2x) và Cu (y)

Dung dịch Y có AgNO3 (0,08-2x) cùng Cu(NO3)2 (x)

nZn = 0,09

*

nZn phản nghịch ứng = 0,04-x + x = 0,04 => nZn dư =0,09-0,04 =0,05

Chất rắn Z gồm Cu (x); Ag (0,08-2x) và Zn dư (0,05)

=> 64x + 108.(0,08-2x) + 0,05.65 = 10,53 => x = 17/1900

2x.108 + y.64 = 7,76

y = 173/1900

mCu = (x+y).64 = 6,4

Cách tính nhanh: ta đem Z + X gồm: Ag (0,08); Zn (0,05) với Cu (m)

=> m = 10,53+7,76-0,05.65-0,08.108

= 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là:

A.

Xem thêm:

5,12

B. 5,76

C. 3,84

D. 6,40


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch A g N O 3 0,2M, sau đó 1 thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 5,12

B. 3,84

C. 5,76

D. 6,4


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn làm phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là :

A. 6,40.

B. 5,76 .

C. 3,84.

D. 5,12.


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO 3 0,2M, sau đó 1 thời hạn phản nghịch ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau thời điểm làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là

A. 6,40

B. 5,76

C. 3,84

D. 5,12


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn phản bội ứng nhận được 7 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X với hỗn hợp Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 6,40 gam

B. 5,76 gam

C. 3,trăng tròn gam

D. 3,84 gam


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời gian phản bội ứng chiếm được 7 gam hỗn hợp hóa học rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 6,14 gam hóa học rắn. Giá trị của m là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *