Câu hỏi :

Cho m gam tất cả hổn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ cất 1 đội amino với 1 nhóm cacboxyl) tác dụng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản bội ứng hết với những hóa học trong X cần sử dụng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là 


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *