Cho m gam P2O5 công dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X.. Cô cạn dung dịch X nhận được 3m gam chất rắn. Quý giá của m là:


TH 1: P2O5 với NaOH pứ vừa đủ chế tạo muối: nH2O = nNaOH = 0,507mol.

Bạn đang xem: Cho m gam p2o5 tác dụng với 253 5 ml dung dịch naoh 2m

 P2O5 + H2O → 2H3PO4

m/142 → 2m/142 mol

Có thể xảy ra các PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mHPO + mNaOH = m rắn + mHO

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

m/142 0,507 2m/142 3m/142

BTKL: mPO+ mNaOHbđ = m rắn + mHO


TH 1: P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo ra muối: nH2O = nNaOH = 0,507mol.

 P2O5 + H2O 2H3PO4

m/142 → 2m/142 mol

Có thể xảy ra những PT:

H3PO4+ NaOH →NaH2PO4+ H2O (3)

H3PO4+ 2NaOH →Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4+ 3NaOH →Na3PO4+ 3H2O (5)

BKTL: mHPO + mNaOH = m rắn + mHO

(2m/142).98 + 0,507x40 = 3m + 0,507x18 →m = 6,886gam (loại).

TH2:Chất rắn gồm: NaOHdư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

m/142 0,507 2m/142 3m/142

BTKL: mPO+ mNaOHbđ = m rắn + mHO

m + 0,2535x2x40 = 3m + 18x3m/142 => m = 8,52g.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào bình đựng 250 ml hỗn hợp KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước với sau phản ứng không biến hóa Nồng độ mol/lit của muối bột thu được sau làm phản ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml hỗn hợp NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). độ đậm đặc mol/lit của dung dịch muối sinh sản thành là


Phải đốt từng nào gam cacbon để khi cho khí CO2tạo ra trong phản ứng trên công dụng với 3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối với muối hiđrocacbonat tất cả nồng độ mol bởi 1,4 lần độ đậm đặc mol của muối hạt trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Cân nặng muối tạo ra thành là


Thổi 2,464 lít khí CO2vào một hỗn hợp NaOH thì được 9,46 gam tất cả hổn hợp 2 muối hạt Na2CO3và NaHCO3. Nếu còn muốn chỉ thu được muối hạt NaHCO3thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M. Trọng lượng của muối bột thu được sau phản nghịch ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước chế tạo thành hỗn hợp A. Hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch A nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hoà rã 2,8 gam CaO vào vn được hỗn hợp A. Nếu đến khí CO2sục qua dung dịch A và sau khi ngừng thí nghiệm thấy có 1 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2đã tham gia phản ứng. Những thể tích khí đo sinh hoạt đktc.

Xem thêm: C++ Là Gì ? Code Ví Dụ Hello World Các Thành Phần Cơ Bản Của Ngôn Ngữ C


Cho a mol CO2hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH.

- nếu b = 2a thì thu được dung dịch X.

- nếu b = a thì thu được hỗn hợp Y.

- nếu b = 1,4a thì thu được dung dịch Z.

Chỉ sử dụng 1 hóa chất duy nhất và các thiết bị, đk thí nghiệm quan trọng hãy trình bày phương thức nhận biết các dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y chứa 2 hóa học tan là BaCl2 0,16M cùng Ba(OH)2 aM vào hỗn hợp X, chiếm được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Biết những phản ứng trả toàn. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bởi một lượng oxi toàn vẹn thu được khí X. Kêt nạp hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được hỗn hợp Y và 32,55 gam kết tủa. đến dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy lộ diện thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Khi V đổi thay thiên tự 2,24 lít đến 4,48 lít thì khối lượng kết tủa cũng đổi khác theo, trong số ấy lượng kết tủa thu được tối thiểu là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào trong V(l) hỗn hợp kiềm chứa NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,5M cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 5,91 gam kết tủa trắng. Cực hiếm của V là:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X.Cô cạn X, nhận được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Quý hiếm của m là:


Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X.. Cô cạn hỗn hợp X thu được 3m gam hóa học rắn. Quý giá của m là:


Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Trọng lượng muối vào X là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X có Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:


Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 400 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M thu được a gam kết tủa cùng dung dịch X. Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào hỗn hợp X thu đạt thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích những khí các đo làm việc đktc. Quý giá của V là:


Trộn 50 gam hỗn hợp KOH 11,2% cùng với 150 gam dung dịch Ba(OH)2 22,8% được hỗn hợp A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp B. Cân nặng của dung dịch B so với hỗn hợp A?


Dẫn một lượng khí CO2 thu được lúc đốt cháy một hợp hóa học hữu cơ vào trong bình đựng nước vôi trong dư chiếm được 5 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa với đun nóng nước lọc thu được thì tạo ra thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 ban sơ (đktc)?


Cho 17,15 gam các thành phần hỗn hợp X gồm tía và na vào nước thu được dung dịch Y với 3,92 lít khí H2 (đktc). Cho khí CO2 vào dung dịch Y. đến V lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Y thấy lượng kết tủa thu được là bự nhất. Giá trị của V là:


Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Phân chia A làm cho 2 phần bằng nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *