IES CUNG CẤPhường. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
mở cửa Menu IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ Anh chăm ngành mang lại địa điểm hành chủ yếu nhân sự, đấy là một Một trong những địa chỉ luôn luôn phải có trong những đơn vị. Và có rất nhiều tự vựng chuyên ngành mà lại địa chỉ này liên tiếp thực hiện đặc biệt là Lúc làm việc cho quý doanh nghiệp quốc tế hoặc công tynhân sự bạn quốc tế.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh trong thống trị nhân sự cùng tuyển dụng

HR - Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng hào kiệt (săn uống đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, nên tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng

*

Background check /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch đọc tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Vnạp năng lượng hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đối kháng xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng giờ Anh về những tài năng tuyển chọn dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn

bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho các việc cùng một thời điểm (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ chính sách (kỷ biện pháp từ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang ý nghĩa thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, có đầu óc tởm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, ân cần (với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənmê man ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản bộc lộ công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu biết tin nhân sự lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Tlỗi xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý định kỳ tứ pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Tlỗi mời làm việc (sau khi bỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi lúc có người thân trong gia đình trong gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cùng cung cấp trên quản ngại lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung tự dưng lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền vừa lòng pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Sichồng leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng trọn lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công việc theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương cùng phúc lợi an sinh buôn bản hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm buôn bản hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ đồng hồ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân 1 IES Education

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *