Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*

Có 6 ô tô chuyển thực phđộ ẩm vào thị trấn,trong số đó 5 xe hơi đi đầu ,từng ô tô chuyển được 36 tạ với ô tô đi sau chuyển 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô chuyển được từng nào tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


*

Có 9 ô tô gửi thực phẩm vào đô thị,trong những số ấy 5 xe hơi mũi nhọn tiên phong,từng xe hơi đưa được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô gửi được 45 tạ .Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi đưa được từng nào tấn thực phẩm
*

(5)ô tô đón đầu chnghỉ ngơi được số sản phẩm là:

(36 imes5=180)(tạ)

(4)xe hơi đi sau chsinh sống được số hàng là:

(45 imes4=180)(tạ)

Trung bình mỗi ô tô gửi được số tạ thực phẩm là:

(left(180+180 ight)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.


Có 9 xe hơi gửi thực phẩm vào thành phố ,trong những số đó tất cả 5 ô tô tiên phong , mỗi ô tô đưa được 36 tạ và 4 ô tô đi sau , từng xe hơi đưa được 45 tạ . Hỏi vừa phải từng xe hơi gửi được bao nhiêu tấn thực phẩm


Đáp án:

4 tấn

Giải thích các bước giải:

5 ô tô đầu chsinh sống được số thực phẩm là :

36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau chlàm việc được số thực phẩm là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình từng xe pháo chuyển được số thực phđộ ẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


Có 9 xe hơi gửi thực phẩm vào đô thị, trong số ấy 5 ô tô mũi nhọn tiên phong, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau, mỗi xe hơi chuyển được 90 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chngơi nghỉ là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 ô tô sau chnghỉ ngơi là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình từng xe hơi đề nghị chsinh sống số thực phẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn


Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành thị,trong những số ấy 5 xe hơi đi đầu,từng ô tô đưa được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô đưa được bao nhiêu tấn thực phđộ ẩm THANK YOU

Xem thêm: Vai Trò Của Hoạt Động Là Gì

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thị trấn, trong những số ấy bao gồm 5 xe hơi tiên phong, từng ô tô gửi được 36 tạ với 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?


Số tạ thực phđộ ẩm vị 5 xe hơi gửi là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm bởi vì 4 ô tô gửi là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số xe hơi của chúng ta là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phđộ ẩm vị 9 xe hơi chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi gửi được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thế 3 bước giải chính giữa bởi 1 bước giải (dùng tân oán gộp) nhỏng sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) khi giải bài bác này ta đang nạm tổng các số hạng đều bằng nhau bằng phnghiền nhân


Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thị trấn, trong những số đó gồm 5 ô tô đón đầu, từng ô tô đưa được 36 tạ với 4 ô tô sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi đưa được từng nào tấn thực phẩm? gồm bí quyết nđính thêm gọn không?


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thị trấn, trong những số ấy tất cả 5 ô tô tiên phong, từng xe hơi đưa được 36 tạ với 4 ô tô sau, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?


Số tạ thực phẩm vì 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phđộ ẩm do 4 xe hơi chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của bạn là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm bởi 9 xe hơi chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô đưa được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể cụ 3 bước giải trọng tâm bởi 1 bước giải (cần sử dụng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chnghỉ ngơi được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta vẫn cầm cố tổng những số hạng cân nhau bằng phnghiền nhân


Có 9 xe hơi chuyển thực phđộ ẩm vào thị thành,trong số ấy 5 ô tô đi đầu,từng ô tô đưa được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau,từng xe hơi gửi được 45 tạ .Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phđộ ẩm THANK YOU


5 xe hơi đầu trsống số tạ thực phẩm là: 36x5=180 (tạ)

4 ô tô sau trlàm việc số tạ thực phđộ ẩm là: 45x4=180 (tạ)

Có tất cả số xe hơi là: 4+5=9 (ô tô)

Trung bình từng xe cộ trsinh hoạt số tạ mặt hàng là: (180x2):9=40 (tạ)

Đ/S:40 tạ

HT


5 ô tô đầu chnghỉ ngơi được số thực phẩm là:

5x36=180( tạ)

4 xe hơi sau chngơi nghỉ được số thực phđộ ẩm là:

45x4=180(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chnghỉ ngơi được số thực phđộ ẩm là:

(180+180):9=40(tạ)

Đổi:40 tạ=0,4 tấn


5 ô tô đi đầu chở đc số tạ là : 36 x 5 = 180 (tạ) 4 xe hơi đi sau chsinh sống đc số tạ là : 45 x 6 = 270 (tạ) Trung bình từng xe hơi chlàm việc đc số tạ là (270 + 180) : 9 = 50 (tạ) Đáp số : 50 tạ


nCos9 ô tô gửi thực phẩm vào thị thành, trong những số đó 5 xe hơi tiên phong từng xe hơi gửi 36 tạ với 4 xe hơi đi sau từng ô tô đưa được 45 tạ. hỏi vừa phải từng xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?


TL

5 xe pháo xe hơi đầu chuyển được số tạ thực phẳm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe xe hơi sau chngơi nghỉ được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình từng xe chsống số thực phđộ ẩm là:

(180+180):2=180(tạ)

thay đổi 180 tạ =18 tấn

vậy vừa phải mỗi xe hơi chuyển được 18T thực phẩm

Học tốt!


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào tỉnh thành, trong đó 5 xe hơi mũi nhọn tiên phong, mỗi ô tô chuyển được 36 tạcùng 4 xe hơi đi sau mỗiô tô chuyển được 45 tạ,

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *