tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho sơ đồ đưa hóa sau:

Cr OH 3 → + KOH X → + Cl 2 + KOH Y → H 2 SO 4 Z → FeSO 4 + H 2 SO 4 T

Biết X, Y, Z, T là các hợp hóa học của crom. Hóa học Z cùng T theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: cr oh 3   →   koh

K2Cr2O7 cùng Cr2(SO4)3.

B.K2Cr2O7và CrSO4.

C.K2CrO4và CrSO4.

D.K2CrO4và Cr2(SO4)3.Cho sơ đồ đưa hóa các hợp chất của crom như sau:

Cr → + HCl X → + NaOH Y → + O 2 , H 2 O Z → + KOH T → + Cl 2 , KOH M → + H 2 SO 4 N

Công thức của hóa học Y và chất N trong sơ thiết bị trên là

A. Cr(OH)2 cùng K2Cr2O7

B. Cr(OH)2 và K2CrO4

C. Cr(OH)3 cùng K2Cr2O7

D. NaCrO2 và K2CrO4


*

Đáp án A.

Cr + 2HCl

*
CrCl2 (X) + H2

CrCl2 + 2NaOH

*
Cr(OH)2 (Y) + 2NaCl

4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O

*
4Cr(OH)3 (Z)

Cr(OH)3 + KOH

*
KCrO2 (T) + 2H2O

2KCrO2 + 3Cl2 + 8KOH

*
2K2CrO4 (M) + 6KCl + 4H2O

2K2CrO4 + H2SO4

*
K2Cr2O7 (N) + K2SO4 + H2O


Cho sơ đồ gửi hóa sau:

Cr → + C l 2 , t 0 X → + K O H d ư Y → + B r 2 + K O H Z.

Biết X,Y,Z là các hợp chất của crom. Hai chất X cùng Z lần lượt là

A.CrCl2và KcrO2

B.CrCl3và K2Cr2O7

C.CrCl2và K2CrO4

D.CrCl3và K2CrO4


Cho sơ đồ chuyển hóa vào dd Cr(OH)3 (X ,Y là hợp chất của Crom). X,Y theo thứ tự là

A.Na2CrO4 , CrBr3

B.NaCrO2 , CrBr3

C.Na2CrO4 , Na2Cr2O7

D.NaCrO2 , Na2CrO4


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

F e ( N O 3 ) 2 → t o X → + H C l Y → + Z T → t o X

Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Bao gồm bao nhiêu chất có thể là Z vào sơ đồ vật trên?

A.

Xem thêm: Hiện Tượng Quang Điện Và Giới Hạn Quang Điện Là Gì, Giới Hạn Quang Điện Của Mỗi Kim Loại Là Bước Sóng

3

B.2

C.1

D.4


Cho sơ đồ chuyển hoá giữa những hợp chất của crom:

C r ( O H ) 3 → + K O H X → + ( C l 2 + K O H ) Y → + H 2 S O 4 Z → + ( F e S O 4 + H 2 S O 4 ) T

Các chất X, Y, Z , T theo thiết bị tự là :

A. K C r O 2 ; K 2 C r O 4 ; K 2 C r O 7 ; C r 2 ( S O 4 ) 3

B. K 2 C r O 4 ; K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; C r 2 ( S O 4 ) 3

C. K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; K 2 C r O 4 ; C r S O 4

D. K C r O 2 ; K 2 C r O 7 ; K 2 C r O 4 ; C r 2 ( S O 4 ) 3


Cho sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên là một trong những phản ứng)

Na2Cr2O7→Cr2O3→Cr→CrCl2→Cr(OH)2→Cr(OH)3→KCrO2→K2CrO4→K2Cr2O7→Cr2(SO4)3.

Tổng số bội nghịch ứng thuộc loại oxi hóa – khử trong dãy biến hóa trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Các quy trình thuộc loại OXH-K là :

Na2Cr2O7 → Cr2O3 ; Cr2O3 → Cr;

Cr → CrCl2 ; Cr(OH)2 → Cr(OH)3 ;

KCrO2 → K2CrO4 ; K2Cr2O7 → Cr2(SO4)3

=> có 6 quy trình thỏa mãn

=>D


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X → t ∘ , c h â n k h ô n g Y → H C l Z → T X

Cho những chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất hoàn toàn có thể thỏa mãn X trong sơ đồ gia dụng trên là

A.2

B.1.

C. 3

D. 4


Cho sơ đồ đưa hóa sau: X → t ° , c h â n k h ô n g Y → + H C L Z → + T X .Cho các chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất có thể thỏa mãn X trong sơ thứ trên là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


Cho sơ đồ gửi hóa sau:

X → t ∘ , c h â n k h ô n g Y → + H C l Z → + T X

Cho các chất: Fe(OH)2, Mg(OH)2, CaCO3, Fe(NO3)3. Số chất hoàn toàn có thể thỏa mãn X vào sơ đồ vật trên là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *