Câu hỏi: Dây dẫn mang loại điện không tương tác với

A. Những điện tích đứng yên

B. Nam châm hút từ chuyển động

C. Những điện tích chuyển dộng

D. Nam châm hút đứng yên

Trả lời:

* Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

- các điện tích chuyển động

- nam châm hút đứng yên

- nam châm hút chuyển động

* Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với những điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là:A .Các điện tích đứng yên

Cùng top lời giải kiếm tìm hiểu các dạng bài xích tập về Tính tương tác giữa hai chiếc điện tuy nhiên song thuộc bài học nhé

Phương pháp

+ khi cho dòng điện chạy qua nhì dây dẫn thẳng tuy nhiên song thì hai dòng điện tương tác với nhau.

Bạn đang xem: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

- Nếu hai loại điện cùng chiều thì chúng hút nhau.

- Nếu hai mẫu điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau.

*
Dây dẫn mang cái điện ko tương tác với" width="147">

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lênmột đơn vị chiều dàicủa dây:

Trong đó:I1và I2là cường độ loại điện chạy qua những dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai loại điện, đơn vị là mét (m).

Xem thêm:

Lưu ý:

+ Lực hút giỏi lực đẩy giữa hai chiếc điện tất cả phương nằm trên đường nối hai chiếc điện

+ Nếu tính mang lại dây có chiều nhiều năm l thì:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 2)" width="577">

+ Khi có nhiều chiếc điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1+ F2+ F3+ ....

Bài tập trắc nghiệm bao gồm đáp án

Bài 1:Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong ko khí. Cường độ trong nhị dây bằng nhau cùng bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều nhiều năm của dây bằng 2.10-5N. Hỏi hai dây đó biện pháp nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

*
Dây dẫn mang mẫu điện không tương tác với (ảnh 3)" width="442">

Bài 2:Một dây dẫn dài vô hạn, bao gồm cường độ I1= 6A đặt tại điểm A.

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ vị dây dẫn trên tạo ra tại điểm B nằm cách A đoạn 6 centimet ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 tuy vậy song với dây thứ nhất. Cho mẫu điện I2= 3A, chạy thuộc chiều với mẫu điện thứ nhất, hãy xác định lực từ vày I1tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, cho biết chúng đẩy tuyệt hút nhau?

Lời giải

a) Cảm ứng từ bởi dòng điện thẳng dài vô hạn tạo ra tại B:

*
Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với (ảnh 4)" width="350">

b) vị hai dây dẫn tất cả dòng điện cùng chiều phải lực tương tác giữa bọn chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 5)" width="242">

Bài 3:Hai dây dẫn đặt biện pháp nhau 2cm trong ko khí, cái điện vào 2 dây bao gồm cùng giá chỉ trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai mẫu điện trên thuộc chiều giỏi ngược chiều ? tìm kiếm cường độ loại điện trong mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút nên hai loại điện cùng chiều

Ta có:

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 6)" width="434">

Bài 4:Hai dây dẫn dài vô hạn đặt bí quyết nhau 4cm, đến 2 mẫu điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 cái điện có cùng cường độ I = 5A. Hãy mang đến biết:

a) nhị dây dẫn trên gồm tương tác lực từ với nhau không ? Nếu bao gồm thì chúng đẩy tốt hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều dài của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a) bởi vì hai dây dẫn đều mang cái điện đề nghị chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Bởi hai chiếc điện ngược chiều yêu cầu chúng sẽ đẩy nhau:

*
Dây dẫn mang loại điện ko tương tác với (ảnh 7)" width="371">

b) Lực tương tác giữa nhị dây dẫn:

*
Dây dẫn mang loại điện ko tương tác với (ảnh 8)" width="265">

Bài 5:Ba chiếc điện thuộc chiều thuộc cường độ 10A chạy qua bố dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng phương pháp giữa dây 1 với 2 là 10 centimet dây 2 và 3 là 5cm cùng dây 1 với 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 cùng dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) do dòng điện I1và I3cùng chiều đề nghị I1hút I3một lực :

*
Dây dẫn mang chiếc điện không tương tác với (ảnh 9)" width="379">

Vì cái điện I2và I3cùng chiều phải I2hút I3một lực:

*
Dây dẫn mang mẫu điện ko tương tác với (ảnh 10)" width="369">

Lực từ vị dây 1 cùng dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 11)" width="391">

b) vị dòng điện I1và I2cùng chiều phải I1hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang dòng điện ko tương tác với (ảnh 12)" width="357">

Vì loại điện I3và I2cùng chiều đề xuất I3hút I2một lực:

*
Dây dẫn mang loại điện không tương tác với (ảnh 13)" width="251">

Lực từ vị dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3:

*
Dây dẫn mang chiếc điện ko tương tác với (ảnh 14)" width="349">
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *