Đề soát sổ 1 tiết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M cùng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được hỗn hợp A, nồng độ ion OH− trong hỗn hợp A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 co dap an

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào sau đây có môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất nào số đông gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: chọn phát biểu đúng trong số các vạc biểu sau đây ?

A. giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: dung dịch nước của hóa học A có tác dụng quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối hạt B có tác dụng quỳ hóa đỏ. Xáo trộn hai dung dịch trên sát vào nhau thì mở ra kết tủa. A với B là:

*

Câu 6: dung dịch nào có tác dụng quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản nghịch ứng điều đình ion vào dd những chất điện li xẩy ra khi :

A. Chất phản ứng là các chất năng lượng điện li mạnh

B. Sản phẩm sản xuất màu

C. Chất phản nghịch ứng là những chất dễ tan

D. Sản phẩm chế tạo ra thành gồm chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc hóa học điện li yếu

Câu 8: hàng gồm những chất năng lượng điện li dạn dĩ là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: đến phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B thứu tự là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- với x mol Cl-. Vậy x có giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với hỗn hợp axit yếu đuối CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự thay đổi nào dưới đây hoàn toàn có thể xảy ra đối với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng tự 7 lên 11

C. Giảm từ 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ với một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch có HCl với H­­2SO4 với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được hỗn hợp X bao gồm pH=2. Để trung hòa dung dịch X phải V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,1165 gam kết tủa. Mật độ của HCl với H2SO4 thứu tự là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M cùng với 300 ml dung dịch KOH 0,01M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: đến dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số hóa học trong hàng có đặc thù lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong những các chất sau hóa học nào là hóa học điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối bột dẫn được điện là vì trong hỗn hợp của chúng tất cả các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Xem thêm: Lực Hạt Nhân Là Gì - Lực Hạt Nhân Là Lực Tương Tác Mạnh

Câu 19: dãy gồm những ion (không kể đến sự phân li của nước) thuộc tồn trên trong một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: dung dịch nào dẫn năng lượng điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang lại dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số chất trong dãy tính năng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 chế tạo thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn năng lượng điện được là do:

A. vào phân tử đều phải sở hữu nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử rất nhiều chứa gốc axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra các ion

Câu 23: gồm mấy muối bột axit trong những các muối sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy hóa học nào dưới đây đều bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: dung dịch nào dưới đây có độ đậm đặc ion H+ tối đa ?

A. coffe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M cùng với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịch Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường axit bao gồm pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ rộng 7

C. bằng 7

D. lớn rộng 8

Câu 28: Trường hòa hợp nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF trong nước

C. NaOH lạnh chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào sau đây đúng?

A. Mọi hóa học điện li đông đảo là axit.

B. Mọi axit đầy đủ là chất điện li mạnh.

C. Mọi axit bạo dạn đều là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit hầu như là hóa học điện li

Câu 30: những ion nào sau đây không cùng tồn trên trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết cân nặng nguyên tử (theo đvc) của những nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: thí sinh không áp dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *