Câu 2: hóa học X tất cả CTPT C4H8O2. Khi cho X công dụng với ddKOH (to) thì thu được chất Y gồm công thức C3H5O2K. Công thức kết cấu của hóa học X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương este-lipit

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: mang lại m gam tất cả hổn hợp A tất cả hai chất hữu cơ X , Y (MX y) công dụng vừa đầy đủ với 150 ml NaOH 1M đun cho nóng thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối (R1COONa với R2COONa) cùng ancol R’OH (trong kia R1, R2, R’ là các gốc hidrocacbon, tổng thể cacbon vào R1 cùng R’ thông qua số cacbon vào R2). đến ancol thu được công dụng với K dư nhận được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A vào oxi toàn vẹn rồi dẫn sản phẩm cháy thứu tự qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 tất cả 16 gam kết tủa đồng thời cân nặng dung dịch giảm xuống 3,68 gam. Phương diện khác, mang lại 10,84 gam A chức năng với lượng KOH toàn diện thu được 10,64 gam tất cả hổn hợp muối. Số chất Y thỏa mãn là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Este cùng axit là đồng phân team chức của nhau.

B. Vào công nghiệp có thể chuyển hoá chất mập lỏng thành chất mập rắn.

C. Thành phầm của bội nghịch ứng xà phòng hoá chất mập là axit béo và glixerol.

D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với ancol tất cả cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein có công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: tất cả hổn hợp Y tất cả etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y làm phản ứng toàn vẹn với 200 KOH 3M. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y yêu cầu dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), chiếm được x mol CO2 cùng 21,6 gam H2O. Cực hiếm của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân trọn vẹn 17,6 gam este X (tạo ra từ bỏ axit và ancol đều 1-1 chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M nhận được 9,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: cho 10,4 gam một các thành phần hỗn hợp X có axit axetic và etyl axetat tính năng vừa đầy đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất gồm phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: hóa học nào tiếp sau đây không có trong lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng để làm tạo ra 3,64 gam sobitol với hiệu suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng trong phân tử của fructozơ có tương đối nhiều nhóm hiđroxyl, bạn ta mang đến dung dịch glucozơ bội phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở ánh sáng thường.

Câu 13: bố trí theo chiều tăng nhiều về ánh sáng sôi của các chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 với (3) C3H7CH2OH, ta có thứ từ bỏ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Chât mập không chảy trong nước.

B. Chất to là trieste của glixerol với axit cacboxylic đơn chức gồm mạch cacbon dài, không phân nhánh.

C. Dầu ăn uống và mỡ thoa trơn có cùng nhân tố nguyên tố.

D. Chất mập không chảy trong nước, nhẹ nhàng hơn nước tuy nhiên tan các trong dung môi hữu cơ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fso Là Gì - Fso Là Gì, Nghĩa Của Từ Fso

Câu 15: phát biểu như thế nào sau đó là đúng?

A. Thủy phân trọn vẹn tinh bột nhận được fructozơ và glucozơ.

B. Xenlulozơ với tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ gồm phản ứng tráng bạc, minh chứng phân tử fuctozơ tất cả nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ chiếm được glucozơ.

Câu 16: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ vào dd axit sunfuric loãng, đun nóng, th-nc axit sau bội phản ứng rồi mang lại hỗn hợp tính năng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư trong dd NH3, nấu nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy năng suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với cách làm phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức bình thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X bao gồm tỷ khối khá so với khí CO2 bởi 2. Khi đun cho nóng este này với hỗn hợp NaOH tạo thành muối có khối lượng bằng 

*
cân nặng este sẽ phản ứng. Công thức cấu trúc X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo ra từ CH3COOH và C2H4(OH)2. Bí quyết của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều sở hữu nhóm – mang lại nhưng trong thực tế để tráng gương hoặc ruột phíc bạn ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có kết cấu là

A. Mạng không gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: cho 0,1 mol tripanmitin chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy trọn vẹn một hợp chất hữu cơ X, thu được số mol CO2 lớn hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este đối chọi chức X chiếm được 6,72lít CO2 (đkc) cùng 5,4 gam nước. Cách làm phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: mang đến sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một trong những phương trình bội phản ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y trong sơ đồ dùng trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: xác minh nào sau đó là đúng?

A. Bội phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là bội nghịch ứng một chiều.

B. Phản bội ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm call là phản nghịch ứng este hóa.

C. Bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội nghịch ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân trong một môi trường xung quanh là axit.

Câu 28: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ với anđehit propionic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm dung dịch thử?

A. Nước brom và NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 và NaOH.

D. HNO3 cùng AgNO3/NH3.

Câu 29: các chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có đặc điểm hóa học chung nào sau đây?

A. Đun nóng với AgNO3 trong hỗn hợp NH­3 mang đến kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà tung CuO mang lại dung dịch màu xanh da trời lam.

D. Hoà rã Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh da trời lam.

Câu 30: mang đến 18 gam fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối hữu cơ thu được sau phản ứng hoàn toàn là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *