Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (101.05 KB, 11 trang )


ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 3

NĂM 2020 - 2021

MƠN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN

A. Ngôn từ Đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 thân kì 1

I. Odd one out

1. A. My B. Her C. He D. His2. A. Hello B. How C. What D. Who3. A. Nine B. Fine C. Six D. Eight4. A. Are B. Am C. You D. Is

5. A. Bye B. Hello C. Goodbye D. Good night6. A. Boy B. Girl C. Teacher D. School7. A. How B. Is C. What D. How old8. A. Hello B. Bye C. Hi D. Good morning9. A. I B. She C. They D. His

10. A. Tony B. Linda C. Mary D. Friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________A. Is


(2)

2. Are they your friends? – Yes, they ______A. Are

B. Aren"tC. Am
D. Is

3. How vày you spell________name? – C-U-O-N-GA. You

B. TheyC. YourD. He

4. Pleased to lớn ___________you.A. It

B. OldC. MeetD. This

5. How old are you? – I"m ________ years old.A. Fine


(3)

D. Nice

6. Tony and Linda are my ___________A. Friend

B. NameC. TheseD. Friends

7. She _________________ my friend.A. Am

B. IsC. AreD. It

8. ___________________________? – It"s Nga.A. Who are they?

B. How are you?C. Who"s that?D. How old are you?

9. Peter và Quan are my _________________.A. Friend


(4)

C. Best friendD. Name

10. That ______________is Linda.A. Boy

B. BoysC. GirlD. Girls

III. Read & complete.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

Thanks - Who - name"s - this - name - you - friendNam : Hello, Mai.


Mai : Hi, Nam. How are .1...?Nam : I"m fine, ..2...And you?Mai : I"m fine, too. Thank you.Nam : ..3... Is Tony.

Mai : Hi, Tony. How bởi vì you spell your ..4...?Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5..."s that?

Tony : It"s my 6... Her .7... Linda.


(5)

1. Spell / how/ his/ name/ vì /you?

...2. That/ my / is / teacher.

...3. Your/ is/ friend / Nam?

...4. Name/ what/ is / her /?

...5. Your/ are / they / friends?

...6. Best / my / friend / Quynh / is.

...
7. Is / this/ friend/ Mary / my.

...8. Too/ Hoa/ are/ my/ and/ quan lại /friends /.

...9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.


(6)

...

V. Read và match.

1. Who’s that? A. She’s nine years old.

2. How old are you? B. Hello, Hoa. Nice to meet you.3. Is that Mary? C. His full name is Nguyen Van Nam.4. Who are they? D. He is thirteen years old.

5. Is that your friend? E. It’s Tony.

6. Are Peter và Mary your friend? F. They are my friends.7. Hello, I am Linda. G. Hi, Linda. I am Nam.8. How old is phái mạnh ? H. I am nineteen years old.9. What’s his full name? I. No, they aren’t.

10. Mai, this is my friend Hoa. K. Yes, it is. He’s my friend.11. How old is Mary? L. No, it isn’t.

12. What’s your name? M. I am very well.13. Goodbye, class. N. My name’s Hoa.
14. How bởi vì you spell your name? O. Goodbye, Miss Hoa.15. How are you ? phường T-O-NY

VI. Make the questions:


(7)

...?2. I am not well.

...?3. His name"s Peter.

...?4. It"s my friend Quan.

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Y=Tanx+Cotx, Tập Xác Định Của Hàm Số Y=Tanx + Cotx Là

...?5. She is seventeen years old.

...?6. Her name"s Nga.

...?7. No, they aren"t. They aren"t my friends.

...?8. No, it isn"t. It"s Linda.

...?9. My nickname is Ken. "

...?
10. Quan tiền is seven years old.


(8)

VII. Read & do the tasks.

Hello. My name is Nam. I"m eight years old. I"m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Traiprimary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter andLinda. Peter is seven & Linda is nine. They"re my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Nam is eight years old.2. His best friend is Linda.3. Linda is ten years old.4. Peter is nine years old.

5. Peter và Linda are Nam"s friend.

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

...2. What class is nam giới in?

...3. How old is Mai?


(9)

...
5. How old is Linda?

...

B. Đáp án Đề khám nghiệm tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3

I. Odd one out

1 - C. He; 2 - A. Hello; 3 - B. Fine; 4 - C. You; 5 - B. Hello; 6 - D. School; 7 - B. Is; 8 - B. Bye; 9 - D. His; 10 - D. Friends; II. Choose the correct answer

1 - C. Isn"t; 2 - A. Are; 3 - C. Your; 4 - C. Meet; 5 - B. Nine;

6 - D. Friends; 7 - B. Is; 8 - C. Who"s that?; 9 - B. Friends; 10 - C. Girl;III. Read and complete.

1 - you; 2 - thanks; 3 - This; 4 - name;5 - Who; 6 - friend; 7 - name"s;

IV. Reorder the words.1 - How vày you spell his name?2 - That is my teacher.


(10)

6 - Quynh is my best friend.7 - This is my friend, Mary.

8 - Hoa & Quan are my friends, too.

9- I am a pupil at Nguyen Du primary school.
10 - She is in class 5A.

V. Read và match.1 - E; 2 - H; 3 - L; 4 - F; 5 - K;6 - I; 7 - G; 8 - D; 9 - C; 10 - B;11 - A; 12 - N; 13 - O; 14 - P; 15 - M;VI. Make the questions:

1 - What is your name?2 - How are you?3 - What is his name?4 - Who is this?5 - How old is she?6 - What is her name?7 - Are they your friends?8 - It is Mary?


(11)

10 - How old is Quan?

VII. Read và do the tasks.A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)1 - T; 2 - F: 3 - F; 4 - F; 5 - T;

B. ANSWER THE QUESTIONS:1 - He is eight years old.

2 - He is in class 3A3 - She is eights years old.4 - Yes, they are.


5 - She is nine years old.

Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 3 khác như:

Giải bài xích tập tiếng Anh lớp 3 cả năm: - 3


Tài liệu liên quan


*
tài liệu Luyện thi đại học tổng phù hợp môn vật dụng lý (có đáp án) docx 6 611 1
*
đề thi học kỳ 2 môn lý 7 bao gồm đáp án ma trân 2 815 6
*
Đề thi học tập sinh xuất sắc môn đồ lý có đáp án 3 959 8
*
3 đề THI THỬ đại học KHỐI c môn LỊCH sử bao gồm đáp án 2010 17 430 0
*
Tổng hợp các đề thi học tập sinh xuất sắc môn toán 7 có đáp án 79 870 2
*
Đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 11 trung học phổ thông tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn lịch sử - gồm đáp án 4 671 1
*
Đề thi học tập sinh tốt lớp 12 trung học phổ thông tỉnh tỉnh bến tre năm học 2009 - 2010 môn đồ vật lý - bao gồm đáp án 7 458 1
*
Đề thi học sinh xuất sắc lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn trang bị lý (Có đáp án) 6 732 2
*
Đề thi học sinh tốt Văn hóa lớp 12 tỉnh Bắc Giang năm học tập 2012 - 2013 môn đồ gia dụng lý - bao gồm đáp án 9 656 0
*
Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên thức giấc Đồng Tháp năm học tập 2012 - 2013 môn Địa lý - có đáp án 3 666 2
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(13.65 KB - 11 trang) - sở hữu Đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *