5. Voice 1: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Voice 2 : I’d lượt thích to visit ___________ .

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2019

A. Bai Dinh Pagoda B. Hoa Lu TempleC. Yen Tu Mountain

PART II. READING và WRITING (15 minutes)

Task 5: Look và read. Put a tick ✓(True) or a cross X ( false) in the box.

(Đọc và ghi lại (✓) giả dụ câu kia đúng, vết (x) ví như câu đó sai vào ô trống)

Task 6: Read the text and write T (True) or F (False).

(Đọc đoạn văn cùng viết (T) nếu như câu đó đúng, hoặc (F) nếu câu kia sai vào ô trống) Statements

T/ F

1.

Last summer holiday, Lien visited Cai Bau Pagoda in quang Ninh Province.

 

2.

The pagoda is smaller than she expected.

 

3.

She didn’t like the pagoda.

 

4.

The visit helped her to learn more about the heroes of Tran

dynasty and the history of Vietnamese people.

 

Task 7. Look at the pictures và the letters. Write the words.

(Nhìn tranh và sắp tới xếp những con chữ thành từ đúng)

Task 8: Look at the pictures. Reorder the words to make sentences.

(Nhìn tranh và sắp xếp những từ bị xáo trộn thành câu đúng)

PART III. SPEAKING

Task 9:

1. Getting khổng lồ know each other

2. Talking about actions.

3. Describing the picture

SPEAKING TEST

Greeting and test taker’s name check.

The examiner says: My name is….. It’s nice khổng lồ talk lớn you today.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Ngân Khánh Sánh Đôi Chồng Đi Sự Kiện, Ngân Khánh Sánh Đôi Chồng Đi Sự Kiện

Part 1: Getting lớn know eachother below:

1. What’s your name?

2. How bởi vì you spell your name?

3. How are you today?

Part 2: Talking about actions.

The thử nghiệm talker is given a card in which there is a phối actions. The examiner tells the test talker to lớn pick one & answer the following questions

1. Who’re they?

2. What are they doing?

3. What vì chưng you vị in your không tính tiền time?

4. Where bởi you …………….?

Part 3: Describing the picture.

The examiner says: Now you have 30 seconds to lớn look at one picture.

The examiner asks 3 questions below:

1. Who is she/he?

2. What’ll the weather be like in……?

3. What’s your favourite weather?

Follow – up question: Where will you go on nice days?

Đáp án – Biểu điểm đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 5

Toàn đề kiểm tra tất cả 40 ý, 10 điểm. Từng ý hợp lý cho 0,25 điểm

PART I . LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen & tick (Nghe và lưu lại (✓)

1-c 2-b 3- b 4-b 5- a

Question 2: Listen và number. (Nghe cùng đánh số thiết bị tự 1, 2, 3, 4, 5 )

a-2 b-3 c-1 d-5 e-4

Question 3: Listen and match. (Nghe cùng nối những số với những bức tranh)

1-b 2-a 3-d 4-c 5- e

Question 4. Listen và circle. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C)

1-C 2- A 3-C 4-B 5-B

PART II. READING và WRITING (15 minutes)

Question 5. Look & read. Put a tick (True) or cross ( false) in the box

(Đọc và đánh dấu (✓) nếu câu đó đúng, hoặc lưu lại (x) ví như câu kia sai vào ô trống )

1 ✓ 2 x 3 x 4 ✓

Question 6: Read the passage & complete the sentences

1 T 2 F 3 F 4 T

Question 7. Look at the pictures và the letters.Write the words.

(Nhìn tranh và sắp tới xếp những con chữ thành tự đúng)

1. Biscuits2. Pilot3. Toothache4.museum

Question 8: Look at the pictures . Reorder the words to make sentences.

( quan sát tranh và sắp xếp những từ bị đảo lộn thành câu đúng)

1.She would lượt thích to be a doctor in the future.
2.I’d like rice, fish & lemonade, please.
3.How can I get khổng lồ the stadium?
4.It will be sunny và cloudy tomorrow.

Question 9: the answers varied.


*
Kế hoạch giáo dục và đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 5 năm 2019 – 2020 theo Thông tứ 22
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *