Từ vựng tiếng Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp đỡ các bạn nói tới định kỳ học tập của chính mình, trường bản thân sẽ học, môn học tập mình sẽ theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.Bạn đang xem: điểm tổng kết giờ anh là gì
*

6.

Bạn đang xem: Điểm tổng kết tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, bệnh chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức lấy fan học làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (vấn đề làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm việc tận nơi, ko đề xuất vận chuyển.

▪ Thời gian đào tạo và giảng dạy linch hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet bất biến, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn mang lại Việc dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

Xem thêm: " Hậu Cung Là Gì - Nghĩa Của Từ Hậu Cung Trong Tiếng Việt

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng mang đến từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên phương châm, đặc thù từng ngành việc của học tập viên.

▪ Học số đông cơ hội hầu như chỗ, thời hạn năng động.


*

▪ Được học tại môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm kinh nghiệm huấn luyện Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bởi văn uống phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc dứt Áp sạc ra.

▪ khuyến mãi ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới cùng tư liệu vào quy trình học.


*

A/an/the là rất nhiều từ hết sức rất gần gũi trong giờ đồng hồ anh, chúng được Call là mạo trường đoản cú. Có 2 một số loại mạo từ: mạo từ bỏ không khẳng định và mạo từ bỏ xác định.


bigbiglands.com Learning System - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới ban đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *