Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M với điện rất trơ trong t phút, cường độ mẫu điện không đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, dung dịch Y và khí Z. Mang đến 12,6 gam fe vào hỗn hợp Y, sau khi các bội nghịch ứng hoàn thành thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại cùng khí NO (là thành phầm khử tốt nhất của N+5). Cực hiếm của t là


- Phương trình điện phân: 2AgNO3+ H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

- Khi đến Fe vào Y nhận được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng tỏ trong Y gồm chứa AgNO3 dư. Xét quá trình phản ứng => t


Ta có: nAgNO3 = 0,15 mol

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

Khi cho Fe vào Y nhận được hỗn kim loại tổng hợp loại chứng tỏ trong Y gồm chứa AgNO3 dư

2AgNO3 + H2O → 2Ag + 2HNO3 + ½ O2

x mol x mol

3Fe + 2NO3-  + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (do fe còn dư).

Bạn đang xem: Điện phân 150ml dung dịch agno3 1m

0,375x x mol

fe + 2Ag+ → 3Fe2+ + 2Ag

0,5y mol y mol y mol

 Giải hệ: x + y = 0,15 

108.y - (0,375x + 0,5y).56 = 14,5 - 12,6 = 1,9

→ x = 0,1 mol

→ t = (96500.0,1)/2,68 = 3600 giây = 60 phút.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho chiếc điện một chiều bao gồm cường độ 16A trải qua nhôm oxit lạnh chảy vào 3 giờ. Cân nặng Al thoát ra nghỉ ngơi catot là


Điện phân muối clorua rét chảy của kim loại M chiếm được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim loại M là


Điện phân NaCl lạnh chảy với độ mạnh I = 1,93A trong thời gian 6 phút 40 giây thì thu được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình điện phân là


Cho 1 lít hỗn hợp CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong tầm 2895s. Trọng lượng Cu thoát ra là


Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 cùng với I = 1,93 A tới khi catot ban đầu có bọt khí bay ra thì giới hạn lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được làm việc anot (đktc) là


Điện phân l00 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M với cường độ mẫu điện I = 9,65A. Cân nặng Cu dính trên catot khi thời hạn điện phân t1 = 200s cùng t2 = 500s (hiệu suất năng lượng điện phân là 100%) theo lần lượt là


Điện phân một lượng dư hỗn hợp KCl với điện rất trơ, màng phòng xốp thời gian 16,1 phút dòng điện I = 5A chiếm được 500 ml dung dịch X. PH của dung dịch X có mức giá trị là


Điện phân (điện rất trơ) hỗn hợp muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ mẫu điện 3A, sau 1930 giây thấy cân nặng catot tăng 1,68 gam. Tên kim loại là


Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời gian 48 phút 15 giây, nhận được 11,52 gam kim loại M trên catot với 2,016 lít khí (đktc) trên anot. Kim loại M và cường độ chiếc điện là


Có nhị bình năng lượng điện phân mắc tiếp liền nhau. Bình 1 cất dung dịch CuCl2, bình 2 đựng dung dịch AgNO3. Thực hiện điện phân với điện rất trơ, ngừng điện phân thấy catot của bình 1 tăng thêm 1,6 gam. Cân nặng catot của bình 2 tăng thêm là


Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 cùng với điện rất trơ cho tới khi catot bước đầu có khí bay ra thì ngừng điện phân. Để th-nc dung dịch sau điện phân nên 800 ml hỗn hợp NaOH 1M. Biết I = trăng tròn A, mật độ mol AgNƠ3 và thời hạn điện phân theo lần lượt là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 với điện rất trơ, cường độ chiếc điện 10A. Lúc ở anot tất cả 4 gam khí oxi bay ra thì ngưng. Phân phát biểu làm sao sau đó là đúng ?


Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam hỗn hợp NaOH 10% đến lúc dung dịch NaOH vào bình gồm nồng độ 25% thi ngừng điện phân. Nạm tích khí (ở đktc) thoát ra sinh sống anot với catot theo lần lượt là:


Điện phân 250 gam dung dịch CuSO4 8% đến lúc nồng độ CuSO4 trong dung dịch thu được giảm xuống và bằng một nửa so với trước bội phản ứng thì ngừng lại. Trọng lượng kim loại dính ở catot là


Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 người ta nhận được 1,12 lít khí (đktc) sinh sống anot. Ngâm đinh sắt không bẩn trong dung dịch còn lại sau khi điện phân. Làm phản ứng xong, thừa nhận thấy khối lượng đinh sắt tạo thêm 1,2 gam. Nồng độ mol ban đầu của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân rét chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) chiếm được m kg Al sinh hoạt catot với 67,2 m3 (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 16. Mang 2,24 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) nhận được 2 gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


Hòa tung 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được dung dịch X. Điện phân hỗn hợp X với điện rất trơ, I = 1,93A.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 2 Andehit Đơn Chức Y Và Z, Hỗn Hợp X Gồm 2 Anđehit Đơn Chức Y, Z

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại tại catot cùng 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì nhận được 0,024 mol khí.

Kim một số loại M và thời hạn t là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ vào thì thu được một gam Cu. Trường hợp dùng mẫu điện một chiều bao gồm cường độ 1A, thì thời hạn điện phân buổi tối thiểu có giá trị gần tuyệt nhất


Điện phân hỗn hợp CuSO4 một thời gian thu được toàn diện và tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong những số đó một nửa lượng khí được xuất hiện từ rất dương với một nửa được xuất hiện từ rất âm. Khối lượng CuSO4 tất cả trong dung dịch là


Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ loại điện 10A vào một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ngơi nghỉ anot. Biết điện cực đã dùng là điện rất trơ và công suất điện phân là 100%. Trọng lượng catot tăng là


Điện phân 150ml dung dịch AgNO3 1M cùng với điện rất trơ trong t phút, cường độ cái điện không thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, hỗn hợp Y cùng khí Z. Cho 12,6 gam fe vào dung dịch Y, sau thời điểm các phản ứng chấm dứt thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại cùng khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Quý giá của t là


Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện rất trơ. Lúc ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Biết rằng nước cất cánh hơi không xứng đáng kể. Dung dịch sau năng lượng điện phân gồm nồng độ tỷ lệ là


Điện phân bằng điện rất trơ hỗn hợp muối sunfat của sắt kẽm kim loại hoá trị II với dòng điện tất cả cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy trọng lượng catot tăng 3,45 g. Sắt kẽm kim loại đó là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *