Bạn đang xem: Điện phân dung dịch cuso4 với điện cực trơbigbiglands.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Điện phân dung dịch CuSO4 bởi điện cực trơ với chiếc điện gồbigbiglands.com cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây không thấy khí bay ra sinh sống catot. Khối lượng đồng và thể tích khí O2 hình thành là

A 0,96 gabigbiglands.com cùng 0,168 lít.B 0,32 gabigbiglands.com và 0,056 lít.C 0,64 gabigbiglands.com cùng 0,112 lít.D 1,28 gabigbiglands.com và 0,224 lít.

Xem thêm: Read The Following Passage On Transport, And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions From 1 To 8

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp Farađây tính trọng lượng chất thoát ra ở điện cực:

bigbiglands.com = AIt/nF, vào đó:

bigbiglands.com : khối lượng chất thu được ngơi nghỉ điện rất (gabigbiglands.com)

A: trọng lượng bigbiglands.comol nguyên tử của hóa học thu được ở điện cực

n: số electron nhưng nguyên tử hoặc ion đã bigbiglands.comang đến hoặc nhận

I: cường độ dòng điện (A)

t: thời hạn điện phân (s)

F = 96500


Lời giải chi tiết:

2CuSO4 + 2H2O (xrightarrowdpdd) 2Cu ↓ + 2H2SO4 + O2↑ (1)

Áp dụng công thức Faraday ta có:

(bigbiglands.com_Cu = fracAItnF = frac64.0,5.19302.96500 = 0,32left( g ight))

Theo PTHH (1) ta có: nO2 = ½ . NCu = 2,5.10-3 (bigbiglands.comol) → VO2 = 0,056 (lít)

Đáp án B


câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | cơ chế


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảbigbiglands.com nhận các giải bigbiglands.comã hay tương tự như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *