Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để quá trình của khách hàng được thuận tiện với thuận tiện rộng, các bạn không thể thiếu kỹ năng về giờ đồng hồ Anh chăm ngành.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Đối với ngành kế toán thù cũng thế. Sau phía trên, công ty chúng tôi vẫn tổng đúng theo list từ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm tân oán nhưng chúng ta xuất xắc gặp mặt vào nghành nghề dịch vụ này, mong muốn chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng thao tác vào môi trường kế toán- kiểm tân oán bằng tiếng Anh dễ dàng rộng.Quý khách hàng đang xem: định khoản tiếng anh là gì


*

** Dưới đây là các trường đoản cú vựng tiếng Anh siêng ngành kế tân oán phổ biến tuyệt nhất hiện nay, thuộc Cửa Hàng chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá cả yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: tạo ra cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá thành xuất bản cơ phiên bản dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản giữ rượu cồn và chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu chờ kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người sở hữu trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cầm định

37. General và administrative expenses: Chi phí cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công ráng, luật trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khân oán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ động khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty sở hữu

71.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tạo Vector C++ Là Gì, Làm Thế Nào Để Tạo Vector Trong C++

Payables khổng lồ employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nlắp hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu nđính hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết cược, ký kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn chứng khoán thù nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn tởm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế cùng các khoản nên nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô hanh toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh tân oán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại thanh khô tân oán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang đến kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá bán gốc

** Các công thức trong giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngdàn xếp mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ yêu cầu trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ nên trả đầu kỳ + các khoản khuyến mãi nhận ra + Các khoản chi phí nợ trả mang đến công ty cung cấp + bù trừ giữa nợ đề xuất thu cùng nợ đề xuất trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng

Để có thể làm cho tốt rộng vào từng nghành nghề của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay giờ chúng ta buộc phải kim chỉ nan Xu thế phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà rất có thể phương pháp giỏi với công dụng nhất bay giờ đồng hồ là không dứt nâng cao kiến thức và kỹ năng cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề thao tác của bản thân mình qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán ở những trung trung tâm.

Chuim mục: Hỏi đáp công nghệ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *