Bài tập

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn amin 1-1 chức X, thu được 8,4 lít CO2; 1,4 lít N2 (thể tích khí đo ở điều kiện tiêuchuẩn) và 10,125g H2O.

Bạn đang xem: Đốt cháy amin a với không khí

Khẳng định CTPT của amin?

Hướng dẫn giải:

nCO2 = 0,375 molnH2O = 0,5625 mol ⇒ C ⁄ H= nCO2 ⁄ 2nH2O= 1 ⁄ 3nN2 = 0,0625 mol

CxHyNt –→ xCO2 + y⁄ 2H2O + ½N2

0,0375 0,5625 0,0625

⇒ x=3; y=9 ⇒ C3H9N

Bài 2: Đốt cháy trọn vẹn một amin X bằng O2 vừa đủ tạo nên 8V lít CO2; N2 cùng H2O (các thể tích đo cùng đk).Amin X + HNO2 →khí. CT của amin X là:

A. CH2 = CH – CH2 – NH2 B. CH3CH2 – NH – CH3C. CH3CH2CH2 – NH2 D. CH2 = CH – CH2 – NH2

Hướng dẫn giải:

C3HyN + O2 −−> 3CO2 + y⁄2 H2O + ½N2

1(l) 3 y/2 1/2

⇒ 3+ y/2 + một nửa = 8 ⇒ y/2= 4,5 ⇒ y=9

Vậy công thức: C3H9N ⇒ lựa chọn C

Bài 3: Đốt cháy trọn vẹn một tất cả hổn hợp amin X bắt buộc V lít O2 đầy đủ (dktc) thu được N2 và 22g CO2; 7,2g H2O.Tính V ?Hướng dẫn giải:Amin + O2 → CO2 + H2O + N2nO2 = nCO2 + 1⁄2 nH2OBTNT “O”: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O=> nO2 = 0,7 mol => V = 15,68 lít

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X solo chức bằng không khí vừa đủ thu được 0,4 mol CO2; 0,7 molH2O và 3,1 mol N2. Tính m ?Hướng dẫn giải:CxHyN + O2 → xCO2 + y/2H2O + ½N2

0,4 0,7Không khí gồm: O2: 20%N2: 80%

nO2 = nCO2 + 1⁄2 nH2O = 0,75 mol => N2 bao gồm trong không gian = 3 mol => nN2 xuất hiện = 0,1 molmamin = mCO2 + mH2O + mN2 – mO2 = mC + mH + mO + mN => m = 9g

*

Một số bài xích tập áp dụng

Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O , CO2 với 1,12 lít khíN2 (đktc).Gía trị của m làA. 13,5 B.4,5 C.18 D.9,0

Câu 2 Đốt cháy hoàn toàn một amin không no, 1-1 chức một links C=C chiếm được CO2 vàH2O theo tỉ trọng mol nCO2 : nH2O = 8 : 9. CTPT amin là?A.C3H7N B.C2H7N C.C3H9N D.C4H9N

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng ko khí toàn vẹn thu được1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O với V lít N2 (đktc). Mang sử không gian chỉ tất cả N2 và O2 trong số đó O2 chiếm 20%thể tích. Bí quyết phân tử của X và quý hiếm của V lít theo thứ tự làA. C2H5NH2 cùng V = 6,72 B. C3H7NH2 cùng V = 6,72C. C2H5NH2 với V = 4,704 D. C3H7NH2 cùng V = 6,94

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,23 mol láo hợp gồm một hidrocacbon no X với một amin đơnchức Y được 0,8 mol CO2 và 0,055 mol N2. Cách làm phân tử của 2 chất là:A. C3H8 , C3H7N B. C2H6 ; C4H11N C. CH4 , C3H9N D. C3H8,C4H9N

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X có metan, metylamin cùng trimetylamin bằng oxivừa đủ được V1 lít các thành phần hỗn hợp Y bao gồm khí với hơi. Dẫn toàn cục Y qua bình H2SO4 quánh dư thấy thoát ra V2 lít lếu láo hợpkhí Z (các thể tích đo cùng điều kiện). Quan hệ giữa V, V1, V2 là:A. V = 2V2 – V1 B. 2V = V1 – V2 C.

Xem thêm: U1 Dịch Các Câu Sau Sang Tiếng Anh, Dịch Các Câu Sau Sang Tiếng Anh

V = V1 – 2V2 D. V = V2 – V1

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin A bằng lượng ko khí vừa đủ thu được 17,6gCO2 , 12,6g H2O với 69,44l N2.Giả thiết không gian chỉ có nitơ và oxi trong các số ấy nito chiếm 80% theo thể tích ,cácthể tích khí đo sinh sống đktc. Xác định mA. 8 B. 9 C. 7 D. 6

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một amin bậc 1 (X) cùng với lượng O2 vừa đủ, cho toàn bộsản phẩm cháy qua bình chứa Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 3,02 gam và sót lại 0,224 lít (ở đktc) mộtchất khí không bị hấp thụ. Lúc lọc hỗn hợp thu được 4 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là.A. (CH2)2(NH2)2. B. CH3CH(NH2)2. C. CH2 = CHNH2. D. CH3CH2NH2.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn V lít khá một amin X no, đối kháng chức, mạch hở bằng một lượng oxivừa đủ tạo thành 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ với hơi nước (các thể tích khí cùng hơi hầu hết đo ở cùng điềukiện). Amin X tính năng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường, giải tỏa khí nitơ. Chất X làA. CH3-NH-CH3. B. CH3-CH2-NH-CH3. C. CH3-CH2-CH2-NH2. D. (CH3)3N.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *