Đốt cháy trọn vẹn m gam hóa học phệ X (cất triglixerit của axit stearic, axit panmitic). Sau làm phản ứng thu được trăng tròn,16 lit khí CO2 (dktc) và 15,66g nước . Xà phòng hóa m gam X (H = 90%) thì chiếm được khối lượng glixerol là :


Biện luận công thức este phụ thuộc vào số link pi vào phân tử

=> CnH2n+2-2kO2m (m là số nhóm COO ; k là số link pi trong phân tử)

Bài toán hiệu suất : mThực tế = mLT.H%


Este của axit no đối chọi chức (axit stearic và axit panmitic) với glyxerol

=> este này còn có 3 link pi phía trong 3 đội COO-

=> Công thức tổng quát của este là CnH2n - 4O6

- Phản ứng cháy : CnH2n – 4O6 + O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

- Theo phương thơm trình, nCO2 – nH2O = 2neste

Có : nCO2 = trăng tròn,16 : 22,4 = 0,9 mol ; nH2O = 15,66 : 18 = 0,87 mol

=> neste = ½ (0,9 – 0,87) = 0,015 mol

- Phản ứng xà chống hóa : Este + 3NaOH → 3Muối + Glycerol

Mol 0,015 → 0,015

Vì hiệu suất phản nghịch ứng là 90% => nGlycerol thực = nGlycerol LT. H% = 0,015.90% = 0,0135 mol

=> mGlyxerol = 0,0135.92 = 1,242g


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo x


các bài tập luyện tất cả liên quan


Những bài tập tdiệt phân hóa học to Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân tristearin vào môi trường axit ta chiếm được thành phầm là:


Tbỏ phân trọn vẹn một lượng tristrearin vào dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với các thành phần hỗn hợp các có n axit phệ khác nhau (gồm xúc tác H2SO4) có thể chiếm được bao nhiêu một số loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X có 2 axit phệ RCOOH và R’COOH công dụng cùng với glixerol. Số lượng chất bự tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Tbỏ phân 1 chất to X trong môi trường thiên nhiên axit, sau làm phản ứng thu được glixerol và 2 axit to.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Tdiệt phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, nấu nóng, có xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là


Tính lượng triolein đề xuất nhằm điều chế 5,88 kilogam glixerol ( H = 85%) ?


Lúc thuỷ phân hóa học béo trong môi trường xung quanh kiềm thì chiếm được muối bột của axit béo và:


Lúc xà chống hóa tristearin ta chiếm được thành phầm là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất Khủng phải hoàn toản 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được khối lượng xà phòng là


Đun rét chất bự đề nghị đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, giả sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Kăn năn lượng (kg) glixerol nhận được là


Một loại chất Khủng bao gồm M tb = 792,8. Từ 10 kilogam hóa học béo trên sẽ pha trộn được m kilogam xà chống natri có 28% chất phú gia. m có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất bự, chiếm được CO2 với H2O hơn kém nhẹm nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất mập bên trên tác dụng tối nhiều cùng với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Triolein không tính năng cùng với hóa học (hoặc dung dịch) như thế nào sau đây?


Chất béo X công dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo phần trăm mol buổi tối nhiều $n_X:n_H_2 = 1:3$. X là:


Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất bự được Hotline bình thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất Khủng khối lượng nhẹ hơn nước, không chảy trong nước tuy vậy tan những vào dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân hóa học phệ vào môi trường thiên nhiên axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm bí quyết thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Nhận xét nào sau đây không ổn ?


Cho hàng những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy Lúc tbỏ phân vào dung dịch NaOH (dư), nấu nóng hình thành ancol là


Cho triolein theo thứ tự tính năng cùng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp bao gồm phản ứng xẩy ra là:


Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X vào dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt không giống m gam X chức năng trọn vẹn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất béo Y. Đem cục bộ Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH toàn vẹn, thu đem toàn thể muối hạt sau phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì nhận được về tối nhiều a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với cái giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Phát biểu làm sao sau đây sai?


Hỗn thích hợp X có những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, cần cần sử dụng đầy đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O cùng 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bằng hỗn hợp NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên toàn vẹn 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 với 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun cho nóng, nhận được dung dịch đựng b gam muối bột. Giá trị của b là


Tdiệt phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X phải hoàn toản 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của a là


Tbỏ phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH trọn vẹn, nhận được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X phải hoàn toản 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa cùng với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành thí điểm xà chống Hóa chất béo:

Cách 1: Cho vào chén bát sứ đọng khoảng chừng 3 gam mỡ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Cách 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp với thường xuyên khuấy bởi đũa chất liệu thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài ba giọt nước cho vào để lưu lại mang lại thể tích của hỗn hợp ko đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót chế tạo tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy dịu rồi để im tất cả hổn hợp.

Xem thêm:

Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hóa học lớn X cần sử dụng trọn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, tdiệt phân hoàn toàn lượng hóa học bự bên trên bởi NaOH nhận được m gam tất cả hổn hợp nhị muối hạt của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X bên trên có thể làm mất màu sắc hỗn hợp cất buổi tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E có những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X tất cả cha muối hạt C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên cần trọn vẹn 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Tbỏ phân hóa học Khủng triglixerit X vào dung dịch NaOH bạn ta chiếm được xà phòng là các thành phần hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol theo thứ tự là 2 : 1. lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ thân a, b, c là


Lúc nấu nóng 2,225 kg hóa học phệ Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử hiệu suất của phản ứng 100%. Kân hận lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X phải hoàn toản 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt không giống, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối hận của X là


Tbỏ phân hoàn toàn m gam triglixerit X buộc phải sử dụng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol cùng 91,8 gam muối bột của 1 axit Khủng. Giá trị của m là


Lúc thuỷ phân hóa học phệ X vào dung dịch NaOH, nhận được hỗn hợp nhì muối C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng rộng kém nhau 1,817 lần cùng glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 cùng 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam muối bột. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X buộc phải trọn vẹn 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác cho a gam X làm phản ứng cùng với vừa đủ hỗn hợp Br2. Số mol Br2 tmê say gia bội nghịch ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X có chất Khủng Y với axit Z (trong các số ấy Y được chế tạo từ bỏ glixerol cùng axit Z) tác dụng đầy đủ cùng với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ trang bị làm phản ứng theo đúng tỉ lệ thành phần mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số link π bé dại rộng 6 với tất cả 55 ngulặng tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là phần đông vừa lòng hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn X3 nhị nhóm CH2. Nhận định làm sao dưới đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X buộc phải trọn vẹn 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Mặt không giống, đến a gam X vào 45 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp có NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau phản nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được chất rắn cất m gam muối bột khan. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E có axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam hỗn hợp nhì muối bột. Nếu đốt cháy không còn m gam E thì nên cần toàn diện 7,47 mol O2, chiếm được H2O với 5,22 mol CO2. Kân hận lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam hóa học lớn X bằng KOH chiếm được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn hợp X bao gồm các triglixerit trong phân tử hồ hết đựng axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bằng hỗn hợp NaOH toàn diện được m1 gam muối bột. Giá trị a với m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề xuất hoàn toản x mol O2, sau bội nghịch ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tính năng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng buổi tối nhiều là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành xem sét xà phòng Hóa chất béo:

Cách 1: Cho vào chén bát sứ đọng nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi các thành phần hỗn hợp, liên tục khuấy rất nhiều bởi đũa chất liệu thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ mang đến thể tích hỗn hợp ko đổi rồi để nguội tất cả hổn hợp.

Bước 3: Rót chế tạo tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa rét, khuấy vơi rồi để yên ổn các thành phần hỗn hợp.

Cho các tuyên bố sau:

(a) Sau bước 3, thấy tất cả lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa lạnh để làm tăng năng suất phản nghịch ứng.

(c) Tại bước 2 còn nếu như không thêm nước chứa, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì phản bội ứng tbỏ phân không xảy ra.

(d) Trong thử nghiệm này, có thể núm dầu dừa bởi dầu nhớt dung dịch trơn lắp thêm.

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan lại nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *