Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai este đồng phân phải dùng 27,44 lít khí O2, nhận được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang lại m gam X tính năng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thì nhận được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối hạt Y với b mol muối bột Z (MY Z). Các thể tích khí phần đông đo ở điều kiện tiêu chuấn. Tỉ lệ thành phần a : b là


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 este

- xác minh dãy đồng đẳng của X

(n_CO_2 = n_H_2O) => este no solo chức, mạch hở

- xác minh CTPT của X

(n_X = dfrac12n_O,trong,, exteste) 

BTNT oxi: (n_O,trong,, exteste = 2n_CO_2 + n_H_2O - 2n_O_2)

(M_X = dfracm_Xn_X)=> CTPT của X

- Tính tỉ lệ thành phần a : b


$n_O_2 ext = ext 1,225; ext n_CO_2 ext = ext 1,05; ext n_H_2O = ext 1,05$

=> X no, đối kháng chức, mạch hở

- Bảo toàn O: nX = $n_H_2O+2.n_CO_2-2.n_O_2$ => nX = 0,35

Bảo toàn khối lượng: $m_X+m_O_2=m_CO_2+m_H_2O$ => mX = 25,9

=> MX = 74 => X có CTPT: C3H6O2

Vì X bao gồm 2 đồng phân => HCOOC2H5 (a mol) và CH3COOCH3 (b mol)

Ta có: nX = a + b = 0,35

X no, 1-1 chức, mạch hở => nNaOH làm phản ứng = nX = 0,35 mol

=> nNaOH dư = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol

m rắn = mmuối + mNaOH dư = 68a + 82b + 0,05.40 = 27,9

=> a = 0,2 và b = 0,15

=> a : b = 4 : 3


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập đốt cháy este no Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy hoàn toàn một este cơ học X chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O. X trực thuộc loại:


Khi đốt cháy este no, đối chọi chức, mạch hở ta luôn có:


Một este no, 1-1 chức, mạch hở lúc cháy đến 3,6 g H2O với V lít CO2 (đktc). Quý giá của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este nhận được 19,8g CO2 với 0,45 mol H­2O. Bí quyết phân tử este là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, 1-1 chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 đang phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy este no, solo chức, mạch hở A đề xuất dùng 0,35 mol O2. Sau làm phản ứng thu được 0,3 mol CO2. Cách làm phân tử của A là


Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là


Hỗn hòa hợp X gồm các chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo X, nhận được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam các thành phần hỗn hợp este tất cả metyl propionat cùng etyl axetat bắt buộc V lít khí oxi (đktc). Quý hiếm của V là


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Redux Framework Là Gì, Hướng Dẫn Sử Dụng Redux Framework Tạo Option

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, nhận được 6,72 lít CO2 ( sinh hoạt đktc) với 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là


Hỗn hòa hợp X tất cả hai este no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X buộc phải dùng toàn diện 3,976 lít khí O2 (ở đktc), nhận được 6,38 gam CO2. Phương diện khác, X tác dụng với hỗn hợp NaOH, nhận được một muối với hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của nhì este trong X là


Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và nhị axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MXY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được đôi mươi gam kết tủa. Bí quyết phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn a gam láo lếu hợp những este no, đối chọi chức, mạch hở. Thành phầm cháy được đem vào bình đựng nước vôi trong, thấy cân nặng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O sinh ra lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo hợp những este no, đối kháng chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy cân nặng bình tăng 12,4 gam. Trọng lượng kết tủa tạo ra tương ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam láo hợp các este no 1-1 chức mạch hở. Thành phầm thu được đem vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm 3,8g. Khối lượng kết tủa tạo nên là:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2(đktc) chiếm được 6,38g CO2. Cho lượng este này tính năng vừa đầy đủ với KOH thu được tất cả hổn hợp 2 ancol tiếp nối và 3,92g muối bột của một axit hữu cơ. CTCT 2 este đó là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai este đồng phân đề xuất dùng 27,44 lít khí O2, nhận được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu mang lại m gam X công dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thì chiếm được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối bột Y cùng b mol muối bột Z (MY Z). Những thể tích khí phần đông đo ở đk tiêu chuấn. Tỉ trọng a : b là


Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam các thành phần hỗn hợp X chứa tía este đều solo chức, mạch hở bởi lượng oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Khía cạnh khác, hiđro hóa trọn vẹn 10,58 gam X buộc phải dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được tất cả hổn hợp Y. Đun nóng cục bộ Y cùng với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, chiếm được một ancol Z duy nhất với m gam rắn khan. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở đề xuất vừa đầy đủ 1,27 mol O2 tạo ra 14,4g H2O. Nếu mang lại 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 làm phản ứng tối đa là:


Đốt cháy trọn vẹn este no, solo chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 yêu cầu dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 chế tác ra. Con số công thức cấu tạo của X là


Hỗn phù hợp E gồm 3 este X, Y, Z hầu hết no, mạch cacbon hở cùng không phân nhánh (MX Y Z). Đốt cháy trọn vẹn 18,26 gam E phải 13,104 lít O2 (đktc), nhận được 8,82 gam H2O. Phương diện khác, đun cho nóng 18,26 gam E với hỗn hợp NaOH (lấy dư 40% so với lượng phản ứng), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được chất rắn T và tất cả hổn hợp hai ancol no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 1,08 gam H2O. Phân tử khối của Z là 


Hỗn vừa lòng X chứa bố este phần lớn no, mạch hở cùng không cất nhóm chức khác.Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cùng với lượng oxi vừa đủ, thu được 60,72 gam CO2 cùng 22,14 gam H2O. Phương diện khác, nấu nóng 0,24 mol X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được lếu hợp tất cả hai ancol đều 1-1 chức gồm tổng cân nặng là 20,88 gam và các thành phần hỗn hợp Z chứa hai muối của hai axit cacboxylic gồm mạch không phân nhánh, trong những số đó có x gam muối bột X với y gam muối bột Y (MX Y). Tỉ lệ thành phần gần nhất của x : y là


Hỗn đúng theo X gồm hai este no, mạch hở, nhì chức, đồng phân cấu tạo của nhau. Xà phòng hoá hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH toàn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp hai muối cùng 19,0 gam hỗn hợp hai ancol. Cho tổng thể ancol chiếm được qua bình đựng na dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối hạt thấy chế tạo ra thành Na2CO3; 13,2 gam CO2 cùng 1,8 gam nước. Số nguyên tử vào một phân tử este thuở đầu là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *