Dung dịch HCl cùng CH3COOH gồm thuộc độ đậm đặc. pH của hai dung chất dịch này tương ứng là x cùng y. Cđọng 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Quan hệ thân x cùng y là:


Bạn đang xem: Dung dịch hcl và dung dịch ch3cooh có cùng nồng độ mol

Phương thơm pháp giải

+) Với HCl năng lượng điện li hoàn toàn => = a

+) Với CH3COOH năng lượng điện li yếu hèn => = 0,01a

+) Sử dụng công thức: pH = -log


Đặt a là độ đậm đặc mol/l của 2 axit

Với HCl điện li trọn vẹn => = a

=> pH = x = -log = -log(a)

Với CH3COOH năng lượng điện li yếu ớt, 100 phân tử CH3COOH mới có một phân tử phân li => = 0,01a

=> pH = y = -log = -log(0,01a) = 2 – log(a) = 2 + x

Vậy y = x + 2


*
*
*
*
*
*
*
*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O và để được hỗn hợp HCl mới có pH = 3. Quan hệ V1 với V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Cần thêm V2 ml H2O sẽ được hỗn hợp NaOH new tất cả pH = 9. Quan hệ V1 và V2 là :


Trộn đôi mươi ml hỗn hợp KCl 0,05M với đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau khi trộn lẫn bằng thể tích của nhị hỗn hợp đầu thì pH của dung dịch nhận được là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng bên cạnh đó Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. pH của hỗn hợp nhận được là:


Cho hai dung dịch: hỗn hợp A cất H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M cùng hỗn hợp B cất NaOH 0,2M với KOH 0,3M. Trộn 100 ml hỗn hợp A cùng với V ml dung dịch B chiếm được hỗn hợp C bao gồm pH = 7. Giá trị của V là:


Dung dịch A chứa H2SO4 aM với HCl 0,2M; hỗn hợp B đựng NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml dung dịch A với 1đôi mươi ml hỗn hợp B thì thu được hỗn hợp gồm pH = 7. Giá trị của a là:


Trộn 100 ml hỗn hợp gồm pH = 1 bao gồm HCl cùng HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a (mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp bao gồm pH = 12. Giá trị của a là :


Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4. Đem hỗn hợp thu được mang lại công dụng cùng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều CO­2 (đktc). Nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 lúc đầu là:


Xem thêm: Bloomberg Là Gì ? Tìm Hiểu Về Bloomberg Bloomberg Là Gì

Cho m gam Ba vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M chiếm được dung dịch X. Pha loãng hỗn hợp X 10 lần được dung dịch Y tất cả pH = 12. Khối lượng Ba sẽ sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích bằng nhau được dung dịch A. Cho 300 ml hỗn hợp A chức năng với V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C có pH = 1 với m gam kết tủa D. Giá trị của V với m là


Dung dịch HCl và CH3COOH bao gồm cùng mật độ. pH của nhị dung chất dịch này khớp ứng là x cùng y. Cứ đọng 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Quan hệ giữa x và y là:


Trộn V1 lkhông nhiều hỗn hợp axit táo bạo (pH = 5) với V2 lít kiềm mạnh bạo (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào sau đây để nhận được dung dịch có pH = 6


Dung dịch X bao gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M phải để dung hòa không còn 100 ml dung dịch X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M cùng với 200 ml dung dịch KOH 0,03M nhận được hỗn hợp X. Giá trị pH của dung dịch X là


Trộn lẫn 7 ml hỗn hợp NH3 1M và 3 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A nhận được hỗn hợp B. Xác định pH của những dung dịch A với B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y cất các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 bM với KOH 0,05M, thu được 2,33 gam kết tủa cùng hỗn hợp Z có pH = 12. Giá trị của a và b thứu tự là


Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X gồm pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- với x mol OH-. 100 ml dung dịch Y bao gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- cùng 0,01 mol Na+ (toàn bô mol Cl- cùng NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y nhận được dung dịch Z. Dung dịch Z tất cả pH là


Thêm thong dong dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối bột cacbonnat của 2 kim loại kiềm sau đó nhau cho đến lúc tất cả 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. Cho hỗn hợp nhận được tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối bột với thể tích hỗn hợp HCl vẫn cần sử dụng là


Hòa chảy không còn m gam Al trong 100 ml hỗn hợp NaOH 0,3M nhận được dung dịch A với 0,672 lít khí H2. Dung dịch A tất cả pH là


Cho 200 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản ứng cùng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M nhận được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản bội ứng, cân nặng kết tủa về tối nhiều chiếm được là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *