Bạn đã xem: Dung dịch x đựng các ion ca2+ na+ hco3- cl-

Dung dịch X bao gồm cất các ion: Ca2+, Na+, HCO3- cùng Cl-, trong các số ấy số mol của Cl- là 0,07 mol. Cho ½ dung dịch X phản ứng với hỗn hợp NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho ½ dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt không giống, nếu như hâm sôi mang lại cạn hỗn hợp X rồi nung cho khối lượng không đổi thì chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là:


Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3-

*

*

Xem thêm: Tent Card Là Gì ? Thiết Kế In Ấn Tent Card Uy Tín Có Bao Nhiêu Loại Tent Card Để Bàn

*

Thi online trên tiện ích bigbiglands.com. Tải ngay!

Đáp án B

-Cho ½ hỗn hợp X bội phản ứng cùng với dung dịch NaOH dư

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

Ca2++ CO32- dư →CaCO3

0,02 0,02

- Cho ½ dung dịch X phản bội ứng cùng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư

HCO3-+ OH- →CO32-+ H2O

0,045 0,045

Ca2++ CO32- →CaCO3

0,045 0,045

Dung dịch X gồm 0,07 mol Cl-; 0,04 mol Ca2+; 0,09 mol HCO3-; 0,08 mol Na+

Đun sôi dung dịch X thì: 2HCO3- → CO32-+ H2O + CO2

0,09 0,045 0,045 0,045

m = (0,07.35,5+0,04.40+ 0,09.61+ 0,08.23-0,045.18-0,045.44) = 8,625 gam

CHINH PHỤC NHANH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ GỠ BOM LT THƯỜNG GẶPhường - BUỔI 02-LÝ 12 - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


*

TÍNH ĐƠN ĐIỆU BUỔI 2 (BÀI TOÁN TÌM M LIÊN QUAN TỚI HÀM BẬC 3 ) - Livestream TOÁN thầy GIANG

Trộn 100ml hỗn hợp tất cả hổn hợp tất cả H2SO4 0,05M cùng HCl 0,1M với 100ml hỗn hợp tất cả hổn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M nhận được hỗn hợp X. Tính pH của dung dịch X?

Cho 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,6M vào 100ml hỗn hợp đựng NaHCO3 2M và BaCl2 1M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Dung dịch E cất những ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia hỗn hợp E thành 2 phần bởi nhau: Phần 1 chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa với 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 chức năng cùng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các chất rã trong dung dịch E bằng:

Nhỏ nhàn rỗi 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 nhận được từng nào gam kết tủa?

Trộn 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 aM cùng với 300ml dung dịch H2SO4 có pH=1 thu được m gam kết tủa cùng 500ml dung dịch bao gồm pH=2. Giá trị của a và m lần lượt là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *