Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Encore là gì

an extra tuy vậy or piece of music that is performed at the kết thúc of a show because the audience shouts for it:
the performance of an additional tuy nhiên or piece of music after a show has formally ended, or the word people sometimes điện thoại tư vấn out while clapping to request this performance:
The second encore, however, showcased three songs that had not been played until this point on the entire tour.
She left the stage and returned shortly after wearing a Trắng robe, apologizing to the audience for not being able lớn deliver the encore performance.
What if, over time, 100,000 people interested in encore careers were persuaded khổng lồ launch 10-year encore careers?
These screenings have sầu either been encore presentations or in advance of the winter festival or summer film series.
It was an immediate success, and had khổng lồ be repeated three times as the audience requested "encores".
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của những biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press hay của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *