Giới thiệu chung

Functional Programming

Functional Programming một cách thức thiết kế dựa trên những hàm tân oán học (function), tránh việc chuyển đổi giá trị của dữ liệu. Nó có nhiều lợi ích như : những khối cách xử trí độc lập dễ tái thực hiện, thuận lợi đến việc thay đổi lô ghích hoặc tra cứu lỗi chương trình.

Bạn đang xem: Functional programming là gì

Functional Programming dựa trên các định nghĩa :

High Order Functions (HOF)Pure functionsRecursionStrict & Non-strict EvaluationType systemsReferential Transparency

Với Functional Programming, hàm là đối tượng người dùng làm việc chính

*

OOP (Object Oriented Programming)

OOP là một nghệ thuật thiết kế chất nhận được xây dựng viên tạo nên các đối tượng người dùng trong code trừu tượng hóa những đối tượng người dùng. Đối tượng là phần đông sự trang bị, vụ việc nhưng nó bao hàm tính chất, công dụng, hành động giống nhau với ta tom góp lại thành đối tượng người dùng tương đương trong thực tiễn cuộc sống đời thường. khi xây dựng OOPhường, họ đang quan niệm những lớp (class) để gom (mô hình) các đối tượng người dùng thực tiễn.

Xem thêm:

OOP.. dựa vào những tài năng chính:

AbstractionInheritancePolymorphismEncapsulation

So sánh FP với OOP

FP sử dụng mô hình lập trình phi trạng thái,OOPhường. sử dụng mô hình lập trình trạng thái.Với FP,function là đơn vị thao tác chính,với OOP,đó là object.FPhường hỗ trợ trừu tượng hóa dữ liệu(data) và hành vi(behavior).OOPhường chỉ hỗ trợ trừu tượng hóa dữ liệu.FPhường cung cấp hiệu suất cao trong việc xử lý dữ liệu lớn tuyệt hơn OOP..FP. không hỗ trợ cấu trúc điều khiển(thế vào đó là pattern-matching),OOP hỗ trợ cấu trúc điều khiển,chẳng hạn như if-else ,switch..Với FP,trọng tâm chính là “what are we doing”-“những gì chúng ta đang làm”, với OOPhường, đó là “how are we doing”-”chúng ta đã làm như thế nào”.Trong FP, trạng thái(state) không mãi sau.Trong OOPhường.,state có lâu dài.Trong FP, function không có hiệu ứng phụ (side effect),không tạo thành bất kì tác động nào bên ngoài function (tính thuần khiết). Trong OOPhường, một phương thức (method) có thể có side effect và ảnh hưởng đến bộ xử lý ( tính mutable).FP được sử dụng để thực hiện nhiều hành động sự so sánh mà data được cố định (val và immutable). OOP. được sử dụng để thực hiện một số hoạt động có hành vi chung với các biến thể sự khác biệt.(object và mutable).

Tài liệu tham khảo

https://www.eductía.com/functional-programming-vs-oop/https://septeni-original.atlassian.net/wiki/spaces/ST/pages/12181034/Object-oriented+programming+va+Functional+Programming.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *