Giải SBT giờ Anh 6 Starter Unit 3: Everyday - Vocabulary trang 24 sách " giờ Anh 6 English Discovery ". bigbiglands.com sẽ giải đáp giải tất cả câu hỏi và bài tập với phương pháp giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, trải qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài xích học tốt hơn


1. Complete the time phrases with in or at.

Bạn đang xem:

1. In the morning 4. ____ night

2. ____ the afternoon 5. ____ 8 p.m.

3. ____ the evening

=> Answer:

1. In 2. In 3. In 4. At 5. At

2. Look at the pictures and complete the phrases.

*
Giải SBT tiếng Anh 6 Unit 3: Everyday - Vocabulary" width="419" height="514">

=> Answer:

2. Rest 3. Get up 4. Wake up 5. Go trang chủ 6. Study

7. Have breakfast 8. Work 9. Have a shower

10. Go lớn bed 11. Go to lớn school 12. Have dinner

3. Complete the sentences with phrases from Exercise 2.

1. Every morning I wake up at 7.30.

2. I ____ at 7.35.

3. I ____ at 7.45. Then I get dressed và go downstairs.

4. I ____ with my parents at 8.00. Maybe toast or on egg.

5. I ____ by bus at 8.30. My lessons start at 9.00.

6. My parents ____ at my school - they"re teachers!

7. Lessons finish at 4.00. I____ by bus at 4.30.

8. I ____ at trang chủ before dinner. I read a book or watch TV.

9. I sometimes ____ at the thể hình after school.

10. I ____ with my family at 6.30.

11. I ____ after dinner. We have lots of homework.

12. By 9.30 I"m very tired và I ____

=> Answer:

2. Get up 3. Have a shower 4. Have breakfast 5. Go lớn school

6. Work 7. Go trang chủ 8. Rest 9. Exercise

10. Have dinner 11. Study 12. Go lớn bed

4. Look at the table. Complete the sentences with sometimes, often or never.

1. I ____ have bread and eggs for breakfast.

2. I ____have noodles for breakfast.

3. I ____have cereal for breakfast.

Xem thêm: Phản Ứng Đặc Trưng Của Kim Loại Kiềm, Tính Chất Hóa Học Đặc Trưng Của Kim Loại Là

=> Answer:

1. Never 2. Sometime 3. Often

5. Match verbs 1-5 with words phrases a-e.

1. D. Go a. Friends

2. Meet/text b. Karate

3. Check c. Homework/housework

4. Vày d. Khổng lồ the cinema

5. Vày e. My emails

=> Answer:

2. A 3. E 4. B 5. C

6. Complete the sentences with word friends from Exercise 5.

1. I lượt thích films. I often go to the cinema with my friends.

2. My friends write a lot of emails. I _____ after every lesson.

3. I exercise a lot. I often _____after school.

4. After school I sometimes _____in the park.

5. After dinner I _____in my room.

=> Answer:

2. Check my emails

3. Vì karate

4. Meet friends

5. Bởi homework

7. Complete the crossword

Across

2. Not in the morning - in the

4. You can vì this at the gym.

7. Help your mum with this.

8. Not sometimes but

10. Vày this exercise to lớn relax.

11. I my friends on my phone.

12. I"ve got an alarm dock to help me up.

Down

1. It"s important to before you go to lớn bed, e.g. Read a book.

3. I my emails every hour.

5. I a lot. I want lớn go to lớn university.

6. Not often but

7. Our teacher gives us a lot of

9. I often my friends to go shopping.

=> Answer:

2. Evening 3. Kiểm tra 4. Exercise 5. Study 6. Sometimes

7. Housework 8. Always 9. Take 10. Yoga 11. Gọi 12. Wake

8. Complete the text with one word in each gap.

I"m Nguyen Thu Giang. I"m a teacher. I (1) ____ wake up at 6.10 và (2)____ up five minutes later. (3)____a shower and then (4)____ breakfast with my family. (5)____ khổng lồ work by motorbike at 7.10. Lessons start at 7.45. I (6)____ lunch with the other teachers at 12.30. I (7)____ home at 4.30. I sometimes (8)____ after school at the thể hình —it"s good for me! I have dinner with my husband and children at 6.30. I sometimes (9)____ some housework after dinner and then I (10)____ watch TV or read a book. I read my students" homework và (11)____ my emails before bed. I (12)____ go to lớn bed before 12.00 - I"m a night owl!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *