Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH aM thì thu được hỗn hợp X. Cho từ từ với khuấy đông đảo 150ml dung dịch HCl 1M vào X thu được hỗn hợp Y với 2,24 lít khí điều kiện tiêu chuẩn. Mang lại Y chức năng với Ca(OH)2 dư mở ra 15 gam kết tủa. Khẳng định giá trị của a

A.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn v lít co2 vào 400ml

l

B.1,5

C.0,75

D. Đ/a khác


*

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố mang lại cacbon ta có


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào 400ml hỗn hợp NaOH aM thì thu được hỗn hợp X. Cho từ từ và khuấy phần đông 150ml hỗn hợp HCl 1M vào X thu được hỗn hợp Y với 2,24 lít khí đk tiêu chuẩn. đến Y chức năng với Ca(OH)2 dư xuất hiện 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của a

A. 1

B.1,5

C.0,75

D. Đ/a khác


Hấp thụ trọn vẹn V lít khí CO2 (đktc) vào 400ml hỗn hợp KOH x mol, thu được hỗn hợp X. Nhỏ từ từ đến hết 500 ml hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y cùng thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y chức năng với Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2(đktc) vào 400 ml dung dịch KOH x M, thu được dung dịch X. Bé dại từ từ đến hết 500 ml hỗn hợp HCl 1M vào hỗn hợp X, thu được dung dịch Y cùng thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang đến dung dịch Y tính năng với dung dịch Ba(OH)2dư thu được 39,4 gam kết tủa. Cực hiếm của x là

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75.


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2(đktc) vào 400 ml hỗn hợp KOH x M, thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến khi kết thúc 500 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y với thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Cực hiếm của x là

A. 1,85

B. 1,25

C. 2,25

D. 1,75.


Hấp thụ không còn 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch cất x mol NaOH cùng y mol Na2CO3 nhận được 100 ml dung dịch X. đem 50 ml hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được đôi mươi gam kết tủa. Mặt khác, khi mang 50 ml dung dịch X cho từ từ vào 150 ml hỗn hợp HCl 1M thu được 0,12 mol khí CO2. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x với y theo thứ tự là

A. 0,1 với 0,45

B. 0,14 cùng 0,2

C. 0,12 với 0,3

D. 0,1 và 0,2


Hấp thụ không còn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng X mol KOH và y mol K2CO3, thu được 200 ml hỗn hợp X. Cho từ từ cho đến khi hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, chiếm được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, mang lại 100 ml dung dịch X tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của X là

A.

Xem thêm:

0,10.

B. 0,20.

C. 0,05.

D. 0,30.


Hấp thụ không còn 5,6 lít khí CO2(đktc) vào hỗn hợp chứaxmol KOH vàymol K2CO3, thu được 250 ml hỗn hợp X. Cho từ từ đến hết 125 ml dung dịch X vào 375 ml hỗn hợp HCl 0,5M, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phương diện khác, đến 125 ml dung dịch X công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2dư, chiếm được 49,25 gam kết tủa. Quý hiếm củax

A. 0,100.

B. 0,125

C. 0,050.

D. 0,300.


Hấp thụ không còn 4,480 lít CO2(đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH với y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Mang lại từ tự 100 ml X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml X công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,15.

B. 0,06.

C. 0,10.

D. 0,20.


Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch cất x mol KOH với y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Mang đến từ từ cho đến khi xong 100 ml hỗn hợp X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tính năng với đung dịch Ba(OH)2 dư, nhận được 39,4 gam kết tủa. Quý hiếm của x là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *