nAl = 0,02 mol , nH2SO4 = 0,05 molVậy hỗn hợp A tất cả : Al3+ 0,02mol với H+dư : 0,04 molLúc mang đến NaOH đến lúc kết tủa chảy quay trở về một phần xảy ra các phương trình sau:H+ + OH- → H2O0,04 --->0,04 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓0,01---->0,03----->0,01Al3+ + 4OH- → Al(OH)4-0,01----->0,04Nung kết tủa Al(OH)3 tạo thành Al2O3 :0,005 mol → nAl(OH)3 = 0,01 molVậy nOH- = 0,04 + 0,03 + 0,04 = 0,11 → V=1,1 lkhông nhiều.

Đáp án B


Bạn đang xem: Hòa tan 0 54 gam al

Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M nhận được hỗn hợp X. Cho nhàn rỗi dung dịch X vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để nhận được lượng kết tủa Y lớn số 1 thì giá trị của m là


Cho 150 ml hỗn hợp KOH 1,2M công dụng cùng với 100 ml hỗn hợp AlCl3 mật độ x mol/l, nhận được hỗn hợp Y cùng 4,68 gam kết tủa. Loại vứt kết tủa, thêm tiếp 175 ml hỗn hợp KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là


Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm MgCl2 0,3M, AlCl3 0,45 M với HCl 0,55M tác dụng hoàn toàn cùng với V lkhông nhiều dung dịch các thành phần hỗn hợp có NaOH 0,02M cùng Ba(OH)2 0,01M. Giá trị của V sẽ được kết tủa lớn số 1 với lượng kết tủa nhỏ tốt nhất theo thứ tự là


Cho 200 ml hỗn hợp đựng KOH 0,9M cùng Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,3M với Al2(SO4)3 0,3M. Sau Khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, cân nặng kết tủa thu được là


Cho 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M vào 700ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Phản ứng dứt nhận được kết tủa nung kết tủa tới khối lượng ko thay đổi chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Thêm từ từ Vml dung dịch Ba(OH)2 vào 150ml hỗn hợp tất cả MgSO4 0,1M cùng Al2(SO4)3 0,15M thì nhận được lượng kết tủa lớn nhất. Tách kết tủa, nung mang lại cân nặng không đổi nhận được m gam hóa học rắn. Tính m


Dung dịch X chứa m gam KOH với 40,2 gam K. Cho 500 ml hỗn hợp HCl 2M vào hỗn hợp X thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của m là


Thêm m gam Na vào 300ml hỗn hợp chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M nhận được dung dịch X. Thêm đàng hoàng dung dịch X vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M chiếm được kết tủa Y. Để nhận được lượng Y lớn nhất thì quý giá của m là


Xem thêm: Hazard Ratio Là Gì - Phân Biệt Odds Ratio & Relative Risk

Hòa rã hoàn toàn 9 gam tất cả hổn hợp bột có Mg và Al bằng H2SO4 loãng nhận được khí X và dung dịch Y. Thêm nhàn nhã hỗn hợp NaOH vào Y làm sao cho kết tủa đạt quý giá lớn số 1 thì dừng lại lọc kết tủa nung cho tới cân nặng ko thay đổi chiếm được 16,2 gam hóa học rắn. Thể tích khí X chiếm được (đktc) là


Hòa chảy a gam hỗn hợp Al với Mg trong hỗn hợp HCl loãng dư thu được 1344 cm3 khí (đktc). Nếu cũng mang đến a gam hỗn hợp bên trên tác dụng cùng với NaOH dư thì sau bội phản ứng còn lại 0,6 gam chất rắn. Thành phần % trọng lượng Al là


Trộn lẫn 100 ml hỗn hợp HCl 1M với 200 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M nhận được dung dịch X. Thêm thong thả 0,125 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho hỗn hợp X đựng 0,05 mol Na và 0,1 mol NaOH chức năng với hỗn hợp HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl 2M lớn nhất cần cho vô hỗn hợp X nhằm thu được một,56 gam kết tủa là


Hoà chảy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được dung dịch nhìn trong suốt X. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch X nhận thấy khi ban đầu thấy lộ diện kết tủa thì thể tích hỗn hợp HCl 1M vẫn bỏ vô là 100 ml còn khi bỏ vô 200 ml hoặc 600 ml hỗn hợp HCl 1M thì phần đông chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a cùng m theo lần lượt là


lúc mang lại 200 ml dung dịch NaOH aM vào 500 ml hỗn hợp AlCl3 bM chiếm được 15,6 gam kết tủa. Mặt khác, trường hợp mang lại 400 ml dung dịch NaOH aM vào 500 ml hỗn hợp AlCl3 bM thì nhận được 23,4 gam kết tủa. Các phản nghịch ứng đa số xảy ra trọn vẹn. Giá trị của a và b theo lần lượt là


Hoà tan trọn vẹn 19,5 gam tất cả hổn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được 500ml dung dịch trong veo X. Thêm dần dần hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X đến lúc bước đầu thấy xuất hiện thêm kết tủa thì dừng lại nhận thấy thể tích dung dịch HCl 1M đã bỏ vô là 100ml. Tính độ đậm đặc mol của những hóa học rã vào dung dịch


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô nóng Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *