toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, Cu bởi dung dịch H N O 3 dư, chấm dứt thí sát hoạch được 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp B gồm NO và N O 2 có trọng lượng 12,2 gam. Cân nặng muối nitrat ra đời là

A. 43 gam.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp fe cu

B. 34 gam.

C. 3,4 gam.

D. 4,3 gam.


*

Chọn B

Gọi số mol NO và N O 2 lần lượt là x với y mol. Theo bài xích ra ta có:

*


Hoà tan trọn vẹn 12 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, Cu bằng dung dịch HNO 3 dư, ngừng thínghiệm thu được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp B bao gồm NO cùng NO 2 có trọng lượng 12,2 gam. Trọng lượng Fe, Cutrong X lần lượt là bao nhiêu ?


Hoà tan không còn 12 gam tất cả hổn hợp X có Fe, Cu bởi dung dịch H N O 3 dư, chiếm được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp B có NO với N O 2 (không có sản phẩm khử khác) nặng nề 12,2 gam. Trọng lượng muối nitrat sinh ra là

A. 34 gam.

B. 4,3 gam.

C. 43 gam.

D. 3,4 gam.


Hòa tan m gam hỗn hợp X bao gồm Fe với Cu bằng dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B bao gồm NO cùng NO2 có khối lượng 12,2 gam. Tính số mol HNO3 làm phản ứng.


Gọi x, y theo thứ tự là số mol NO va NO2

(left{eginmatrixx+y=0,3left(mol ight)\30x+46y=12,2endmatrix ight.)

=> x= 0,1 (mol ) ; y=0,2 (mol)

(n_HNO_3=4n_NO+2n_NO_2=4.0,1+2.0,2=0,8left(mol ight))


Giả sử:(left{eginmatrixn_NO=xleft(mol ight)\n_NO_2=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow x+y=dfrac6,7222,4=0,3left(1 ight))

Theo đề bài, có: 30x + 46y = 12,2 (2)

Từ (1) và (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,1left(mol ight)\y=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)

Theo ĐLBT mol e, có:(3n_Fe+2n_Cu=0,1.3+0,2=0,5left(mol ight))

Muối thu được gồm: Fe(NO3)3và Cu(NO3)2

BTNT Fe, Cu: nFe(NO3)3= nFevà nCu(NO3)2= nCu

BTNT N, có: nHNO3= nNO+ nNO2+ 3nFe(NO3)3+ 2nCu(NO3)2

= 0,1 + 0,2 + 0,5 = 0,8 (mol)

Bạn xem thêm nhé!


Đúng 4
comment (0)

Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp X có Fe cùng Cu vào dung dịch HNO3 dư nhận được 6,72 lít (đktc) khí Y tất cả NO và NO2, gồm dY/H2= 19 và dung dịch Z (không cất NH4+). Tính % trọng lượng kim nhiều loại Fe vào X?

A. 40,24%

B. 37,78%

C. 36,84%

D. 30,56%


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi diệt

Ta đặt: nNO= x mol; nNO2= y mol

Ta có: nY= x+y= 6,72/22,4= 0,3 mol

mY= 30x+ 46y= nY.MY= 0,3.19.2

Giải hệ bao gồm x= 0,15 cùng y= 0,15

Đặt nFe= a mol; nCu= b mol

QT mang đến e:

Fe → Fe3++ 3e

a 3a mol

Cu → Cu2++ 2e

b 2b mol

QT thừa nhận e:

N+5+ 3e→ NO

0,45 0,15

N+5+ 1e→ NO2

0,15 0,15

Theo ĐL bảo toàn e có: ne cho= ne nhận đề xuất 3a+2b= 0,45+ 0,15= 0,60

Mặt không giống mkim loại= 56a+ 64b= 15,2

Giải hệ trên tất cả a= 0,1, b= 0,15 →%mFe=36,84%

Đáp án C


Đúng 0

comment (0)

Hoà tan trọn vẹn 6 gam hỗn hợp gồm Cu – Fe bằng dung dịch HCl. Bội nghịch ứng ngừng thu được 1,12 lít khí đktc. Xác suất theo cân nặng của sắt trong láo lếu hợp thuở đầu là:


Lớp 9 chất hóa học
3
0
Gửi hủy

(n_H_2=dfrac1,1222,4=0,05left(mol ight)\PTHH:Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2\Rightarrow n_Fe=0,05left(mol ight)\Rightarrow m_Fe=0,05cdot56=2,8left(g ight)\Rightarrow\%_Fe=dfrac2,86cdot100\%approx46,67\%\Rightarrow\%_Cuapprox100\%-46,67\%=53,33\%)


Đúng 1

comment (0)

(n_H_2=dfrac1,1222,4=0,05mol)

(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2)

0,05 0,05

(m_Fe=0,05cdot56=2,8g)

(\%m_Fe=dfrac2,86cdot100\%=46,67\%)


Đúng 0
bình luận (0)

(Cu+2HCl): không phản ứng

(Fe+2HClRightarrow FeCl_2+H_2)

Pt 0,05 0,05 (mol)

(n_H_2=dfracV_H_222,4=dfrac1,1222,4=0,05left(mol ight))

(m_Fe=n_Fecdot M_Fe=0,05cdot56=2,8left(g ight))

(\%m_Fe=dfracm_Fecdot100\%m_HH=dfrac2,8cdot1006\%=dfrac1403\%approx47\%)


Đúng 0
bình luận (1)

Hỗn vừa lòng X gồm Zn, Cu, Fe3O4, Fe(NO3)2 với FeCl2 (trong đó nguyên tố Fe chiếm 19,186% về khối lượng). Mang đến 26,27 gam X tan trọn vẹn vào dung dịch chứa 0,69 mol HCl, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y (trong đó những muối có trọng lượng là 43,395 gam) và 1,232 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm N2O với khí H2 có cân nặng 1,37 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp Y, ngừng phản ứng thấy thoát ra 0,015 mol khí NO (sản phẩm khử nhất của NO3-) bên cạnh đó thu được 106,375 gam kết tủa. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Cu tất cả trong tất cả hổn hợp X gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 32%.

B.22%.

C.31%.

Xem thêm: Shipping Advice Là Gì - Thuật Ngữ Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

D.45%.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

*

*

*

*


Đúng 0

comment (0)

Cho 14,52 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 0,672 lít khí NO thành phầm khử tuyệt nhất (ở đktc) cùng dung dịch Y. Hỗn hợp Y rất có thể hoà chảy được tối đa 6,72 gam Cu (thu được khí NO và dung dịch Z). Trọng lượng muối gồm trong Z là:

A. 50,28 gam

B.68,6 gam

C.42,8 gam

D.46,74 gam


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X đựng Cu, Mg, Fe3O4 với Fe(NO3)2 trong dung dịch đựng 0,61 mol HCl thu được hỗn hợp Y cất (m + 16,195) gam hỗn hợp muối với 1,904 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) tất cả H2 và NO cùng với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy lộ diện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Cu tất cả trong X là:

A. 15,92%

B.22,18%

C. 26,32%

D.25,75%


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D

có :

*

*

*

*

*

*

= 0,01 mol

*

Có khí H2 bay ra => minh chứng muối sắt tạo thành thành là Fe2+.

Đặt số mol của Cu, Mg, Fe3O4 theo thứ tự là a, b, c.

*

*

*
Kết tủa

*

*
(2)

*

*

*

=> c = 0,03 , cố vào (1), (2) suy ra

*

=> % m C u =

*

= 25,75 %


Đúng 0

phản hồi (0)

Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X cất Cu, Mg, Fe3O4 với Fe(NO3)2 trong dung dịch đựng 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam các thành phần hỗn hợp muối cùng 1,904 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) có H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Mang đến NaOH dư vào Y thấy mở ra 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X

A. 15,92%

B. 22,18%

C. 26,32%

D. 25,75%


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn lời giải D.


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *