Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hòa rã hoàn toàn 23,8 g các thành phần hỗn hợp muối bột cacbonat của nhì sắt kẽm kim loại bởi hỗn hợp HCl cho biết bay ra 4,48 lít khí CO2. Lúc cô cạn hỗn hợp chiếm được sau phản bội ứng ứng thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu


*

Hòa rã trọn vẹn 23,8 gam các thành phần hỗn hợp một muối bột cacbonat của các kim loại hóa trị I với muối cacbonat của kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl. Sau làm phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn hỗn hợp chiếm được thì trọng lượng muối khan là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 23 8 gam hỗn hợp

13 g

B. 15 g

C. 26 g

D. 30 g


*

Đáp án C

hotline cách làm của nhị muối hạt vào hỗn hợp thuở đầu là A2CO3 và BCO3.

Có các bội phản ứng:

*

Quan giáp bội phản ứng thấy lúc đến hỗn hợp phản nghịch ứng cùng với hỗn hợp HCl thì từng gốc C O 3 2 - trong muối bột được sửa chữa thay thế vị nhì gốc Cl-.

Có 1 mol C O 3 2 - bị thay thế vì 2 mol Cl- thì khối lượng của muối hạt tăng: (2.35,5 -60) = 11(gam)

Do đó cân nặng muối khan nhận được Khi cô cạn dung dịch là:

mmuối clorua = mmuối cacbonat + 0,2.11 = 23,8 + 0,2.11= 26 (gam)


hòa hợp trọn vẹn 23.8 gam các thành phần hỗn hợp một muối hạt cacbonat của kim loại hóa trị 1 cùng một muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị 2 bởi dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48l khí CO2. Cô cạn dung dịch thu được sau bội phản ứng thì cân nặng muối khan nhận được là bao nhiêu?

giải vội góp bản thân với

 


nCO2=4,48/22,4=0,2mol.

Hotline muối hạt 1 là A=)ct muối bột :A2CO3

------------2 là B=) ct muối :BCO3.

Call mol muối hạt một là x muối hạt 2 là y

htan=hcl ta được:

x => 2x => 2x => x =>x

y => 2y => y => y => y

ta nhận biết mol hỗn hợp 2 muối ban đầu bởi mol khí co2 bay ra bằng mol h2o nhận được.

nhưng mol co2 là 0,2 mol (1) => mol tất cả hổn hợp muối bột cacbobat=0,2; mol h20=0,2mol.

Xem thêm: 4 Ngày Rưỡi Bằng Bao Nhiêu Giờ, 4 Ngày Rưỡi =

gồm mol hcl = 2x+2y=2.(x+y)=2.0,2=0,4mol

theo ĐLBTKL ta có:

mhh+ mhcl= m muối bột mới( phải tìm)+m CO2 +m H2O

m muối bột mới= 23,8+ 0,4.36,5-0,2.44-0,2.18=26g

vậy kl muối bột là 26g . sai thì chớ ném gạch men nhau


Đúng 0
Bình luận (1)

Hòa tung trọn vẹn các thành phần hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại hóa trị II vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 10,08 lít khí không color sống điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì trọng lượng muối hạt khan thu được đối với trước làm phản ứng là:

A. tăng 4,95 gam

B. bớt 4,95 gam

C. tăng 5,85 gam

D. bớt 5,85 gam


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Đặt phương pháp của hai muối bột là RCO3

Ta có: nCO2= 10,08/22,4= 0,45 mol

RCO3+ 2HCl → RCl2+ CO2+ H2O

Theo PT ta có: nRCO3= nRCl2= nCO2= 0,45 mol

→mRCl2- mRCO3= 0,45. (R+71)- 0,45. (R+60)= 4,95 gam

→Muối sau phản bội ứng tăng đối với trước phản nghịch ứng là 4,95 gam


Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa tung trọn vẹn tất cả hổn hợp 2 muối hạt cacbonat của 2 kim loại hóa trị II trong hỗn hợp HCl dư thu được 10,08 lkhông nhiều khí không màu sống điều kiện tiêu chuẩn. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối bột khan thu được so với trước làm phản ứng là

A. tăng 4,95 gam.

B.sút 4,95 gam.

C.tăng 5,85 gam.

D.giảm 5,85 gam.


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*
Kăn năn lượng muối hạt tăng:
*


Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa chảy trọn vẹn 5 gam hỗn hợp 2 muối hạt cacbonat kim loại hóa trị I cùng hóa trị II bằng hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp M với 1,12 lít khí CO 2 (đktc). Lúc cô cạn dung dich M nhận được trọng lượng muối khan là:

A. 5,55 gam

B. 11,1 gam

C. 16,5 gam

D. 22,2 gam


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

108, hài hòa các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt XCO3 cùng YCO3 trong dung dịch HCl dư thấy bay ra 10,08 lít khí(dktc). Nếu cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thì nhận được khối lượng muối bột khan nhiều hơn thế trọng lượng hỗn hợp 2 muối hạt khan ban đầu là bao nhiêu


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

(n_CO_2=dfrac10,0822,4=0,45left(mol ight))

XCO3+ 2HCl --> XCl2+ CO2+ H2O

YCO3+ 2HCl --> YCl2+ CO2+ H2O

=> nHCl= 2nCO2= 2nH2O= 0,9 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhh ban đầu+ mHCl= mhh sau pư+ mCO2+ mH2O

=>mhh sau pư-mhh ban đầu= 0,9.36,5 - 0,45.44 - 0,45.18 = 4,95(g)

=> cân nặng muối sau bội phản ứng nhiều hơn cân nặng muối hạt ban sơ là 4,95g


Đúng 2

Bình luận (0)

Câu 1: mang đến 2,24 lkhông nhiều khí clo bội phản ứng cùng với Na. Tính cân nặng muối bột thu được( Na=23, Cl=35,5)

Câu 2: Hòa chảy hoàn toàn 1,45g các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Zn,Mg, Fe bởi dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Tính khối lượng muối bột khan chiếm được sau bội nghịch ứng.


Lớp 10 Hóa học Bài 25: Flo - Brom - Iot
3
0
Gửi Hủy

Câu 1:

PTHH:(Na+dfrac12Cl_2xrightarrow<>t^oNaCl)

Ta có:(n_NaCl=2n_Cl_2=2cdotdfrac2,2422,4=0,2left(mol ight))

(Rightarrow m_NaCl=0,2cdot58,5=11,7left(g ight))


Đúng 2

Bình luận (0)

Câu 2:

Ta có:(n_H_2=dfrac0,89622,4=0,04left(mol ight))(Rightarrow m_H_2=0,04cdot2=0,08left(g ight))

Bảo toàn nguim tố:(n_HCl=2n_H_2=0,08left(mol ight))(Rightarrow m_HCl=0,08cdot36,5=2,92left(g ight))

Bảo toàn kân hận lượng:(m_muối=m_KL+m_HCl-m_H_2=4,29left(g ight))


Đúng 2
Bình luận (0)

Câu 2 :

nH2 = 0.896 / 22.4 = 0.04 (mol)

nHCl = 2nH2 = 0.04 * 2 = 0.08 (mol)

mHCl = 0.08 * 36.5 =2.92 (g)

BTKL :

mM = mKl + mHCl - mH2 = 1.45 + 2.92 - 0.08*2 = 4.21 (g)


Đúng 0
Bình luận (1)
Quang Nhânđang xóa

Hòa tan hoàn toàn 70,3 g tất cả hổn hợp CaCO3 với k2so3 vào hỗn hợp HCl dư thu được 11,2 lít tất cả hổn hợp khí ( đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng xác định cân nặng muối bột khan nhận được sau bội phản ứng


Lớp 9 Hóa học Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit
1
0
Gửi Hủy

(n_CaCO_3=aleft(mol ight),n_K_2SO_3=bleft(mol ight))

(m_hh=100a+158=70.3left(g ight)left(1 ight))

(CaCO_3+2HCl ightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O)

(K_2SO_3+2HCl ightarrow2KCl+SO_2+H_2O)

(n_khí=a+b=0.5left(mol ight)left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.15,b=0.35)

(m_Muối=0.15cdot111+0.35cdot2cdot74.5=68.8left(g ight))


Đúng 2

Bình luận (0)

Cho 7,0 gam tất cả hổn hợp hai muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại hóa trị II tính năng hết cùng với dung dịch HCl thấy bay ra V lít khí làm việc đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,2 gam muối hạt khan. Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Lớp 11 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Đặt cách làm của nhị muối hạt là RCO3: x mol

RCO3+ 2HCl → RCl2+ CO2+ H2O

x 2x x x mol

Theo định qui định bảo toàn khối hận lượng:

mmuối hạt cacbonat+ mHCl= m muối bột clorua+ mCO2+ mH2O

→ 7,0 + 2x. 36,5=9,2+ 44x+18x → x= 0,2 mol→ VCO2= 0,2.22,4= 4,48 lít


Đúng 0

Bình luận (0)

Hoà tan hoàn toàn 4,78 gam các thành phần hỗn hợp muối bột cacbonat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl, thấy thoát ra V lkhông nhiều khí (đktc). Dung dịch chiếm được rước cô cạn thu được 5,33 gam muối bột khan. Giá trị của V là :

A.1,12

B.1,68

C.2,24

D.3,36


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *