Hòa chảy hỗn hợp tất cả 2,8 gam sắt với 1,6 gam Cu vào 500ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 0,1M với HCl 0,4M, thu được khí NO (là thành phầm khử duy nhất) với dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, chiếm được m (gam) hóa học rắn. Biết những phản nghịch ứng phần nhiều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Tính toán theo những pt ion rút gọn gàng sau:

Fe + NO3- + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Cho dd X vào dd AgNO3 có bội phản ứng

Ag+ + Cl- → AgCl↓

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓

m↓ = mAgCl + mAg = ?


nFe = 2,8 : 56 = 0,05 (mol)

nCu = 1,6 : 64 = 0,025 (mol)

nHNO3 = 0,05 (mol) ; nHCl = 0,5.0,4 = 0,2 (mol) => ∑ nH+ = 0,25 (mol)

PT ion rút ít gọn: sắt + NO3- + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O

pư: 0,05→0,05→0,2 → 0,05 (mol)

Vậy sau phản nghịch ứng (1) Fe cùng NO3- vẫn phản nghịch ứng hết

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

0,025→0,05 → 0,025 0,05 (mol)

Vậy dd X thu được chứa: (left{ matrixCu^2 + :0,025 hfill cr Fe^2 + :0,05 hfill cr H^ + :0,05 hfill cr Cl^ - :0,2 hfill cr ight.)

Cho dd X vào dd AgNO3 bao gồm bội phản ứng

Ag+ + Cl- → AgCl↓

0,2→ 0,2 (mol)

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,0375←0,05

=> nFe2+ dư = 0,05 - 0,0375 = 0,0125 (mol)

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓

0,0125 → 0,0125 (mol)

Vậy khối lượng kết tủa chiếm được là: m↓ = mAgCl + mAg = 0,2.143,5 + 0,0125.108 = 30,05 (g)


Đáp án phải lựa chọn là: a


...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2.8 gam fe và 1 6 gam cu


Những bài tập bao gồm liên quan


Bài tập tính oxi hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân bằng của các chất trong bội nghịch ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ thiết bị phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi thăng bằng, thông số thăng bằng của HNO3 trong phản bội ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò hóa học lão hóa với môi trường xung quanh trong phản nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ gia dụng bội nghịch ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân bằng tỉ trọng số mol thân N2O với N2 là 3 : 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản ứng vừa đủ cùng với HNO3 giải phóng ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tung vào hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lkhông nhiều NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà rã không còn 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO với NO2, dX/H2 = 21. Tìm M hiểu được N+2 và N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam hỗn hợp bao gồm Al và sắt vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al cùng Fe theo lần lượt là


Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Giá trị của m là


Cho 6,4 gam Cu tan hoàn toản trong 200ml hỗn hợp HNO3 chiếm được khí X có NO với NO2, dX/H2 = 18 (không hề sản phẩm khử nào khác của N+5). Nồng độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã dùng là


Cho 1,35 gam các thành phần hỗn hợp có Cu, Mg, Al chức năng hết với dung dịch HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí bao gồm 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không hề sản phẩm khử làm sao không giống của N+5). Kân hận lượng muối hạt trong hỗn hợp là


Hòa rã hoàn toàn 8,9 gam tất cả hổn hợp bao gồm Mg cùng Zn bởi số lượng vừa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau lúc các bội nghịch ứng chấm dứt, thu được một,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch X chứa m gam muối bột. Giá trị của m là


Hoà rã hết hỗn hợp X tất cả Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra cùng vào hỗn hợp chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn vào X là


Cho các thành phần hỗn hợp tất cả 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO chức năng không còn cùng với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khi những làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y thu được 46 gam muối bột khan. Khí X là


Cho trăng tròn,88 gam FexOy bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp X. Trong dung dịch X có 65,34 gam muối hạt. Oxit của sắt với khí B là


Hoà tung mang đến bội phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 quánh rét dư. Thể tích NO2 bay ra (làm việc đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản bội ứng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 :


Cho 4,8 gam S rã không còn trong 100 gam HNO3 63% chiếm được NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, khí duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà chảy không còn tối đa bao nhiêu gam Cu (biết thành phầm khử hình thành là NO2) ?


Cho 2 nghiên cứu sau:

Thí nghiệm 1: Cho 6,4 gam Cu phản bội ứng với 1đôi mươi ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Xem thêm:

Thí nghiệm 2: Cho 6,4 gam Cu phản ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Mối tương tác giữa a cùng b là


Cho 29 gam tất cả hổn hợp gồm Al, Cu và Ag công dụng hoàn toản cùng với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch cất m gam muối bột và 5,6 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm NO với N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 6trăng tròn ml dung dịch HNO3 1M đầy đủ thu được hỗn hợp khí X ( gồm nhì khí) và dung dịch Y đựng 8m gam muối bột. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH phản ứng. Hai khí vào X là cặp khí nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg chảy không còn trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam hỗn hợp muối bột trung hòa với 5,6 lít hỗn hợp khí Y gồm N2O cùng H2( tỉ khối hận của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị ngay gần nhất của m là


Hòa chảy không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào hỗn hợp cất H2SO4 cùng NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y (tất cả CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam cùng hỗn hợp Z chỉ đựng các muối trung hòa. Dung dịch Z bội nghịch ứng buổi tối nhiều với cùng 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lkhông nhiều khí (đktc). Mặt không giống, đến hỗn hợp Z tính năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hài hòa được về tối nhiều bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng chế tạo khí NO là thành phầm khử duy nhất)


Cho tất cả hổn hợp X đựng 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 cùng CuO. Hòa rã không còn trong hỗn hợp HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 tmê say gia phản bội ứng thu được 68,88 gam muối hạt cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, tự hỗn hợp X ta rất có thể pha trộn được tối đa m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al với sắt gồm tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào hỗn hợp chứa 0,17 mol HCl, chiếm được dung dịch Y. Cho 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, chiếm được khí NO và m gam hóa học rắn. Biết các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Giá trị của m sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


HNO3 chỉ trình bày tính thoái hóa Khi công dụng cùng với những chất thuộc dãy làm sao dưới đây?


Cho m gam hỗn hợp G tất cả Mg với Al tất cả tỉ lệ thành phần mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khi các sắt kẽm kim loại chảy hết tất cả 6,72 lkhông nhiều hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau làm phản ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y thảnh thơi qua dung dịch KOH dư, tất cả 4,48 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ kân hận của Z đối với H2 bằng 20. Nếu đến hỗn hợp NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng cần thiết. Nồng độ Tỷ Lệ của Al(NO3)3 trong T sát nhất với


HNO3 chỉ diễn tả tính axit Lúc tính năng cùng với những hóa học thuộc dãy làm sao dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) tác dụng không còn với hỗn hợp HNO3 nhận được dung dịch Y (không có muối amoni) với 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O với NO2, trong những số đó N2 cùng NO2 bao gồm Tỷ Lệ thể tích bằng nhau) gồm tỉ khối so với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 bội nghịch ứng là


Cho đôi mươi gam sắt tính năng cùng với HNO3 loãng nhận được thành phầm khử nhất NO. Sau lúc bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam sắt. Thể tích NO chiếm được sống đktc là :


Cho hỗn hợp bao gồm 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu chức năng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư nhận được V lkhông nhiều khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


Hòa chảy hết 30 gam chất rắn bao gồm Mg, MgO, MgCO3 vào hỗn hợp HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản nghịch ứng. Sau bội phản ứng chiếm được 4,48 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ kân hận so với H2 là 18,5 cùng hỗn hợp X cất m gam muối bột. Giá trị m là


Hỗn phù hợp X tất cả a mol P. cùng b mol S. Hoà tung trọn vẹn X vào hỗn hợp HNO3 sệt, lạnh lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng nhận được hỗn hợp Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bởi NaOH thì nên bao nhiêu mol?


*

Cơ quan lại nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức social trực đường số 240/GPhường – BTTTT do Sở tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *