Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn thích hợp A gồm Fe, Cu, Al, Mg (tất cả tỉ lệ mol tương xứng là một : 1 : 2 : 2). Hoà chảy 22,2 gam các thành phần hỗn hợp A phải toàn vẹn 950ml dung dịch HNO3 2M sau những phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X cùng V lit (đktc) hỗn hợp khí Y có 4 khí N2, NO, N2O, NO2 trong những số ấy 2 khí N2 và NO2 gồm số mol đều bằng nhau. Cô cạn hết sức cẩn trọng hỗn hợp X nhận được 117,2 gam muối hạt khan. Giá trị V là:

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp a gồm fe cu al mg

8,86

B. 6,72

C. 7,84

D. 5,04


*

Đáp án : D

Ta bao gồm : nsắt : nCu : nAl : nMg =1 : 1 : 2 : 2

=> nFe = nCu = 0,1 ; nAl = nMg = 0,2 mol

4 khí trong đó N2 và NO2 tất cả số mol bằng nhau

=> có thể qui về N2O và NO cùng với số mol lần lượt là x cùng y

n N O 3 m u ố i K L = ne KL = 3nFe + 2nCu + 3nAl + 2nMg = 1,5 mol

=> mmuối bột = mKL + m N O 3 m u ố i K L + m N H 4 N O 3

=> n N H 4 N O 3 = 0,025 mol

Bảo toàn N :

2 n N 2 O + n N O + 2 n N H 4 N O 3 + n N O 3 m u ố i K L = n H N O 3

=> 2x + y = 0,35 mol

Bảo toàn e :

2 n N 2 O + n N O + 2 n N H 4 N O 3 + n N O 3 m u ố i K L = n H N O 3

=> 8x + 3y = 1,3

=> x = 0,125 ; y = 0,1 mol

=> V = 5,04 lit


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi giống như

Cho 14,4 gam tất cả hổn hợp sắt, Mg, Cu (số mol từng sắt kẽm kim loại bằng nhau) công dụng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), thu được dung dịch X cùng 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, NO, N2O, NO2, trong đó 2 khí N2 với NO2 bao gồm số mol đều bằng nhau. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp X thì được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 đã làm phản ứng là:

A. 0,868 mol

B. 0,707mol

C. 0,456 mol

D. 0,893 mol


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 14,4 gam tất cả hổn hợp sắt, Mg và Cu (số mol từng sắt kẽm kim loại bởi nhau) tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 (dư), thu được dung dịch X cùng 2,688 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO cùng NO2 trong các số ấy hai khí N2 và NO2 bao gồm số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn trọng tổng thể X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 vẫn tsi gia phản nghịch ứng là

A. 0,725.

B. 0,923.

C. 0,945.

D. 0,893.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 14,4g các thành phần hỗn hợp sắt, Mg, với Cu (số mol từng kim loại bởi nhau) chức năng không còn cùng với dung dịch HNO3 (đem dư 10% so với lượng bội phản ứng) nhận được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp 4 khí gồm N2, NO, NO2, N2O trong số đó 2 khí N2 với NO2 bao gồm số mol cân nhau. Cô cạn cảnh giác dung dịch X chiếm được 58,8g muối bột khan. Tính số mol HNO3 lúc đầu đã dùng

A. 0,9823

B. 0,8040

C. 0.4215

D. 0,8930


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Hòa chảy trọn vẹn 100 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm sắt, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3(dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có NO2, NO, N2O theo tỉ trọng mol tương xứng là 3:2:1 với dung dịch Z (không chứa NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 sẽ phản nghịch ứng theo thứ tự là

A. 199,2 gam cùng 2,4 mol

B. 199,2 gam với 2,5 mol

C. 205,4 gam và 2,4 mol

D. 205,4 gam và 2,5 mol


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 5,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Mg, MgO có tỉ trọng mol tương xứng là 5 : 4 chảy toàn vẹn trong dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa HCl với KNO3. Sau bội phản ứng thu được 0,224 lkhông nhiều khí N2O (đktc) với dung dịch Y chỉ chứa muối bột clorua. Biết các phản nghịch ứng trọn vẹn. Cô cạn dung dịch Y cảnh giác chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là

A.

Xem thêm: Synchronous Là Gì? Async Là Gì Series Javascript Sida

đôi mươi,51.

B.23,24.

C.24,17.

D.18,25.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho 5,6g hỗn hợp X bao gồm Mg, MgO tất cả tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 5 : 4 tan đầy đủ vào hỗn hợp các thành phần hỗn hợp cất HCl với KNO3. Sau bội nghịch ứng thu được 0,224 lit khí N2O (dktc) và hỗn hợp Y chỉ chứa muối bột clorua. Biết những bội phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận chiếm được m gam muối. Giá trị của m là

A. 20,51

B. 23,24

C. 24,17

D. 18,25


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Hòa tung trọn vẹn 25,68 gam hỗn hợp tất cả sắt, Al và Mg có số mol bằng nhau vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X chứa 150,72 gam muối và hỗn hợp khí A có N2, N2O, NO, và NO2. Trong A, phần trăm số mol N2 bởi Phần Trăm số mol NO2. Biết tỉ kân hận của A đối với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đang tham gia phản nghịch ứng là

A. 2,430 mol

B. 2,160 mol

C. 2,280 mol

D. 2,550 mol


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Để hài hòa trọn vẹn 19,225 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Zn cần cần sử dụng toàn vẹn 800ml dung dịch HNO3 1,5M. Sau Khi phản bội ứng hoàn thành thu được dung dịch Y cùng 2,24 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (trong số đó số mol của N2O cùng NO2 bằng nhau) bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 14,5. Phần trăm về cân nặng của Mg vào X là

A. 62,55

B. 90,58

C. 37,45

D. 9,42


Lớp 0 Hóa học
1
0

Để phối hợp trọn vẹn 19,225 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg, Zn nên sử dụng đầy đủ 800ml dung dịch HNO3 1,5M. Sau lúc bội nghịch ứng xong xuôi nhận được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A bao gồm N2, N2O, NO, NO2 (trong số ấy số mol của N2O với NO2 bởi nhau) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 14,5. Phần trăm về cân nặng của Mg trong X là

A. 62,55

B. 90,58

C. 37,45

D. 9,42


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *