Hỗn vừa lòng X gồm chất Y ( C2H8O4N2) và chất Z ( C4H8N2O3); trong những số đó Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, nhận được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tính năng với dung dịch HCl dư nhận được m gam hóa học hữu cơ. Cực hiếm của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm chất y

Y là NH4 – OOC – COO – NH4 : a mol

Z là H2N – CH2 – co – NH – CH2 – COOH : b mol

X + NaOH : nkhí = nNH3 = 2a = 0,2 mol

mX = 124a + 132b = 25,6 cần a = 0,1 cùng b = 0,1 mol

X + HCl thì → 0,1 mol (COOH)2 và 0,2 mol H3NCl – CH2 – COOH → m = 31,30 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Thủy phân hoàn toàn đipeptit gồm công thức là Glu-Ala trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản bội ứng thu được sản phẩm là


Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được lếu láo hợp bao gồm alanin với glyxin bao gồm tỉ lệ mol là một trong : 2. Số CTCT của X là


Tripeptit X tất cả công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Cân nặng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X vào trong hỗn hợp H2SO4loãng (vừa đủ) là


Đun rét 0,1 mol tetrapeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu-Lys trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau bội phản ứng trả toàn, cân nặng muối nhận được là


Cho 13,32 gam peptit X vì chưng n gốc alanin sản xuất thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc các loại nào?


Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X chiếm được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X thuộc loại nào?


Tripeptit X tất cả công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp sau phản ứng là:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo ra thành từ các các α-aminoaxit có một nhóm –NH2 với 1 đội –COOH) bằng dung dịch KOH (dư 15% đối với lượng cần phản ứng), cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn tăng so với cân nặng X là 253,1 gam. Số link peptit vào X là


Thủy phân trọn vẹn 14,6 gam một đipeptit X có cấu tạo bởi α-amino axit có 1 nhóm NH2 với 1 team COOH bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm trong đó bao gồm 11,1 gam một muối có chứa 20,72% mãng cầu về khối lượng. Cách làm chất X là:


Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được khiến cho từ những α-amino axit gồm dạng NH2CxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư nhận được 11,10 gam muối. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl chiếm được m gam muối. Cực hiếm m là


Thủy phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp oligopeptit tất cả Ala-Val-Ala-Gly-Ala cùng Val-Gly-Gly chiếm được x gam Ala; 37,5 gam Gly cùng 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là


Đun lạnh m gam láo lếu hợp tất cả a mol tetrapeptit mạch hở X cùng 2a mol tripeptit mạch hở Y cùng với 600 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Sau thời điểm các phản ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều phải có một team -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Quý giá của m là:


Thuỷ phân pentapeptit X thu được những đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu tạo của peptit X là:


Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài các α-amino axit còn thu được những đipetit: Gly-Ala; Phe-Val ; Ala-Phe. Kết cấu nào sau đấy là đúng của X ?


Thuỷ phân trọn vẹn tetrapeptit X mạch hở thu được alanin, glyxin với glutamin theo tỷ lệ mol 2 : 1 : 1. Mặt khác, thuỷ phân không hoàn toàn X nhận được 3 đipeptit là Ala-Gly; Gly-Ala với Ala-Glu. Vậy công thức cấu trúc của X là:


Thuỷ phân một tripeptit mạch hở X thu được các thành phần hỗn hợp 2 đipeptit là Ala-Lys cùng Gly-Ala. Vậy amino axit đầu N và đầu C của tripeptit thuở đầu là:


Peptit X có công thức cấu trúc như sau:

H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH

Hãy cho biết thêm khi thuỷ phân X, ko thu được sản phẩm nào sau đây?


Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có thể thu được buổi tối đa bao nhiêu đipeptit ?


Thủy phân không trọn vẹn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala hoàn toàn có thể thu được buổi tối đa từng nào tripetit?


Xem thêm: Đối Tượng Nghiên Cứu Của Triết Học Với Các Môn Khoa Học Cụ Thể Khác

Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X chiếm được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không nhận được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X bao gồm công thức là


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Quý hiếm của m là


Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ nhận được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala với y mol Ala. Biết X bao gồm công thức bởi Ala-Gly-Gly-Val-Ala. Phần trăm x : y là


Thủy phân 63,5 gam các thành phần hỗn hợp X gồm tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 0,15 mol Ala-Gly; 0,05 mol Gly-Gly; 0,1 mol Gly; Ala-Ala cùng Ala. Mặt khác, lúc thủy phân trọn vẹn 63,5 gam hỗn hợp X vì chưng 500 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z thì chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được hỗn hợp X bao gồm 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly với m gam một pentapeptit X1. Quý hiếm m là (Cho biết khối lượng mol của Val cùng Gly theo thứ tự 117 với 75)


X là một trong những pentapeptit mạch hở. Thủy phân trọn vẹn X chỉ thu được 1 aminoaxit no Y, mạch hở, có 1 nhóm amino và 1 đội cacboxyl (tổng % khối lượng của O với N trong Y là 51,685%). Lúc thủy phân hết m gam X trong môi trường thiên nhiên axit thu được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit cùng 88,11 gam Y. Cực hiếm của m là


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q hầu như mạch hở cùng được tạo nên từ một amino axit X, mạch hở, phân tử có chứa một nhóm NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ trong X là 15,73%. Thủy phân không trọn vẹn 69,3 gam hỗn hợp có M, P, Q (tỉ lệ mol khớp ứng 1:1:1) nhận được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q cùng 31,15 gam X. Quý giá của m là:


X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala. Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp chứa X, Y theo tỉ trọng mol 1 : 3 với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Sau khoản thời gian phản ứng đã trọn vẹn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn trọng dung dịch T chiếm được 47,49 gam chất rắn. Cực hiếm của m là


Tetrapeptit X (CxHyO5Nt) trong các số đó oxi chiếm 26,49% về khối lượng; Y là muối hạt amoni của α-amino axit Z. Đun lạnh 19,3 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z phải dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, nhận được một muối bột duy nhất cùng 2,688 lít khí T (đktc, T tất cả tỉ khối khá so với H2


Hỗn đúng theo X gồm valin với glyxylalanin. Mang đến a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y phản nghịch ứng đầy đủ với 100 ml hỗn hợp Z tất cả NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, nhận được dung dịch cất 30,725 gam muối. Giá trị của a là


Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X (MX = 293) thu được nhị peptit Y và Z. Biết 0,472 gam Y phản nghịch ứng đầy đủ với 18 ml hỗn hợp HCl 0,222M đun nóng và 0,666 gam Z bội phản ứng toàn diện với 14,7 ml hỗn hợp NaOH 1,6% (d = 1,022 gam/ml) đun nóng. Hiểu được khi thủy phân hoàn toàn X thu được các thành phần hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin. Công thức cấu tạo của X là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm tripeptit Ala-Gly-Gly với tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Gly thu được hỗn hợp Y có 0,075 mol Ala-Gly; 0,025 mol Gly-Gly; 0,05 mol Gly; Ala-Ala và Ala. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X vì chưng 500 ml dung dịch KOH 1M thì thu được hỗn hợp Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z nhận được 57,5 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là


Cho tất cả hổn hợp Z có peptit mạch hở X cùng amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 1. đến m gam Z chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch T cất (m + 12,24) gam các thành phần hỗn hợp muối natri của glyxin với alanin. Dung dịch T phản bội ứng tối đa với 360 ml hỗn hợp HCl 2M, chiếm được dung dịch chứa 63,72 gam tất cả hổn hợp muối. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Kết luận nào dưới đây đúng?


Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là


Hỗn thích hợp T gồm bố peptit mạch hở X, Y, Z tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được láo lếu hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A với 0,18 mol B. Biết tổng số links peptit trong cha phân tử X, Y, Z bằng 16; A và B mọi là amino axit no, có một nhóm -NH2 cùng 1 đội -COOH trong phân tử. Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp T nhận được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Quý hiếm a sớm nhất là


Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bởi dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn cục bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp E chứa ba peptit số đông mạch hở có peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) cùng peptit Z (C11HnOmNt). Đun rét 28,42 gam E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T tất cả 3 muối của glyxin, alanin cùng valin. Đốt cháy cục bộ T yêu cầu dùng 1,155 mol O2, chiếm được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm cân nặng của X trong hỗn hợp E là


Một oligopeptit được tạo thành thành trường đoản cú glyxin, alanin, valin. Thủy phân X vào 500 ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được dung dịch Y, cô cạn hỗn hợp Y thì thu được tất cả hổn hợp Z gồm chứa các đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các amino axit tương ứng. Đốt một nửa tất cả hổn hợp Z bằng một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì thấy cân nặng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch bớt 161,19 gam bên cạnh đó thoát ra 139,608 lít khí trơ. Cho dung dịch Y chức năng hết với V lít dung dịch KOH 2M đun cho nóng (dùng dư 20% đối với lượng cần thiết), cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì trọng lượng chất rắn có giá trị gần đúng


Cho X là hexapeptit Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Val cùng tetrapeptit Gly-Gly-Ala-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp gồm X cùng Y thu được hỗn hợp có 4 α-amino axit, trong đó có 30,00 gam glyxin cùng 28,48 gam alanin. Quý hiếm m là


Thủy phân m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả một tetrapeptit Y cùng một pentapeptit Z bởi dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam hỗn hợp muối của Gly và Ala. Đốt cháy toàn cục lượng muối bột sinh ra bằng một lượng oxi hoàn toản thu được Na2CO3 và tất cả hổn hợp hơi T bao gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn bộ hỗn thích hợp hơi T đi rất chậm chạp qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 84,06 gam và bao gồm 7,392 lít một khí tuyệt nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Biết thủy phân Y giỏi Z phần đông thu được cả Gly cùng Ala. Cho những phát biểu sau:

(1) yếu tắc phần trăm cân nặng của Y trong tất cả hổn hợp X có mức giá trị 53,06%.

(2) tỉ lệ thành phần số phân tử Ala với Gly trong Z là 2 : 3

(3) quý hiếm của m là 41,4 gam

(4) tổng số nguyên tử C vào Y với Z là 22

Số phát biểu đúng


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *